Get Adobe Flash player

Метою курсу інформатики є формування теоретичної бази знань учнів з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності учнів, започаткування основ їхньої інформаційної культури.

До теоретичної бази знань відносяться: уявлення про інформацію, її властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв'язування задач за допомогою комп’ютера з використанням програмного забезпечення загального та конкретно-предметного призначення, формулювання проблем і постановку задач, побудову відповідних інформаційних моделей, основи алгоритмізації і програмування, принципи будови та дії комп’ютера, уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет, пошук потрібних відомостей.

До практичних навичок відносяться: навички роботи з пристроями введення-виведення даних, прикладним програмним забезпеченням загального і навчального призначення – програмами технічного обслуговування апаратної складової, операційними системами, програмами для архівування файлів, антивірусними програмами, редакторами текстів, графічними редакторами, засобами підготовки комп’ютерних презентацій та публікацій, табличними процесорами, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, експертними системами. мультимедійними комп’ютерними енциклопедіями, педагогічними програмними засобами для комп’ютерної підтримки навчання математики, фізики, географії, історії, рідної та іноземних мов та інших предметів, програмами-браузерами для перегляду гіпертекстових сторінок, програмами для роботи з електронною поштою та телеконференціями, пошуку потрібних відомостей в глобальній мережі Інтернет, створення гіпертекстових сторінок тощо; навички складання, описування та реалізації найпростіших алгоритмів і програм з використанням різних засобів їх подання, зокрема деякої мови програмування.

Мета курсу досягається через практичне оволодіння учнями навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення комп’ютерної техніки, ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв комп’ютера та принципами їх будови і дії, основами технології розв’язування задач за допомогою комп’ютера, починаючи від їх постановки й побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою комп’ютера.

Програма складається з:

пояснювальної записки, де описано мету та завдання навчання інформатики, особливості організації навчально-виховного процесу навчання інформатики, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики, структура вивчення основних тем протягом чотирьох років навчання (9-й–12-й класи), перелік програмних засобів науково-методичного забезпечення курсу;

змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень учнів;

додатків, що містять тематичний план навчання інформатики, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з кожної теми, рекомендації щодо здійснення міжпредметних зв’язків інформатики та інших предметів; список основної та додаткової літератури.

Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням. За пропонованою програмою вивчення курсу сплановано на 4 роки (9-й-12-й класи) з розрахунку 1 година на тиждень.

Залежно від типу комп’ютерної техніки, складу наявного науково-методичного та програмного забезпечення вчитель може самостійно добирати методичні шляхи розв'язування освітніх завдань курсу, вносити необхідні корективи в порядок вивчення тем програми, їх конкретний зміст, а також змінювати кількість годин, необхідних для засвоєння навчального матеріалу з окремих тем програми. Окремі питання програми можуть вивчатися тільки в порядку ознайомлення. Відповідно до обраної методики вивчення курсу вчитель може дібрати необхідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення, віддаючи перевагу тим чи іншим з них або ж певним чином поєднуючи їх.

Так при розкритті теми „Операційні системи” вчитель може спиратися на конкретну операційну систему (типу Windows чи Linux), яка буде використовуватися і в подальшому.

При розкритті теми „Графічний редактор” може бути використаний програмний засіб Paint чи будь-який інший доступний графічний редактор, при розгортанні тем „Текстовий редактор” та „Підготовка текстів, документів та публікацій за допомогою комп’ютера” можуть бути використанні програмні засоби: Блокнот, MS WordPad, MS Word, MS Publisher чи інші.

При розкритті теми „Програмні засоби навчального призначення” можуть бути використанні мультимедійні комп’ютерні енциклопедії, різні програмні засоби для комп’ютерної підтримки навчання математики, фізики, хімії, географії, історії, мов та інших навчальних предметів.

При розкритті теми „Системи візуального програмування” можуть бути використанні системи Visual Basic, Delphy, Kilyx чи інші.

Однак добір програм для вивчення повинен бути коректним і педагогічно виправданим як в плані врахування вікових особливостей учнів, мовного, змістового і естетичного оформлення навчального матеріалу, психологічних механізмів управління навчально-пізнавальною діяльністю, так і в плані їх придатності до практичного використання вже при вивченні інших навчальних предметів, що вивчаються паралельно, розширення і поглиблення міжпредметних зв’язків, надання результатам навчання практичної значущості.

Форми проведення тематичних атестацій можуть бути найрізноманітнішими – усні співбесіди, контрольні роботи, захисти самостійних проектних робіт, реферати на задані теми, веб-квести і ін. При цьому вчитель може диференціювати атестаційні завдання в залежності від нахилів і здібностей учнів. Головною умовою атестації є успішне виконання практичних, лабораторних, самостійних робіт та інших обов’язкових завдань.

Форми проведення практичних робіт залежно від наявної матеріально-технічної бази та дидактичного забезпечення навчального процесу також можуть бути різними – лабораторні роботи, семінари, перегляд фільмів, віртуальні екскурсії в мережі Інтернет, позакласні та позаурочні заняття, факультативні заняття, гуртки, реалізація навчальних проектів міжпредметного характеру, підготовка самостійних розробок, як групових, так і індивідуальних, зокрема комп’ютерних програм, розв’язування за допомогою комп’ютера і відповідних програмних засобів задач з математики, фізики, хімії та інших навчальних предметів, підготовка веб-сторінок з матеріалом про результати своєї дослідницької діяльності, підготовка бази даних стосовно навчальної літератури з предмету або знайдених в Інтернеті інформаційних ресурсів чи стосовно учнів класу та їхніх батьків; розробка алгоритмів розв’язування різних задач, опис програм за наперед розробленими алгоритмами, тестування і налагодження програм і ін.

В розглянутій програмі не вказуються конкретні апаратні і програмні засоби, які повинні використовуватися при вивченні курсу. Це з одного боку повинно забезпечити певну інваріантність програми відносно наявної в школі комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, а з іншого боку забезпечити вчителеві певну свободу дій і самостійність при доборі шляхів вирішення методичних проблем, що виникають при вивченні курсу, зокрема стосовно добору матеріально-технічного забезпечення навчально-пізнавального процесу.

Разом з тим, в результаті вивчення курсу “Інформатика” в учнів повинен бути сформований необхідний мінімум знань, вмінь і навичок, перш за все користувацьких, для подальшого успішного навчання у старшій школі незалежно від орієнтації і спрямованості навчання в ній.

Розширення і поглиблення знань з інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в старшій школі залежно від спрямованості навчання можливе в найрізноманітніших напрямах – вивчення видавничих систем, систем комп’ютерної графіки, штучного інтелекту, експертних систем, систем логічного програмування, об’єктно-орієнтованого і візуального програмування, комп’ютерної алгебри, дизайнерських систем, вивчення принципів дії і будови комп’ютерів, комп’ютерних мереж, адміністрування комп’ютерних систем, систем захисту даних, що зберігаються в запам’ятовуючих пристроях комп’ютерів, та багато іншого.

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з інформатики відображено в таблиці і побудовано таким чином, що досягнення певного рівня навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знання, уміння і навички повністю опановані учнем.