Ефективність діяльності ВНЗ у значній мірі залежить від індивідуальних творчих здібностей викладачів, ступеня їхньої підготовки і рівня кваліфікації, тому професорсько-викладацький склад ВНЗ розглядається як найбільш значуща частина його активів, а не як стаття витрат. З метою підвищення ступеня ефективності від використання наявного творчого потенціалу своїх працівників перед ВНЗ постає проблема пошуку дієвих методів спонукання до активної творчої праці.

 

У цілій низці українських ВНЗ розробляються різноманітні методики оцінки ефективності роботи професорсько-викладацького складу, але загальноприйнятної методики на сьогоднішній день немає. Тому нами на основі аналізу різноманітних видів навчальної, методичної, наукової, виховної діяльності професорсько-викладацького складу кафедри було розроблено рейтинг.

 

Впровадження рейтингової системи оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників передбачено наказом Міністра освіти і науки від 29.10.2007 р. № 948.

Метою запровадження системи визначення рейтингу науково-педагогічних працівників є:

-        підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників;

-        забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності кожного науково-педагогічного працівника та структурних підрозділів університету;

-        забезпечення змагальності та здорової конкуренції, підвищення мотивації ефективності праці;

-        забезпечення ефективної трансформації університету до дослідницького університету світового рівня.

Рейтинг викладачів проводиться за такими показниками:

-        рівень підготовки комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін;

-        видання навчально-методичних матеріалів;

-        наукова робота і висвітлення її в наукових публікаціях;

-        підготовка кандидатів (докторів) наук;

-        захист дисертацій;

-        участь у держбюджетній науково-дослідній роботі;

-        участь у кафедральній науково-дослідній роботі;

-        участь у Державних і регіональних програмах, грантах;

-        організація Всеукраїнських і міжнародних конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів;

-        організація обласних та університетських  конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів;

-        організація 1-го етапу Всеукраїнських конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів студентів;

-        підготовка студентів-переможців Всеукраїнських конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів;

-        участь у редколегії фахових журналів, збірників;

-        участь у виданні університетських збірників наукових праць;

-        одержання патентів;

-        участь у роботі спеціалізованої вченої ради;

-        рецензування монографій, підручників, посібників, дисертацій;

-        рецензування окремих частин дисертаційної роботи;

-        робота щодо наповнення веб-сайту кафедри;

-        робота щодо розробки ЕНМК;

-        проведення відкритих занять;

-        методичні розробки відкритого заняття;

-        виконання громадських доручень кафедри;

-        участь у роботи вченої ради ІМФТО;

-        профорієнтаційна робота;

-        наставництво академічною групою;

-        робота зі студентами. 

 

Критерії відповідності показників науково-методичної роботи розроблено на основі «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах Міністерства освіти і науки України», «Норм часу на виконання основних видів роботи викладача» та «Нормативних умов ліцензування освітньої діяльності та акредитації спеціальностей у вищих навчальних закладах Міністерства освіти і науки України».

 

Рейтинг науково-методичної роботи викладачів кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проводиться щорічно в кінці календарного року і оприлюднюється на цій сторінці.

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний: Коношевський Л.Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті