Методичні рекомендації - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Педагогічна практика

Перейти к контенту

Главное меню:

Методичні рекомендації

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Інститут математики, фізики і технологічної освіти

 

Кафедра теорії і методики технологічної та професійної освіти

 

методичні рекомендації

до педагогічної практики студентів

 

(очної та заочної форми навчання)

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Кваліфікація фахівця:

Вчитель трудового навчання і основ інформаційних технологій;

Вчитель трудового навчання і основ підприємництва;

Вчитель трудового навчання, основ швейного та харчового виробництва;

Вчитель трудового навчання і основ декоративно-ужиткового мистецтва; Вчитель трудового навчання і основ дизайну

Напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність: 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти.

Технологічна освіта

 

 

Методичні рекомендації до педагогічної практики студентів / Укладачі Р.С. Гуревич, Ю.Г. Ковальов, Д.М. Луп’як. - Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2008. - 44 с.

 

Рецензенти: Шахов В.І. - доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Гороль П.К. - кандидат педагогічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і методики трудового та професійного навчання (протокол № 3 від 12 листопада 2008 р.).

 

Методичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Технологічна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Інституту математики, фізики і технологічної освіти, а також керівникам педагогічної практики, викладачам професійно-технічних навчальних закладів, майстрам виробничого навчання, класним керівникам для спрямування, планування та організації успішного проходження педагогічної практики.

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

1.                 

Мета, ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ……………………………………………

 

4

2.                 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ…………………………………………….

 

7

3.                 

Оформлення звітної ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ………………………

 

13

3.1.

Журнал роботи студента-практиканта………………...

 

14

3.2.

Педагогічний щоденник………………………………...

 

14

3.3.

Плани конспекти занять з профільного та професійного навчання……………………………..…

 

16

3.4.

Спостереження та аналіз уроку з профільного та професійного навчання………………………………....

 

20

3.5.

Проведення студентами-практикантами позакласної роботи…………………………………………….……...

 

23

3.6.

Вивчення та оформлення передового педагогічного досвіду…………………………………………………..

27

3.7.

Текстовий звіт про виконану роботу в школі (ПТНЗ)..

 

28

3.8.

Фото, відеоматеріали, відеопрезентації……………….

29

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………...

 

30

 

Додатки……………………………………….…..…….

35


1. мета, ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

У системі професійної підготовки вчителів практика є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу підготовки фахівців і забезпечує безперервність та послідовність формування вмінь і навичок.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої професії, формування в них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практика студентів передбачає неперервність та послідовність її проведення для одержання достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Тривалість і термін проведення педагогічної практики визначаються навчальними планами; зміст і послідовність - програмою, що розробляється кафедрою.

Педагогічна практика проводиться на 5 курсі загальною тривалістю 6 тижнів, є логічним продовженням попередньої педагогічної практики. Зміст діяльності студентів під час цієї практики повинен бути максимально наближеним до реальної професійної діяльності вчителя.

Основними умовами ефективності проходження педагогічної практики є її психолого-педагогічна спрямованість, теоретичне обґрунтування, навчальний і виховуючий характер, комплексний підхід до змісту і організації практики, систематичність, наступність у її проведенні.

Завданнями педагогічної практики студентів під керівництвом методистів, викладачів і майстрів виробничого навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»:

-       поглиблення зв’язку теоретичних знань на основі практичного навчання в реальному педагогічному процесі; формування у студентів психологічної готовності до роботи в міжшкільних навчально-виробничих центрах (МНВЦ), професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ);

-       вироблення у майбутніх майстрів виробничого навчання, викладачів спецдисциплін педагогічних умінь та навичок практичної діяльності в навчально-виховних закладах, потреби в безперервній педагогічній освіті;

-       формування творчо дослідницького підходу до педагогічної діяльності;

-       закріплення вмінь використовувати в навчально-виховній роботі з учнями теоретичні знання, набуті в університеті;

-       проведення навчально-виховної роботи з учнями з урахуванням їхніх вікових і індивідуальних особливостей опираючись на знання психології, фізіології, педагогіки, теорії та методики трудового навчання;

-       закріплення вмінь спостерігати і аналізувати навчально-виховну роботу, яка проводиться з учнями МНВЦ і ПТНЗ;

-       набуття вмінь і навичок проводити заняття з професійного (виробничого) навчання із застосуванням різних методів, які активізують пізнавальну і трудову діяльність учнів;

-       уміння виконувати функції класного керівника (майстра виробничого навчання в ПТНЗ), працювати з колективом учнів, проводити індивідуальну роботу з ними;

-       закріплення свого покликання до педагогічної професії;

-       набуття вмінь і навичок у вивчення спеціальної, методичної і педагогічної літератури з метою підготовки до творчого розв’язання завдань професійного навчання і виховання учнів;

-       засвоєння навичок науково-дослідницької роботи з метою підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу МНВЦ, ПТНЗ тощо;

-       вироблення навичок застосування в навчальному процесі сучасних ТЗН, інформаційних технологій і методів і засобів професійного (виробничого) навчання;

-       ознайомлення з роботою навчальних (методичних) кабінетів, лабораторій, майстерень.

 


До змісту роботи студентів під час проходження педагогічної практики входить:

-       знайомство із МНВЦ, ПТНЗ, бесіда з адміністрацією (керівництвом) навчального закладу (директором, його заступниками з навчальної і виховної роботи);

-       вивчення групи, в якому буде проходити практика, знайомство з роботою вкладачів, класних керівників, майстрів виробничого навчання (бесіди з ними, вивчення планів роботи, відвідування уроків і позакласних заходів);

-       підготовка і проведення занять різних типів із застосуванням сучасних методів і засобів професійного (виробничого) навчання, участь в аналізі й обговоренні занять;

-       виконання виховних функцій класного керівника (майстра виробничого навчання) в навчальній групі, за якими прикріплено практиканта;

-       виконання завдань з психології і педагогіки;

-       проведення індивідуальної роботи з учнями;

-       проведення бесід з учнями МНВЦ, ПТНЗ; підготовка і проведення разом з класним керівником (майстром виробничого навчання) туристського походу або екскурсій (на підприємство, в культурно-масову установу); організація і керівництво видами трудової діяльності учнів; підготовка і проведення зустрічей із відомими людьми, новаторами, раціоналізаторами і винахідниками; організація конференцій читачів, обговорення кінофільму або спектаклю та ін;

-       робота з активом групи з підготовки позаурочних виховних заходів;

-       проведення профорієнтаційної роботи з учнями;

-       участь у підготовці і проведенні батьківських зборів.


2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

Педпрактика починається з настановчої конференції, на яку запрошуються всі студенти, методисти з кафедри педагогіки (психології), керівники педагогічної практики з кафедри теорії і методики технологічної та професійної освіти. На конференції студенти дізнаються про мету і завдання практики, порядок її проведення.

У перший тиждень практики студенти вивчають завдання навчально-виховної і профорієнтаційної роботи колективу зі здійснення професійного навчання учнів міжшкільного навчально-методичного комбінату, профтехучилищ, професійних ліцеїв.

Практика розпочинається із зустрічі з керівництвом навчального закладу, класними керівниками, викладачами спецдисциплін, майстрами виробничого навчання. Відбувається знайомство з навчальним закладом, матеріальною базою майстерень, кабінетів, лабораторій, учнями закріпленої групи. У цей період практиканти відвідують у своїй групі уроки з різних предметів, заняття зі спецдисциплін та виробничого навчання, беруть участь у всіх видах виховної роботи, які проводять класні керівники. До кінця першого тижня у практиканта повинні скластися чіткі уявлення про кожного учня з закріпленої групи: його успішність, дисципліну, ставлення до навчання, суспільно корисної діяльності. Також студенти повинні вивчити особливості організації і проведення занять у професійно-технічних закладах освіти.

