Вимоги АК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

17.10.2012 № 1112


Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
2 листопада 2012 р.
за № 185/2216Про опублікування результатів
дисертацій на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук

(
скачати .doc)


Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року № 423,


НАКАЗУЮ:


Затвердити такі, що додаються:

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук;

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук.2. Установити, що:

2.1 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:
не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях;

у галузях природничих і технічних наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації (за наявності);

2.2 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України, з яких:
не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні;
у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності);

2.3 у разі підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук на правах рукопису необхідна наявність (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком дисертацій з історичних наук за спеціальностями 07.00.04 «Археологія», 07.00.09 «Антропологія») опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10 обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає Вимогам до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, затвердженим цим наказом.

3. Спеціалізованим вченим радам при прийнятті до розгляду дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук враховувати вимоги цього наказу.

4. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.


5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 2.1 пункту 2 та абзацу другого підпункту 2.2 пункту 2, які набирають чинності з 01 січня 2013 року.Міністр Д. В. Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
17 жовтня 2012 року № 1112Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
2 листопада 2012 р.
за № 185/2216Вимоги
до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук


За темою дисертації зараховуються публікації:
з наведенням обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;
у наукових періодичних виданнях України до травня 1997 року за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
у наукових фахових виданнях, які на дату їх публікації були внесені до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;
у наукових періодичних виданнях інших держав за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
у кількості не більше однієї статті в одному випуску (номері) наукового фахового видання.
За темою дисертації не зараховуються публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної кількості публікацій за темою дисертації.Директор
Департаменту атестації кадрів В. Бондаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
17 жовтня 2012 року № 1112Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
2 листопада 2012 р.
за № 1852/22164
Вимоги
до опублікованої монографії,
що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук

Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, повинна:
бути надрукованою без співавторів;

містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших держав, у кількості відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього наказу;
мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 15 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук – не менше 10 авторських аркушів;
містити відомості про рецензентів - не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації;
містити інформацію про рекомендацію до друку вченої ради наукової установи або вищого навчального закладуIIIIVрівнів акредитації;
випускатися тиражем не менше 300 примірників;
мати міжнародний стандартний номер книги ISBN;

надсилатися до фондів таких бібліотек України:
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);
Національна парламентська бібліотека України
(01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
(02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
(79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);

Державний заклад «Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького»
(65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);

Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка»
(61003, Харків, провулок В. Г. Короленка, 18);

бути оформленою з дотриманням вимог державних стандартів України.
Директор
Департаменту атестації кадрів В. Бондаренко


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Н А К А З


" 04" квітня 2000 р.
№ 178

м. Київ


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18.07.2000 за № 431 / 4652
зі змінами і доповненнями, внесеними наказами АК МОН України від 07.04.2004 № 211, від 07.07.2008 № 437
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 07.05.2004 за № 580 / 9179, від 15.01.2009 за № 21 / 16037


Про опублікування результатів дисертацій
на здобуття наукових ступенів доктора
і кандидата наук та про їх апробацію
(скачать .pdf)


З метою поліпшення опублікування результатів дисертаційних досліджень, їх апробації, забезпечення єдності вимог до здобувачів та відповідно до пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 644, із змінами і доповненнями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 5.08.98 № 1241 і від 22.07.99 № 1336,
НАКАЗУЮ:

1. Звернути увагу спеціалізованих учених рад, що повне опублікування основних наукових результатів дисертаційних робіт, які подаються на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, є однією з основних передумов для розгляду цих робіт.

2. Зобов'язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук у вигляді опублікованої монографії за таких умов:
2.1. Монографія повинна бути опублікована без співавторів.
2.2. Монографія має обов'язково містити результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших країн, які відповідають умовам підпункту 3.1 пункту 3 цього наказу.
2.3. Обсяг основного змісту монографії для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук становить не менше 15 обліково-видавничих аркушів; у галузі природничих та технічних наук - не менше 10 обліково-видавничих аркушів.
2.4. Наявність рецензій не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації, про що має бути зазначено у вихідних даних монографії.
2.5. Наявність рекомендації вченої ради наукової установи, організації або вищого навчального закладу про опублікування монографії, про що має бути зазначено в її вихідних даних.
2.6. Тираж не менше 300 примірників.
2.7. Наявність міжнародного стандартного номера книги ISBN.
2.8. Повне дотримання вимог щодо редакційного оформлення монографії згідно з державними стандартами України.
2.9. Наявність монографії у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено наказом голови АК МОН України від 4 квітня 2000 року № 176 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 14.06.2000 за №353/4574.

