Освіта (освітні/педагогічні науки) Професійна освіта Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського                                                                                                                Гуревич Роман Семенович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, знаний учений у галузі педагогіки, теорії і методики професійної освіти, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, теорії і методики навчання технологій (трудового навчання), директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
У 1971 році закінчив з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського за спеціальністю «Фізика та електротехніка».
З 1972 по 1981 рр. працював вчителем (викладачем) фізики й електротехніки в міжрегіональному професійно-технічному училищі №4 м.Вінниці.                                                                                                                                  У 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування системи міжпредметних зв’язків природничонаукових і професійно-технічних дисциплін у профтехучилищах» (наукові керівники - академік АПН СРСР С. Я. Батишев і професор  Н. М. Розинберг) у НДІ змісту та методів навчання АПН СРСР (м.Москва).
У 1988 році одержав учене звання доцента, а у 1994 році Міністерство освіти і науки України присвоїло йому звання професора.
У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах» (науковий консультант - академік С. У. Гончаренко) в Інституті педагогіки і психології професійної освіти НАПН України, м. Київ.
У 2012 році обраний членом-кореспондентом НАПН України, а в 2016 році дійсним членом (академіком) НАПН України по відділенню професійної освіти і освіти дорослих.
З 1983 року працює у Вінницькому державному педагогічному інституту (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри трудового і професійного навчання, деканом педагогічно-індустріального факультету, директором Інституту математики, фізики і перспективних технологій, директором Інституту математики, фізики і технологічної освіти, директором Інституту магістратури, аспірантури, докторантури. З 2016 року – директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.
Голова спеціалізованої вченої ради (13.00.01 – загальна педагогіка та історія, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.07 – теорія і методика виховання із докторських і кандидатських дисертацій. Член докторської спеціалізованої ради в Хмельницькому національному університеті,13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Р. С. Гуревич створив наукову школу. Ним підготовлено 21 доктор і 67 кандидатів педагогічних наук, серед яких директори і ректори закладів освіти, викладачі та вчителі, працівники органів управління освітою, силових структур тощо.
Р. С. Гуревич є автором наукового проекту – міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». За понад чверть віку проведено 15 конференцій, в яких узяли участь близько 4 тис. науковців з України, Польщі, Білорусії, Молдови, Німеччини, Норвегії, США, Ізраїлю та інших країн.
За матеріалами конференції видано понад 58 збірники наукових праць, що мають статус провідного наукового фахового видання України(категорія «
Б»).
Р. С. є автором і співавтором близько 570 друкованих наукових праць. Серед них 15 монографій, понад 120 навчальних і методичних посібників (з них – 11 з грифом МОН України), 63 – методичні рекомендації, впровадження в освітній процес, а також понад 260 наукових статей з переліку затвердженому МОН України. Наукові праці видані також у Білорусії, Польщі, Словаччині, Німеччині та інших країнах. Має близько 10 статтей в збірниках, що індексуються в міжнародних науково-метричних  базах Scopus i Web of Saence.
На рахунку Р. С. Гуревича участь у близько 200 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах, семінарах тощо з проблем педагогічних наук.
За визначні здобутки в галузі освіти і науки Р. С. Гуревичу присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» (1998), нагороджений знаками МОН України «Відмінник освіти України» (2003), «Петро Могила» (2006), «За наукові досягнення» (2008), медалями Національної академії педагогічних наук України» «Ушинський К. Д.» (2008), «Григорій Сковорода» (2013) і «Володимир Мономах» (2018), Почесними грамотами МОН України, НАПН України, Вінницької обласної державної адміністрації й обласної ради, Вінницької міської ради, управління (департамент) освіти Вінницької обласної державної адміністрації.
Р. С. Гуревич – Почесний доктор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Почесний доктор Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, Почесний працівник Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Почесний працівник Вінницького Міжрегіонального вищого професійного училища. Переможець обласного конкурсу на звання «Людина року» в номінації «Діяч науки» Вінницької області (2006).
Найважливіші наукові праці(автор і співавтор): «Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ» (2011); «Основи електротехніки: практикум з розв’язування задач» (2011); «Навчально-виховний процес у професійно-технічних закладах» (2010); «Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах» (2009; «Інформаційно-комунікаційні технології в міжкультурній комунікації» (2009); «Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі і наукових дослідженнях» (2006), «Інфрмаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців: Монографія» (2012),  «Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід (2013)»«Формування освітнього інформаційного середовища робітників у ПТНЗ» (2015), «Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті» (2016.) ); «Підготовка майбутніх учителів в освітньо-інформаційному середовищі закладів вищої освіти засобами ІКТ» (2019); «Освіта ХХІ століття: реалії, виклики, тенденції розвитку» (2020) та ін.
Своєю невтомною працею Роман Семенович Гуревич робить вагомий особистий внесок у розвиток національної системи освіти України.