Для проходження педагогічної практики у ПТНЗ студенти прикріплюються до однієї з навчальних груп, де разом із майстром виробничого навчання практиканти організовують навчально-виховну і виробничу діяльність учнів даної групи.

Бесіди з учителями і майстрами виробничого навчання, відвідування занять дають можливість студентам ознайомитись з основними вимогами педагогів до різних видів діяльності учнів, вивчити ефективні методи і засоби навчання, які застосовуються в кожному цеху або навчальній майстерні.

Особлива увага приділяється ознайомленню і вивченню обладнання відповідного кабінету або цеху, технічного оснащення і організації робочих місць учнів.

Серйозну увагу необхідно звертати на підготовку до занять матеріалів, інструменту, обладнання і обліку завдань, які виконують учні, організацію контролю і самоконтролю за якістю готової продукції.

Студенти зобов’язані вивчити правила внутрішнього розпорядку відповідного цеху або кабінету (навчальної майстерні) і правила техніки безпеки в процесі виконання практичних робіт. Тільки за умов успішної атестації з цих правил, яка проводиться відповідальним за техніку безпеки і охорону праці в ПТНЗ, МНВЦ, студенти-практиканти допускаються до проведення практичних занять з учнями і самостійного виконання практичних робіт у даному цеху (майстерні).

 

Консультація з викладачем спецдисципліни або майстром виробничого навчання з теми майбутнього заняття проводиться за 5-6 днів до дня проведення заняття. Під час консультації необхідно звернути увагу на основні ідеї теми, котрі повинні засвоїти учні, коло питань, найбільш складних для засвоєння, засоби активізації діяльності учнів, урахування психолого-педагогічних і вікових особливостей даної групи і окремих учнів, характер роботи, яка виконується, технологію виробу і його суспільно-корисну значущість, норму часу на заняття, оплату за виготовлений виріб і т.д.

Ґрунтовне вивчення фактичної (конкретної з предмету) методичної і періодичної літератури відбувається шляхом конспектування окремих найбільш важливих положень і особливо цікавої пізнавальної інформації. При цьому студенти звертаються, як правило, до періодичної спеціальної літератури - «Трудова підготовка в закладах освіти», «Рідна школа», «Професійно-технічна освіта», «Трудове навчання» та ін.

Самостійна розробка розгорнутого плану-конспекту заняття відповідно до навчальної програми, навчальних і методичних посібників з теми, додаткової літератури і консультації з методистом і вчителем (майстром виробничого навчання).

У розгорнутому плані-конспекті заняття висвітлюються зміст і методи проведення кожного етапу заняття, за загальноприйнятою схемою, яка застосовувалась студентами під час педагогічної практики на 4 курсі в 5-9 класах. Необхідно звернути увагу на застосування технічних засобів навчання, комп’ютерів, наочності, сучасного обладнання. Якщо на занятті передбачені демонстрації - їх послідовність і зміст повинні бути висвітлені в плані-конспекті. Особливу увагу слід звернути на чітке визначення цілей заняття: освітню, виховну, розвивальну.

Розроблений студентом план-конспект заняття рекомендується проаналізувати з викладачем або майстром виробничого навчання. У процесі такої співбесіди з’ясовується, як студент усвідомив тему і цілі заняття, чи правильно визначив методи і засоби навчання на різних етапах заняття, який рівень знань студентом теоретичного навчального матеріалу і вміння виконувати практичне завдання і т.д.

Студентам рекомендується проводити репетицію уроку, яка відбувається таким чином: один студент проводить пояснення теоретичного навчального матеріалу перед студентами, які проходять практику в даному навчальному закладі, перевіряючи свою готовність до наступного заняття. Аналізуючи підготовку уроку в цілому, студенти колективно виправляють помічені недоліки, намічають ефективні засоби і методи проведення окремих етапів заняття.

Важливим етапом підготовки студентів до занять, як уже зазначалося вище, є самостійне виконання практичного виробничого завдання, яке будуть виконувати учні на уроці. При цьому студент зобов’язаний виконувати всі операції, що передбачені у завданні в такому об’ємі, який буде запропонований учням. Слід мати на увазі, що виробнича діяльність учнів під час практичної роботи на уроці може вимагати втручання в цю роботу студента практиканта на будь-якому технологічному етапі. Це вимагає ретельного ознайомлення з технологією виконання завдання. При цьому важливо, щоб практична робота студента відзначалася відповідною якістю і виконувалася за час, що відведений для роботи учнів.

Неприпустимо, щоб студент-практикант під час виконання практичних завдань порушував правила технічної експлуатації обладнання і правила техніки безпеки, що прийняті в даному цеху або кабінеті (майстерні).

У випадку таких порушень викладач або майстер виробничого навчання зобов’язані відсторонити студента-практиканта від проведення заняття.

Майбутні викладачі професійного навчання повинні прагнути до свідомого застосування методичних рекомендацій новаторів, використання передового досвіду, рекомендацій керівників педагогічної практикою, а не до сліпого копіювання праці викладачів й майстрів виробничого навчання. Необхідно керуватися у своїх діях педагогічною і методичною майстерністю, практичними вміннями і навичками, що формуються в процесі навчання в університеті.

При цьому слід пам’ятати про необхідність:

-       виховання в учнів національної самосвідомості;

-       застосування найновіших засобів і методів навчання, проблемного навчання, комп’ютерної техніки, ознайомлення з сучасними досягненнями науки і техніки, використанням елементів історизму, котрі підвищують ефективність проведення занять.

За період педагогічної практики студент-практикант проводить 18 годин на тиждень в одному з цехів або кабінетів професійного центру (майстернях або лабораторіях ПТНЗ). При цьому 2 заняття із загальної кількості є заліковими або контрольними. Після кожного контрольного заняття під керівництвом методиста проводиться його обговорення (аналіз). У обговоренні після відвідування заняття зобов’язані взяти участь всі студенти даної групи, викладач або майстер виробничого навчання і методист. Порядок і схема обговорення (аналізу) заняття проводиться за загальноприйнятою, знайомою схемою студентам-практикантам після попередньої практики.

Педагогічна практика закінчується засіданням педагогічної ради (наприкінці шостого тижня), під час якої виступають викладачі спецдисциплін, майстри виробничого навчання, класні керівники, директор навчального закладу або його заступник, самі студенти, методисти з університету. На засіданні педагогічної ради підводять підсумки практики, визначається, що необхідно зробити в майбутньому для підвищення її ефективності, виставляються попередні оцінки студентам-практикантам.

 

Порядок проходження педагогічної практики студентів заочної форми навчання

 

Студенти, які навчаються за заочною формою, проходять педагогічну практику на в професійно-технічних навчальних закладах.

Студенти, які працюють в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів і професійно-технічних навчальних закладах за обраною спеціальністю (викладачі спецтехнологій, майстри виробничого навчання) звільняються від проходження педагогічної практики на 4 і 5 курсах.

Студенти, які не мають досвіду педагогічної праці, обов’язково проходять педагогічну практику у середніх навчальних закладах освіти (на базах практики навчального закладу або за місцем проживання).

