АК МОН України

Вища атестаційна комісія України ( АК МОН України) є центральним органом виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України. АК займається атестацією наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

АК МОН України очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент України. Голова АК МОН України має заступників. Заступники голови АК МОН України, вчений секретар АК МОН України призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Голова АК МОН України несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на АК МОН України завдань і здійснення нею своїх функцій, розподіляє обов'язки між заступниками і вченим секретарем, визначає ступінь відповідальності заступників, вченого секретаря, керівників структурних підрозділів АК МОН України

Для розгляду найважливіших питань розвитку галузі, обговорення напрямів діяльності АК МОН України, оперативного та узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції АК МОН України, утворюється президія АК МОН України, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України. До складу президії входять голова АК МОН України, його заступники та вчений секретар АК МОН України за посадами, керівники інших центральних органів виконавчої влади, а також провідні вчені-представники державних академій наук і державних вищих навчальних закладів.

Склад президії затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням голови АК МОН України терміном на 3 роки. Засідання президії АК МОН України вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

У АК МОН України можуть утворюватися консультативні та інші дорадчі органи. Склад і положення про ці органи затверджує голова АК МОН України. Граничну чисельність працівників центрального апарату АК МОН України та його структуру затверджує Кабінет Міністрів України.

Основними завданнями АК МОН України є:
* формування та забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
* участь у формуванні та реалізації разом з іншими центральними органами виконавчої влади державної політики щодо перспектив розвитку науки і техніки, кадрового потенціалу країни з урахуванням світового рівня науково-технічного прогресу;
* забезпечення єдності вимог до рівня наукової кваліфікації здобувачів наукових ступенів, вченого звання старшого наукового співробітника;
* координація діяльності органів виконавчої влади і керівництво роботою науково-дослідних (науково-технічних) установ та вищих навчальних закладів у галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
* проведення атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
* керівництво роботою з присудження наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;
* розвиток міжнародного співробітництва у галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

АК МОН України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Вищу атестаційну комісію України.


Бюлетень АК МОН України 2009 (Вищої атестаційної комісії України) також відомий як офіційний журнал або вісник АК МОН України.

Офіційний сайт АК МОН України знаходиться за цією адресою. На сайті АК МОН України подана вся актуальна інформація, нормативна база та вимоги АК, перелік та форми документів для атестації 2008, 2009 та 2010 р., фахові видання й бюлетені АК, в т.ч. електронні, основні списки розсилки тощо.

Про затвердження вимог до оформлення дисертацій (Наказ Міністерства освіти і науки України 12.01.2017 № 40)