ГОЛОВНА

Написання курсової роботи на кафедрі інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського націлено на реалізацію наступних завдань:

  виробити в студентів навички ведення самостійної науково-навчальної роботи, зрозуміло, логічно й стисло висловлювати свої думки;

закріпити наявні знання з інформаційних технологій;

  навчити студентів узагальнювати інформаційний зміст наукового тексту в процесі самостійного опрацювання літературних джерел;

  забезпечити ефективність й оптимізацію процесу написання курсової роботи, розвиток прогностичних умінь і навичок.

Написання дипломної роботи є завершальним етапом підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Така наукова робота засвідчує вміння студента глибоко, всебічно, раціонально досліджувати окреслені проблеми, робити обґрунтовані висновки й надавати конкретні аргументовані й оригінальні пропозиції.

Метою написання дипломної роботи є:

    поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань з інформаційних технологій, а також набуття вміння застосовувати їх у процесі розв’язання конкретних практичних завдань;

    пошук сучасних наукових досягнень у сфері інформаційних технологій, вміння їхнього самостійного застосування для розв’язання завдань навчання в загальноосвітніх школах і професійно-технічних навчальних закладах.

Дипломна робота має виявити ступінь підготовки студента до самостійної діяльності в обраній галузі інформаційних технологій. Майбутній фахівець одержує навички творчого використання теоретичних положень застосування інформаційних технологій для успішного розв’язання поставленої проблеми, а також демонструє вміння користуватися науковим апаратом.