Педагогічна практика для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст проводиться у 9 семестрі впродовж 4 тижнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Під час практики студенти-практиканти проводять не менше 10 уроків з трудового, професійного (виробничого) навчання і спец дисциплін.

Форма звітності студентів-практикантів заочної форми навчання кожного курсу визначається робочою програмою певної спеціальності.

Обов’язковою документацією для всіх студентів є: оформлений щоденник, конспекти всіх проведених уроків, 2 розгорнуті зразково-оформленні конспекти з нетрадиційними дидактичними матеріалами, сценарій виховного заходу та його аналіз заняття з професійного навчання, наказ про зарахування студента на педагогічну практику з підписом директора і мокрою печаткою навчального закладу, витяг з протоколу засідання педагогічної ради навчального закладу про результати проходження педагогічної практики студентом з підписом директора і мокрою печаткою.

Якщо підготовка фахівців, які навчаються за заочною формою, здійснюється за подвійними спеціальностями піл час педагогічної практики студенти проводять уроки з основного предмету (8-10 уроків) та 2-4 уроки з іншого предмету.

Відповідно до звітної документації з основного предмету додається звітна документація з іншого предмету.


3. Оформлення звітної ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

Починаючи з настановчої конференції, яка, як правило, проводиться у перший день практики, студенти зобов'язані вести індивідуальну планувальну документацію, що по закінченні практики подається в папці методистам для перевірки:

1. Журнал роботи студента-практиканта.

2. Педагогічний щоденник.

3. Плани-конспекти занять з професійного навчання.

4. Аналіз уроку професійного навчання.

5. Конспекти позаурочних заходів (занять гуртків, конкурсів, олімпіад, вікторин, змагань, виставок, бесід, КВК тощо) з професійного навчання.

6. Опис передового педагогічного досвіду викладача спец дисциплін, майстра виробничого навчання - один на групу.

7. Текстовий звіт про виконану роботу в професійно-технічному навчальному закладі за період педпрактики.

8. Фото, відеоматеріали, відеопрезентації (фрагменти проведення занять, виховних та позаурочних заходів, зразків робіт учнів).

9. Наказ про зарахування студентів на педагогічну практику з підписом директора і мокрою печаткою навчального закладу.

10. Витяг з протоколу засідання педагогічної ради навчального закладу про результати проходження педагогічної практики студентів з підписом директора і мокрою печаткою.

 

Звітна документація оформляється і подається в папках 300×210 мм. Титульна сторінка оформляється за зразком (додаток А). Звітна документація подається керівнику від кафедри теорії і методики технологічної та професійної освіти не пізніше трьох днів після закінчення практики (після перевірки і підписання відповідних документів викладачем спецдисциплін, майстра виробничого навчання, класного керівника, представника кафедри педагогіки).

Підсумки педагогічної практики, як уже зазначалось, підводяться на засіданні педради навчального закладу і підсумковій науково-практичній конференції інституту. За результатом усіх видів діяльності на педпрактиці студенту виставляється диференційований залік (як правило, за нижньою оцінкою). До заліку входить виконання всіх видів завдань з педагогіки, психології і методики. У випадку невиконання хоча б одного із завдань залік не виставляється. При несвоєчасному поданні документації або неохайному її оформленні загальна оцінка за педпрактику може бути знижена.

Розкриємо зміст основних звітних документів:

 

3.1. Журнал роботи студента-практиканта

Цей документ уже знайомий студентам з позашкільної педагогічної практики та педагогічної практики на 4 курсі. Він заповнюється на початку практики відповідно до встановленої форми. Наприкінці кожного тижня складається план роботи на наступний тиждень і після погодження з викладачами спец дисциплін, класним керівником і майстром виробничого навчання він обов'язково затверджується методистом від кафедри теорії і методики технологічної та професійної освіти. Оцінки за проведені заняття виставляє методист цієї кафедри, а у випадку його відсутності на занятті - викладач.

На завершення педпрактики студент повинен заповнити необхідні розділи журналу, потурбуватися про заповнення відповідних розділів класним керівником, майстром виробничого навчання і викладачами спецдисциплін.

 

3.2. педагогічний Щоденник

Пропонується така форма щоденника.

 

Титульний аркуш:

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

Інститут математики, фізики і технологічної освіти

Кафедра теорії і методики технологічної та професійної освіти

 

Щоденник студента-практиканта

 

Прізвище___________Ім'я______________По батькові__________ Курс______Група________

Початок і завершення педпрактики (число, місяць, рік).

На другому аркуші записуються такі дані:

Педагогічна практика проводиться в (назва навчального закладу) м. Вінниці

Практикант прикріплений до ____ групи.

Прізвище, ім'я, по батькові класного керівника.

Прізвище, ім'я, по батькові майстра виробничого навчання.

Прізвище, ім'я, по батькові викладача спецдисципліни.

Керівники практики:

методист кафедри теорії і методики технологічної та професійної освіти _______________________________________

методист кафедри педагогіки ____________________

Адреса навчального закладу____________________________

Телефон навчального закладу __________________________

Директор навчального закладу, його замісники.

 

Далі відводяться сторінки, на яких ведуться такі записи:

1.    Список учнів групи (прізвище, ім'я і громадське доручення; участь у гуртках технічної творчості, оцінки з виробничого навчання, спец дисциплін).

2.Список активу групи (прізвище, ім'я, доручення, які виконує).

3.    Список членів гуртка і розклад занять гуртка.

4. План майстерні з указаними робочими місцями і прізвищами учнів, які їх займають.

5.    Записи поточної роботи у відповідності з індивідуальним планом журналу студента-практиканта (календарно-тематичні плани та план позаурочної роботи викладачів спецдисциплін на період педпрактики; плани-конспекти занять; плани роботи гуртків; сценарії виховних позаурочних заходів із професійного навчання; завдання програмованого контролю, журнали поточного оцінювання знань, умінь та навичок учнів під час практики; зразки роздаткового матеріалу, наочність для проведених занять; матеріали і результати анкетувань, тощо).


3.3. Плани конспекти занять з профільного та професійного навчаня

Якість кожного заняття, що проводиться під час педпрактики, залежить від підготовки студента, розуміння ним змісту, структури, методики проведення, підготовки обладнання, інструментів, матеріалів, інструкційно-технологічної документації тощо.

Підготовку до заняття можна поділити на такі етапи:

1. Аналіз попереднього заняття, в процесі якого студент, викладач і методист визначають, як досягалась мета і виконувався план, що було проведено вдало, які недоліки в знаннях і уміннях учнів. На цій основі і в результаті вивчення програми з професійного навчання, орієнтовного тематичного планування, визначається тема і мета наступного заняття.

2. Робота з літературою. Першочергово необхідно вивчити урядові документи останніх років про професійне навчання, матеріали Міністерства освіти і науки України і визначити коло питань, які необхідно вивчити на даному заняті. Потім слід детально проаналізувати навчальні посібники і підручники. При необхідності повторити матеріал з основ наук (фізики, хімії, біології та ін.) - для здійснення міжпредметних зв'зків.

Велике значення має вивчення методичної літератури, в якій узагальнено досвід кращих викладачів і майстрів виробничого навчання. Необхідно вивчити також науково-популярну і довідкову літературу з питань, що вивчаються, періодичну пресу - новини науки і техніки, що мають відношення до матеріалу заняття.

