Розділ IX ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


Стаття 58. Аспірантура (ад'юнктура), асистентура-стажування та докторантура

1. Основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації є аспірантура (ад'юнктура) і докторантура.
2. Аспірантура (ад'юнктура) і докторантура створюють умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації громадян і здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук.
3. Асистентура-стажування відкривається при вищих навчальних закладах мистецького профілю і є основною формою підготовки науково-педагогічних, творчих і виконавських кадрів зі спеціальностей мистецьких напрямів.
4. Підготовка кандидатів і докторів наук здійснюється вищими навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації, науково-дослідними установами та їх відокремленими підрозділами.
5. Порядок підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів визначається Кабінетом Міністрів України.

Аспірантура (aspirans) — це:
1) форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів для вищих навчальних закладів (ВНЗ) і науково-дослідницьких установ (НДУ);
2) сукупність аспірантів якого-небудь ВНЗ, НДУ.

Аспірантура — основна форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в СРСР, згодом — в Україні. Аспірантура організується при вищих навчальних закладах і н.-д. установах, де є кваліфіковані кадри наукових керівників (доктори наук і професори), а також відповідна експериментальна база.

Навчання проводиться з відривом і без відриву від виробництва. За час навчання аспіранти оволодівають методами наукового дослідження і складають іспити в обсязі кандидатського мінімуму та виконують заплановану наукову роботу. В Україні обов'язковими для здачі є «Філософія», «Іноземна мова» (на вибір), «Спеціальність» (в залежності від спеціальності по якій готується дисертація). Зараховані в аспірантуру з відривом від виробництва одержують державну стипендію. По закінченні аспірантури аспіранти можуть подати на захист дисертацію, підготовлену на основі успішно виконаної наук. роботи. Робота захищається на спеціалізованій вченій раді ВНЗ або НДУ. До захисту допускається робота, якщо вона відповідає вимогам Вищої атестаційної комісії (АК). Одною з основних вимог є наявність публікацій, зокрема, певної кількості публікацій в наукових фахових виданнях та виступів на конференціях.