3. Зобов'язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук за таких умов:
3.1. Наявність не менше 20 публікацій за темою дисертації у наукових фахових журналах, а також в інших періодичних наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України (їх перелік затверджує АК МОН України) або інших країн, причому в галузях природничих і технічних наук за висновком спеціалізованої вченої ради при прийнятті дисертації до захисту до цієї мінімальної кількості замість трьох статей можуть бути долучені три авторських свідоцтва про винахід або три патенти, які безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації, а не більше 5 статей може бути опубліковано у електронних наукових фахових виданнях.
Не зараховуються публікації, у яких відсутній повний опис наукових результатів, що засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної кількості публікацій, які зараховує АК.
3.2. Наявність (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком дисертацій з історичних наук за спеціальностями 07.00.04 - археологія, 07.00.09 - антропологія) опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10 обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає вимогам підпунктів 2.4 - 2.9 пункту 2 цього наказу.

4. Зобов'язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук за умови наявності не менше 3 публікацій у наукових фахових журналах, а також в інших періодичних наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України (їх перелік затверджує АК МОН України) або інших країн, причому в галузях природничих і технічних наук за висновком спеціалізованої вченої ради при прийнятті дисертації до захисту до цієї мінімальної кількості замість однієї статті може бути долучене одне авторське свідоцтво про винахід або один патент, які безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації, а одна із статей може бути опублікована у електронному науковому фаховому виданні.

5. Установити, що апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах є обов'язковою.

6. Установити, що обов'язковою вимогою до наукових публікацій здобувачів є наявність в одному випуску (номері) журналу (або іншого друкованого видання) не більше однієї статті здобувача за темою дисертації.
Установити, що до списку наукових праць, у яких висвітлюється основний зміст дисертації, не можна включати дві чи більше фактично тотожних за науковим змістом статей, опублікованих у наукових фахових виданнях.
7. Встановити такі вимоги, за умов дотримання яких періодичні друковані наукові фахові видання (далі - фахові видання) можуть бути включені до переліку наукових фахових видань, що затверджує АК МОН України:
7.1. Фахове видання (журнал, збірник наукових праць) має свідоцтво про державну реєстрацію та загальнодержавну та (або) зарубіжну сферу розповсюдження засобу масової інформації.
7.2. Засновником (співзасновником) фахового видання є наукова установа, організація, вищий навчальний заклад.
7.3. Фахове видання має тематичну спрямованість з певної галузі науки в межах наукової спеціальності або групи спеціальностей з переліку наукових спеціальностей, затвердженого АК МОН України за погодженням з МОН відповідно до чинного законодавства.
7.4. Наявність у складі редколегії фахового видання не менше трьох докторів наук з відповідної галузі науки - штатних працівників засновника. Редактором (головним редактором) видання є штатний працівник засновника.
7.5. Фахове видання підписується до друку за рекомендацією вченої ради наукової установи, організації, вищого навчального закладу, що його видає, про що зазначається у вихідних відомостях.
7.6. Тираж фахового видання не менше 100 примірників.
7.7. Наявність примірників фахового видання у фондах бібліотек України, визначених відповідно до наказу АК МОН України від 04.04.2000 № 175 "Про затвердження Переліку установ і організацій, куди обов'язково належить надсилати наукові видання, в яких публікуються основні результати дисертаційних робіт", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2000 за № 352/4573.
7.8. Електронна копія фахового видання буде розміщена на сайті Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України у розділі "Наукова періодика України" безоплатно.
7.9. Повне дотримання вимог до редакційного оформлення фахового видання згідно з чинними державними стандартами України.
8. Організаційному сектору АК МОН України забезпечити публікацію даного наказу в "Бюлетені Вищої атестаційної комісії України".


Голова АК МОН України В.В.Скопенко


ПРО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ,
ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКІВ АК УКРАЇНИ
(З постанови Президії АК МОН України від 15.01.2003р. № 7-05/1)

Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії АК МОН України від 10.02.1999 р. № 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії АК МОН України від 22.05.1997 р. № 1б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах визначених АК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийманні до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. 3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до АК МОН України разом із клопотанням про внесення видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до АК МОН України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам АК МОН України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій у фахових виданнях і подати президії АК МОН України пропозиції щодо внесення відповідних змін до переліку фахових видань.