3. Підбір об'єктів технологічної діяльності учнів і творчих проектів, що будуть виконуватися на занятті. Перш за все, зазначимо, що при цьому враховується зміст і тема заняття, програмні вимоги, наявність у майстерні обладнання та інструментів, матеріалів, попит на об'єкти праці, їх суспільно виробничий характер. Необхідно також виконати всі дидактичні і методичні вимоги до об'єктів праці учнів (вони були викладені в лекціях з теорії і методики трудового та професійного навчання).

4. На наступному етапі слід продумати технологію виготовлення об'єктів роботи і самостійно їх виконати. З методичної точки зору це зумовлено такими особливостями:

а) підвищується особистий авторитет студента у випадку, коли учні бачать, що він досконало володіє трудовими прийомами і може бути для них особистим прикладом;

б) об’єкт проектування виготовлений студентом-практикантом, служить для учнів взірцем;

в) самостійно виконуючи трудовий процес, практикант може собі чітко уявити, які труднощі будуть виникати в учнів, яких помилок при цьому вони можуть допускатися і т. д.

5.  Далі визначається тип і структура майбутнього заняття, підбирається методика його проведення. Сюди входить визначення мети, змісту, послідовності і методів викладання нового навчального матеріалу, підготовка навчально-наочних посібників і демонстрацій, які будуть застосовуватись на кожному етапі заняття. З метою запобігання зриву демонстрацій і експериментів перед заняттям необхідно декілька раз перевірити кожну демонстрацію, провести досліди, перевірити наявність плакатів, таблиць, моделей, переглянути фрагменти демонстраційних матеріалів.

Особливої уваги потребує підготовка роботи викладача на дошці. Для цього в процесі підготовки до заняття необхідно написати на дошці тему і навчальну мету, малюнки або креслення технологічних процесів, схеми, завдання додому і т. п. Усі записи необхідно заздалегідь продумати, не припускаючись помилок, дати перевірити викладачеві, які повинні затвердити підписом плани-конспекти занять. Писати і малювати на дошці необхідно по можливості гарно, чітко, великими буквами, щоб було видно зі всіх робочих місць. Неприйняті скорочення в тексті у записах на дошці не допускаються. При виконанні малюнків або креслень на дошці студент повинен дотримуватися всіх правил ЕСКД, звертати увагу учнів на ті аспекти, які він вважає особливо важливими для кращого засвоєння і запам'ятовування. Використання кольорової крейди зробить можливим виділити в складному малюнку окремі деталі.

7. Необхідно також детально продумати запитання для закріплення матеріалу, узагальнення і систематизації знань і умінь учнів. Слід продумати можливі помилки учнів і намітити шляхи їх усунення. При необхідності можна скласти карточки для програмованого контролю знань.

8. До підготовки заняття входить також виготовлення інструкційно-технологічної документації на виготовлення творчого проекту учнями або розробка інструкцій для виконання лабораторної, лабораторно-практичної роботи. Тому інструкційно-технологічну документацію слід виготовляти як взірець, а на занятті заохочувати учнів до самостійного (кожним учнем) її виготовлення.

9. Важливим етапом є розробка та написання плану-конспекту заняття. Відомо, що його структура визначається типом заняття, а останній, у свою чергу, залежить від освітньої мети. Конспект заняття повинен бути повним, акуратно виконаним. Схема плану-конспекту заняття може бути такою:

 

План

заняття професійного навчання

група

 

 

 

 

Дата проведення

 

 

 

 

 

Тема заняття:

об'єкти навчальної діяльності:

Цілі: освітня:

виховна:

розвивальна:

Обладнання, матеріали, інструменти, наочні посібники:

Міжпредметні зв'язки: (назва предмету і теми)

Тип заняття:

Структура заняття

 

І. Організаційна частина (3-4 хв.)

1.     Перевірка наявності учнів.

2.     Перевірка готовності учнів до заняття.

3.     Перевірка домашнього завдання.

ІІ. Повторення вивченого матеріалу і набутих умінь (актуалізація опорних знань)(7-8 хв.)

1. Фронтальне опитування (запитання до учнів).

2. Індивідуальне опитування (запитання).

3.     Виставлення й мотивація оцінок.

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (див. навчальну мету заняття)

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань заняття

V. Вивчення нового матеріалу (основні поняття заняття)(20-25 хв.)

VІІ. Практична робота учнів (2 год. 20 хв-2 год.40 хв.)

Вступний інструктаж (5-7 хв.)

1.     Призначення й характеристика операції (виробу.

2.     Аналіз навчально-технічної документації.

а) інструкційної карти на виконання операції;

б) креслення і технологічної карти на виготовлення (назва деталі виробу).

3.     Демонстрування трудових рухів і прийомів виконання операцій.

4.     Правила безпеки праці.

5.     Аналіз можливих помилок і шляхи їх попередження, види і причини можливого браку, способи самоконтролю в процесі виконання операції.

6.     Закріплення навчального матеріалу (запитання).

7.     Розподіл учнів на ланки і видача завдання.

Поточний інструктаж

8.     Обхід робочих місць з метою проведення індивідуального і фронтального інструктажів.

9.     Контроль за організацією робочих місць та дотримання учнями правил безпеки праці.

10.         Збирання даних для підведення підсумків заняття.

Заключний інструктаж

VІІІ. Підведення підсумків заняття (8-10 хв.)

1.     Рефлексія.

2.     Підсумки роботи групи і ступінь поставленої на занятті мети.

3.     Аналіз роботи окремих учнів.

4.    Аналіз характерних помилок при виконанні прийомів, операцій, причини їх виникнення і шляхи попередження.

5.     Виставлення і мотивація оцінок учнів.

Завдання додому:

ІХ. Прибирання робочих місць і майстерні (5-7 хв.)

1.     Видача завдання черговим у майстерні.

2.     Контроль за прибиранням робочих місць учнями групи.


            3.4. Спостереження та аналіз заняття з

професійного навчання

Як зазначалося вище, в період педпрактики студент денної форми навчання повинен проводити не менше 18 годин на тиждень, а студент заочної форми навчання 10 занять за період педпрактики. З них декілька занять професійного навчання (на вибір керівника практики) є заліковими або контрольними. Після кожного такого заняття під керівництвом методиста проводиться його обговорення (аналіз заняття). В обговоренні повинні взяти участь усі студенти даної групи, викладач спец дисциплін, майстер виробничого навчання і методист. Порядок обговорення такий: першим виступає студент, що проводив заняття, він аналізує, чи досягнуті цілі заняття, які методи були використані для цього, визначає, які елементи заняття були проведені за планом, які не вдалися, чому. Студент наводить список літератури, яку він використав у процесі підготовки до заняття. Далі по черзі виступають студенти даної групи, аналізуючи заняття за схемою, яка наводиться нижче. Необхідно слідкувати за тим, щоб студенти, даючи аналіз, не повторювали один одного. Бажано, щоб в аналізі студентів була не «фотографія» заняття, а методично опрацьований матеріал. Наприкінці обговорення виступають викладач спецдисципліни і методист, який підводить підсумки обговорення, роз'яснює неузгоджені моменти, які виникли в процесі обговорення. Методист також оцінює аналізи заняття, дані студентами, ставить загальну оцінку обговореного заняття і мотивує її.

 

Схема спостереження й аналізу заняття

____­­_____група _________ПТНЗ­­­­­­­­­­­­­­­­________________________,

Викладач _______________________________________________

(прізвище, ім'я, побатькові)

Тема заняття:

Цілі заняття:

І. Умови і засоби забезпечення заняття (оснащення)

1.         Оптимальний добір і раціональне розміщення обладнання, що використовується у даному виді праці: верстаків, верстатів, пристосувань, інструментів, матеріалів.

2.              Спеціальне обладнання.

3.              Технічні засоби навчання.

4.      Гігієнічні умови: відповідність освітлювального, теплового, повітряного режимів, рівень шуму.

5.                    Забезпечення робочим одягом.

6.                    Організація робочого місця і робочої зони.

7.         Навчальні посібники: підручники, наочність, технічні засоби навчання.

8.                    Охорона і безпека праці.

9.         Естетичне оформлення: приміщення, засобів праці, спецодягу.

 

II. Організаційна діяльність викладача на занятті та його особисті якості

1.         Реалізація плану заняття.

2.         Володіння темою заняття та майстерність викладача.

3.         Педагогічний такт і культура викладача.

4.         Мова викладача: використання наукової термінології, дикція, інтенсивність, образність, використання спеціальної термінології.

5.         Зворотний зв'язок між учнями та викладачем.

6.         Наявність і зміст записів у зошитах учнів, класному журналі. Правильне складання, оформлення та використання технічної документації для виготовлення виробів.

7.         Раціональне використання часу: своєчасність початку заняття, нераціональна витрата часу в процесі заняття.

8.         Відповідність структури заняття поставленій меті.

 

III. Дидактична діяльність викладача

1.         Використання дидактичних принципів професійного навчання: наочності, зв’язку з життям, систематичності і послідовності, доступності і посильності, свідомості і активності, врахування вікових та індивідуальних особливостей.

2.         Досягнення головної дидактичної мети заняття.

3.         Оптимальність методів навчання і режиму роботи.

4.         Відповідність тематичного матеріалу віку і розвитку учнів: проблемність, актуальність, мотивація, програмований контроль навчання.

5.         Ефективність контролю знань та вмінь учнів на занятті.

6.         Уміння раціонально планувати, контролювати й корегувати індивідуальну і колективну діяльність, готувати матеріальну базу заняття.

7.         Володіння методами наукової організації праці.

 

IV. Виховна діяльність викладача

1.         Розв'язання завдань національного і морального виховання.

2.         Розв'язання завдань трудового виховання: профорієнтаційна робота, економічне виховання.

3.         Формування навичок розумової і фізичної праці.

4.         Формування навичок фізичного і гігієнічного виховання: фізкультурна пауза, фізичне розвантаження.

5.         Естетичний та емоційний вплив заняття на учнів. Наявність функціональної музики.

6.         Використання зв'язків з життям і практикою.

7.         Ефективність оцінки навчальної діяльності учнів, моральне стимулювання

8.         Стиль педагогічного впливу керівництва: авторитарний, демократичний, ліберальний, корегуючий.

 

V. Діяльність учнів на занятті і характеристика групи

1.         Активність і працездатність учнів (задоволеність працею).

2.         Інтерес до теми заняття та навчального процесу (готовність до праці).

3.         Наявність навичок самостійної роботи.

4.         Рівень самостійного мислення в учнів (творчий підхід до праці): вміння планувати свою відповідь, хід розв'язання задачі, трудового завдання; вміння аналізувати й оцінювати свою роботу і роботу товаришів.

5.         Темп навчальної (трудової) діяльності.

6.         Культура праці учнів: організація робочого місця, правильність прийомів роботи, самоконтроль якості роботи, самоаналіз результатів роботи.

7.         Організованість і дисциплінованість учнів на занятті.

8.         Рівень співпраці викладача і учнів.

9.         Зовнішній вигляд учнів.

10.     Відповідальність під час виконання трудових завдань.

11.     Якісне виконання трудових прийомів, правильність робочої пози.

12.     Уміння раціонально використовувати знаряддя праці та предмети праці.

13.     Економічна ефективність праці та її суспільно корисна значущість.

14.     Аналіз якості знань учнів.

 

VІ. Висновки до заняття

1. Досягнення поставленої мети.

2. Якість знань учнів.

3. Загальна оцінка заняття.

 

Якщо обговорюються відразу кілька занять, проведені в різних групах на одну і ту саму тему, то такий аналіз доцільно проводити в порівнянні і співставленні.

 

            3.5. позакласна робота студентів-практикантів

Студенти, перебуваючи на практиці, керуються планом позакласної роботи, складеним класним керівником і включаються в його виконання.

Разом із тим, слід проявляти ініціативу, вносити пропозиції з урахуванням своїх можливостей. Основні дані з виховної роботи з дітьми студенти одержали в процесі вивчення курсу «Методика виховної роботи».

Конспект будь-якого виховного заходу рекомендується складати за такою схемою.

1. Назва заходу.

2. Тема.

3. Мета навчальна, виховна, розвиваюча.

4. Обладнання, наочне оформлення заходу.

5. Література, що використовується під час підготовки заходу.

6. План проведення (із зазначенням основних етапів).

7. Хід і зміст заходу (з аналізом основних етапів).

 

Позаурочна робота з учнями з професійного навчання

Студенту-практиканту протягом педпрактики необхідно набути вміння не тільки проводити заняття і позакласну виховну роботу, а й організовувати позаурочну роботу з учнями по предмету.

До переліку позаурочної роботи входять такі види: керівництво роботою предметного гуртка або гуртка технічної творчості; організація і проведення виробничих і профорієнтаційних екскурсій, тематичних вечорів, вікторин, турнірів з науки і техніки, випуск стінних газет, підготовка звітних виставок технічної творчості, олімпіад з професійного навчання, конкурсів професійної майстерності і т. д.

Загальний порядок підготовки і проведення позаурочного заходу такий:

1. Проконсультуватися у викладачів або представника адміністрації навчального закладу про мету позакласного заходу (пізнавальну, профорієнтаційну, виховну, розвиваючу).

2. Для кожного заходу визначається зміст роботи, яким практикант повинен добре оволодіти. Необхідно повторити за конспектом і літературою все те, що було вивчено з даної проблеми у курсі відповідного предмету, а також педагогіки, психології і методики викладання.

3. Вивчити і узагальнити досвід кращих викладачів, майстрів виробничого навчання даного навчального закладу, а також ознайомитися з методичною літературою.

4. Планування позакласного заходу рекомендується здійснювати за такою схемою:

                     а)     дата, прізвище, ім'я, по-батькові студентів, що проводять захід з позакласної роботи, склад учнів;

                     б)     тема позакласної роботи, її місце в системі інших видів роботи, мета і навчально-виховні завдання;

                     в)     підготовка заходу (обладнання, інструменти, матеріали, досліди, демонстрації, доповіді, повідомлення та інше);

                      г)     структура (план) позакласного заходу;

                     д)     проведення заходу, час, перевірка відсутніх, актуалізація уваги учнів;

                      е)     проведення заходу, його зміст, виховна і наукова спрямованість, методика проведення.

5. Аналіз проведеного позаурочного заходу. Досягнення мети, освітньо-виховне значення, ставлення учнів, батьків, викладачів.

 

Проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю

Важливе місце в змісті педпрактики належить планомірному ознайомленню учнів з робітничими професіями. Під час ознайомлення учнів з професіями протягом уроку і в позаурочний час необхідно висвітлити такі питання:

1. Загальні дані про професії.

2. Історія виникнення професії, зміни, що відбулися в професійній діяльності з розвитком науково-технічного процесу, соціально-економічне значення професії в народному господарстві.

3. Характеристика процесу праці і продукція, знаряддя праці, основні виробничі операції, види труднощів, організація праці і т.д.

4. Санітарно-гігієнічні умови праці, медичні застереження.

5. Психолого-фізіологічні вимоги професії до робітника: до особливостей мислення, уваги, пам'яті, темпераменту, швидкості реакції, емоційно-вольової сфери.

6. Вимоги до професійної, загальноосвітньої і спеціальної підготовки: тривалість навчання, можливості працевлаштування, перспективи професійного росту.

Досить помітну роль у профорієнтаційній роботі з учнями відіграють екскурсії. Найчастіше всього їх проводять у ПТНЗ на виробничі підприємства.

Наведемо нижче плани таких екскурсій.

 

Екскурсія на підприємство

Мета: ознайомлення учнів з історією, сучасністю і перспективами розвитку базового підприємства.

Технічні дані: історія і традиції підприємства, ознайомлення зі структурою і характером роботи підприємства, з планами технічного удосконалення і соціального розвитку, з формами участі робітників в управлінні підприємством, з продукцією, яку виробляє підприємство, з системою контролю за якістю продукції.

Ознайомлення з роботою громадських організацій підприємства, з діяльністю товариства роціоналізаторів і винахідників, з організацією роботи в бригадах, з формами морального і матеріального стимулювання праці. Ознайомлення з системою підвищення кваліфікації робітників на підприємстві.

Соціальні умови життя і діяльність робітників базового підприємства (наявність будинків відпочинку, санаторіїв-профілакторіїв, пансіонатів, умов праці, турбота про побут робітників).

Крім екскурсій, студенти мають використовувати такі форми профорієнтаційної роботи:

                          а)     профорієнтація на заняттях професійного навчання;

                         б)     профорієнтація на гурткових заняттях;

                          в)     зустрічі з новаторами виробництва і колишніми учнями навчального закладу, які працюють у сфері матеріального виробництва;

                          г)     проведення різних культурно-масових заходів (конкурсів професійної майстерності, усних журналів «У світі професій», диспутів, виставок);

                         д)     поглиблене вивчення професій.

 

3.6. Вивчення та оформлення передового

педагогічного досвіду

Педагогічний досвід - сукупність знань, умінь і навичок, здобутих викладачем, майстром виробничого навчання у процесі навчально-виховної роботи.

Досвід є основою педагогічної майстерності фахівця і джерелом розвитку педагогічної науки.

Передовий педагогічний досвід - це творче, активне засвоєння і реалізація викладачем, майстром виробничого навчання на практиці засобів і принципів педагогіки з урахуванням конкретних умов, особливостей дітей, учнівського колективу і особистості викладача.

Передовий педагогічний досвід характеризується такими показниками: новизна в діяльності педагога; висока результативність і ефективність; відповідність сучасним досягненням педагогіки і методики; стабільність; можливість творчого застосування досвіду іншими педагогами; оптимальність досвіду в цілісному педагогічному процесі.

Вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду є важливою передумовою вдосконалення змісту та підвищення ефективності навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах.

Основні напрями та етапи вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду.

1. Основні напрями: вивчення проблем навчання; вивчення досвіду виховання; організація і керівництво навчально-виховним процесом; удосконалення педагогічної культури викладача, майстра виробничого навчання.

2. Основні етапи: вивчення цілей і задач педагогічної практики; збирання матеріалів досвіду навчання і виховання; теоретичний аналіз зібраних матеріалів і висунення науково-обґрунтованих пропозицій про шляхи оптимізації навчально-виховної роботи; теоретичне узагальнення емпіричного і експериментального матеріалу і розробка науково-обґрунтованих рекомендацій; упровадження розроблених рекомендацій у практику навчання і виховання людей.

 

3.7. Текстовий звіт про виконану в навчальному закладі роботу

Він є основним документом з педагогічної практики. Орієнтовна схема звіту:

ЗВІТ

з педагогічної практики студента _____курсу_____групи

Інституту математики, фізики і технологічної освіти

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

в (ПТНЗ, МНВЦ, професійний ліцей)________м. Вінниці в період

з ________________ по ________________

Питання, які розкриваються в звіті:

1.        Виконання плану педпрактики. Які відхилення від плану мали місце, чому, що зроблено поза планом, особливості практики.

2.      Кількість проведених занять. Які з них були проведені найбільш вдало, які з них викликали труднощі. Чому?

3.        Які основні методичні завдання розв'язувались під час практики, їх результати?

4.        Як ураховувався і використовувався передовий педагогічний досвід роботи кращих педагогів (інтерактивні методики навчання, елементи проблемного навчання на заняттях, застосування інформаційних технологій та ТЗН, творчі завдання і інше)? Навести конкретні приклади. Чи одержали ви задоволення від цієї роботи, які при цьому зустрічалися труднощі?

5.        Які основні завдання виховання розв'язувалися в період практики? Які форми були включені в систему виховної роботи з дітьми для їх вирішення?

6.        Як ви реалізували на практиці індивідуальний підхід до учнів?

7.        Які освітньо-виховні завдання ви ставите перед собою на майбутнє? Які уміння і навички ви набули під час практики? Які на вашу думку необхідно набути?

 

3.8. Фото, відеоматеріали, відеопрезентації

Відповідні матеріали оформляються усіма студентами, які проходять практику в даному навчальному закладі за допомогою сучасних інформаційних технологій. Використовуючи комп'ютерне програмне забезпечення створити набір слайдів (презентацію) для демонстрації зразків робіт учнів, фрагментів занять і позаурочних заходів. Слайди можна подати як у чорно-білій гамі, так і з використанням різних колірних схем і видів оформлень, створених як професійними дизайнерами, так і автором презентації.

Слайди можуть містити: текст, таблиці, діаграми, рисунки, організаційні діаграми (ОД), фотографії, відеокліпи, звуковий супровід (музика або голос), гіперпосилання на інші слайди та документи. Окремі об’єкти слайдів можуть мати ефекти анімації. Створену презентацію зберегти на електронних носіях інформації з метою демонстрування на заключній конференції.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1.       Батышев С.Я.  Реформа профессиональной школы: опыт, поиск, задачи, пути реализации. - М.: Высш. шк., 1987. - 343с.

2.       Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса в ПТУ. - М., 1980.

3.       Батышев С.Я. Производственная педагогика. - М.: Машиностроение, 1976. - 284 c.

4.       Батышев С.Я.  Подготовка рабочих в средних профессионально-технических училищах. - М.: Педагогика, 1988. - 176 с.

5.       Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения - М., 1995. - 208 с.

6.       Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогика, 1989. - 302 с.

7.       Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов: Учеб.-метод. пособие. - М.: Высшая школа, 1989. - 144 с.

8.       Благодатский Б.Т. Подготовка мастера к занятиям. - К.: Вища шк., 1987. - 80 с.

9.       Благодатский Б.Т. Подготовка мастера к занятиям. - К.: Вища шк., 1987. - 80 с.

10.   Варковецкая В.Н.  Методика осуществления межпредметных связей в профтехучилищах. - М.: Высшая школа, 1989. - 128 с.

11.  Варналій З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності: Підручник для учнів 10-11 кл. загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій - К.: 3нання України, 2003. - 404 с.

12.   Г.О.Воїтєлєва., Б.Терещук, В.Туташинський. Програма з основ менеджменту для профільного трудового навчання учнів 10-11 класів // Трудова підготовка в закладах освіти. 2004. - №2, №3. С.17-20, 2005. - №1. С.14-18.

13.   Воловиченко А.І. Наукова організація праці учнів у міжшкільних комбінатах. - К.: Радянська школа, 1982. - 160 с.

14.  Голодова М.Т. Вінницький міжшкільний навчально-виробничий центр // Трудова підготовка в закладах освіти України.- 2006.- № 6.- С. 48-51.

15.   Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - Київ: Либідь, 1997. - 376 с.

16.   Гороль П.К., Гуревич Р.С., Подоляк В.О. Технічні засоби навчання: Посіб. для студентів і вчителів. - Вінниця, 1993. - 123 с.

17.   Гуревич Р.С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах: [Монографія]/ За ред. С.У. Гончаренка. - К.: Вища школа, 1998. - 286 с.

18.   Гуревич Р.С. Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах: Монографія - Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. - 410с.

19.         Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М.. Програма для професійно-технічних і вищих навчальних закладів І - II рівнів акредитації "Інформаційні технології", "Вінниця" - 2007, 23с.

20.         Гуревич Р.С., Шестопалюк О., Кадемія М.Ю., Кобися А.П.", Кобися В.М., Сучасні інформаційні технології та їхнє використання: навчальний посібник. - Вінниця: "Вінниця" 2006.- 631 с.

21.         Гуревич Р.С., Шестопалюк О.В., Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М., Сучасні інформаційні технології та їхнє використання: лабораторний посібник - Вінниця: "Вінниця" 2006,-138 с.

22.         Гуревич Р.С., Шестопалюк О.В., Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М., Сучасні інформаційні технології та їхнє використання: методичний посібник - Вінниця: "Вінниця" 2006.- 631 с.

23.   Р.С.Гуревич, М.Ю.Кадемія, Л.С.Шевченко Навчання у телекомунікаційних освітніх проектах (з досвіду роботи). - Вінниця, 2007.-138 с.

24.   Деревообробка: Навч. посібник для учнів 10-11 кл. / Г.А.Громов. Г.М.Солодовников,Б.А.Черепашенець. - К.: Радянська школа, 1991. - 174 с.

25.   Дидактика современной школы: Пособие для учителя. /Под ред. В. А. Онищука. - К.: Рад. шк., 1987. - 168 с.

26.   Диференційоване навчання у закладах профтехосвіти: Наук. - метод. зб. / Відп. ред. Н.Г. Ничкало; НДІ педагогіки України. - К.: 1992. - 174 с.

27.   Заславська С.О. Актуальні проблеми профільного навчання в старшій школі. // Трудова підготовка в закладах освіти. 2007. - №4. С.29-31.

28.   Застосування обчислювальної техніки в навчальному процесі: Навч.-метод. посіб. / М.Ю. Байло, М.Л. Биков, Р.С. Гуревич та ін. - Вінниця, 1993. - 123 с.

29.   Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посіб. для вчителів, аспірантів, студентів. - К., 1997. - 302 с.

30.   Инновационное обучение: стратегия и практика / Под ред. В. Ляудис. - М., 1994. - 144 с.

31.   М.Ю.Кадемія, Л.С.Шевченко. Досвід застосування сучасних засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі ВПУ №4 м. Вінниці. - Вінниця - 2006. - 257 с.

32.   Калицкий Э.М., Мовчан Л.Л., Луцаев В.И. Подготовка преподавателя к занятиям по специальной технологии в среднем ПТУ. / ВНИИ профтехобразования, - Л., 1985. - 64 с.

33.   Калугин Н.И., Сазонов А.Д., Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация учащихся. - М.: Просвещение, 1983. - 191 с.

34.   Книга вчителя трудового навчання: Довідково-методичне видання / Упорядник. С.М. Дятленко. - Харьків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. - 272 с.

35.   Лихач В.М., Гуревич Р.С. Преемственность содержания трудового обучения и профессиональной подготовки учащихся. - М.: Высш. шк., 1990. - 111 с.

36.   Никитина Г.В., Романенко В.Н. Формирование творческих умений в процессе профессионального обучения / - СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1992. - 166 с.

37.   Ничкало Н.Г. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів професій­ної освіти в нових соціально-економічних умовах // Удосконалення навчально-виховного процесу в професійних закладах сільськогосподарського профілю: Наук. - метод. збірник. .: ІСД освіти, інститут педагогіки АПН України.- 1993 -С. 19-28.

38.   Ничкало Н.Г. Професійно-технічній освіті - державну політику та науково-методичне забезпечення // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб.: - К.: ІСДО, - 1995. - С. 9 - 18.

39.   Павлютенков Е.М. Профессиональная ориентация учащихся. - К.: Рад. шк., 1983. - 153 с.

40.   Педагогическая практика/ Под ред. В.К. Розова. - М.: Просвещение, 1981. - 160 с.

41.   Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. посібник / За ред. Н.Г. Ничкало. - К.: Вища шк., 1992. - 334 с.

42.   Педагогічна практика студентів передвипускного і випускного курсів: Методичні рекомендації/ Укладач Найдьонов І.М. - Вінниця, 1993. - 14 с.

43.   Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний. Посібник / За загальною редакцією. О.І.Пометун. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192с.

44.   Професійно-технічна освіта - К.: «Педагогічна преса»

45.   Савченко І.В. Програма трудового навчання для 10-12 класів за профілем «Основи дизайну» // Трудова підготовка в закладах освіти. 2003. - №3. С.29-33.

46.   Скакун В.А. Методика преподавания специальных и общеобразовательных предметов (В схемах и таблицах): учеб. пособие для нач. проф. образования / В.А.Скакун. - 3-е узд., стар. - М.: Издательський ценр "Академия", 2007.-128 с.

47.   Скакун В.А. Методика призводственного обучения. В 2 ч. Ассоц. «Проф. Образование». - М., 1992. - 402с.

48.   Сидоренко В.К. Токарна і фрезерна справа: Навчальний посібник для учнів 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи. - К.: ІСДО України, 1995. - 335 с.

49.   Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін: Навч. посіб. - К., Вища школа, 1992.- 334с.

50.         Д.О.Тхоржевський. Методика трудового та професійного навчання. Частина І .РННЦ "ДІНІТ". - К.: - 2000 - 248 с.

51.   Д.О. Тхоржевський .Методика трудового та професійного навчання. Частина II. Київ. НПУ ім. М.П.Драгоманова . - 2000, 186 с.

52.   Д.О.Тхоржевський. Методика трудового та професійного навчання. Частина III. Київ. НПУ ім. М.П.Драгоманова - 2001, 219 с.

53.   Тюнников Ю.С. Политехнические основы подготовки рабочих широкого про­филя.- М.: Высш. шк., 1991.- 192 с.

54.   Федоришин Б.О. Методика виявлення і оцінки загальних інтересів учнів: Метод. реком. - К., Міжнародна освіта, 1997.- 205 с.

55.   Чернилевский Д.В. Технология обучения в средней специальной школе: Учеб. пособ. - К.: Вища шк., 1990. - 198 с.


Додаток А

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

 

Інститут математики, фізики і технологічної освіти

 

Кафедра теорії і методики технологічної та професійної освіти

 

 

 

 

 

Звітна документація з

педагогічної практики

 

 

студента V курсу групи ___

денної (заочної) форми навчання

 

Прізвище___________Ім'я______________По батькові__________

 

 

 

 

 

Керівник педагогічної практики:

__________________________

прізвище, ім'я, по батькові

 

«____» грудня 200__ року

 

 

 

 

Вінниця 2008


Додаток Б

Зразок запису результатів педагогічної практики в залікову книжку (очна форма навчання)

 

№ п/п

Назва

практики

Курс

Місце практики

Ким працював

Тривалість практики

Прізвище викладача-керівника практики

Відмітка про залік

Дата складання заліку

Підпис Викладача

Від (дата)

До (дата)

1.

Пропедевтична

2

ЗОШ №32

стажист

Протягом 4-5 сем.

Сапагов В.А.

зарах.

11.12.08

підпис

2.

Позашкільна

3

ЛОСК «Маяк»

вихователь

01.07.08

18.07.08

Кондратьєва Н.О

відмінно

03.09.08

підпис

3.

Педпрактика в серед. навч. закладах

4

ЗОШ №22

Вчитель труд. навч., кл. керівн.

11.02.08

25.03.08

Луп’як Д.М.

відмінно

28.03.08

підпис

4.

Педпрактика в проф. техн. навч. закладах

5

МНВЦ №1

Викладач спецдисциплін, майстер виробничого навч.

10.11.08

23.12.08

Луп’як Д.М.

відмінно

27.12.08

підпис


Додаток В

Зразок запису результатів педагогічної практики в залікову книжку (заочна форма навчання)

1. Студентам заочної форми навчання, які працюють за обраною спеціальністю, за наявністю копії трудової книжки (з мокрою печаткою), довідки та характеристики з місця роботи (з мокрою печаткою), в заліковій книжці робити такий запис:

 

п/п

Назва

практики

Курс

Місце практики

Ким працював

Тривалість практики

Прізвище викладача-керівника практики

Відмітка про залік

Дата складання заліку

Підпис Викладача

Від (дата)

До (дата)

 

Студент 5 курсу Пріян В.Г. працює вчителем інформатики та трудового навчання в Вендичанській ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназії Моглів-Подільського району (довідка Вендичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназії від 14 січня 2008 р., характеристика з Вендичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназії від 14 січня 2008 року)

Ковальов Ю.Г.

 

 

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3. Студентам, які проходили педагогічну практику, в залікову книжку за наявністю відповідних документів: журнал студента-практиканта, конспекти уроків і т.д. робити такий запис:

 

п/п

Назва

практики

Курс

Місце практики

Ким працював

Тривалість практики

Прізвище викладача-керівника практики

Відмітка про залік

Дата складання заліку

Підпис Викладача

Від (дата)

До (дата)

1.

Педагогічна практика

5

Жмеринське вище професійне училище

Викладач спецдисциплін, класний керівник

12.11.2007р.

07.12.2007р.

Ковальов Ю.Г.

добре

21.01.2008р.

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. У додаток до диплому за педагогічну практику студентам заочної форми навчання, які працювали за обраною спеціальністю вноситься такий запис: «Працював за обраною спеціальністю».

5. Студентам заочної форми навчання, які проходили педпрактику, в додаток до диплому виставляється оцінка.


Додаток Д

Зразок заповнення індивідуального плану

в журналі роботи студента-практиканта

 

«Затверджую»

Гр. керівник ____________________

 

Індивідуальний план

з 10.11. по 23.12. 2008р.

 

Тижні

Навчальна робота

Виховна робота

Понеділок

10.11

- Настановча конференція.

- Знайомство із навчальним закладом.

- Бесіда з адміністрацією навчального закладу, закріплення за класом (групою).

- Знайомство з класом (групою).

- Вивчення плану виховної роботи класного керівника.

 

Вівторок

11.11

- Вивчення документації вчителя (викладача) з предмету.

- Аналіз навчальної програми з предмету.

- Відвідування занять і спостереження за діяльністю учнів класу (групи).

- Підготовка до проведення виховної години.

Середа

12.11

- Спостереження та аналіз заняття вчителя (викладача) з предмету.

- Вивчення та аналіз літератури з предмету

- Підготовка до конкурсно-розважальної програми «Міс Профтехосвіта 2008».

- Проведення диспуту «Мораль. Закон. Право».

Четвер

13.11

- Спостереження та аналіз заняття виробничого навчання.

- Розробка плану-конспекту уроку (виробничого навчання).

- Проведення бесіди «Наркотики і наше здоров’я».

- Підготовка до конкурсу художньої самодіяльності.

П’ятниця

14.11

- Розробка та виготовлення роздаткового матеріалу та наочності для проведення уроку (виробничого навчання).

- Підготовка до проведення лекції-бесіди «День пам’яті жертв голодомору»


Додаток E

Індивідуальна картка

Студента - практииканта___________________________________________ Прізвище, ім’я по батькові

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст Семестр 9

Методист (кафедри ТіМТПО)______________________­­­­_________________________

Прізвище, ім’я по батькові

Методист (кафедри педагогіки)______________________________________________

Прізвище, ім’я по батькові

п/п

Вид діяльності

Максимальна сума балів

Кількість балів виставлених методистом

Навчально-виховна робота

1.

Оформлення журналу роботи студента практиканта

5

 

2.

Розробка планів конспектів занять

10

 

3.

Проведення занять та виконання запланованої роботи

15

 

4.

Оформлення та ведення педагогічного щоденника

5

 

5.

Аналіз заняття

5

 

6.

Конспект позаурочного заходу та його проведення

5

 

7.

Розробка та проведення залікових занять

10

 

8.

Опис передового педагогічного досвіду

5

 

9.

Фото, відеоматеріали, відеопрезентації

5

 

10.

Текстовий звіт про виконану роботу в ПТНЗта його захист

10

 

Всього

75

 

Виховна робота

11.

План виховної роботи учнів на період педпрактики

2

 

12.

Матеріали педагогічної діагностики

3

 

13.

Психолого-педагогічна характеристика учня

2

 

14.

Конспекти проведених виховних заходів

3

 

15.

Сценарій виховного заходу з психолого-педагогічним аналізом його проведення

5

 

16.

Оцінка за контрольний виховний захід

5

 

17

Захист педагогічної практики та оформлення документацій

5

 

Всього

25

 

Разом

100

 

Кількість балів за результатами навч.-виховн. роботи

каф. ТіМТПО

Кількість балів за результатами виховної роботи

каф. педагог.

Загальна оцінка за педпрактику

Загальна кількість балів

Оцінка за шкалою ЕSNS

Оцінка за національн. шкалою

Підпис методиста

75

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна (виробнича) практика ОКР «спеціаліст»

Розподіл рейтингових балів та критерії оцінювання видів діяльності

студентів спеціальності:

7.010103 - «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»

з/п

Види практичних завдань

К-ть

балів

Критерії оцінювання

Проміжний контроль 1

1

Оформлення журналу роботи студента практиканта

5

§ Психолого-педагогічна спрямованість, теоретичне обґрунтування.

§ Комплексний підхід до планування, змісту і організації практики.

§ Систематичність, наступність у плануванні і проведенні роботи навчального і виховуючого характеру.

2

Розробка планів конспектів занять

10

§  Уміння чітко і зрозуміло визначати мету і завдання занять спецдисциплін і виробничого навчання.

§  Відповідність структури типу заняття.

§  Застосування сучасних методів, форм та інноваційних методик навчання.

3

Проведення занять та виконання запланованої роботи

15

§  Реалізація наміченої мети і завдань у ході проведення заняття.

§  Ступінь розкриття теми, теоретичний рівень викладання матеріалу.

§  Використання наочності, ТЗН, дидактичних матеріалів.

§  Обґрунтованість вибору методів навчання.

§  Диференційований підхід до учнів.

§  Формування умінь самостійної роботи учнів.

4

Оформлення та ведення педагогічного щоденника

5

§ Систематичний аналіз своєї практичної діяльності і досвіду навчально-виховної роботи ПТНЗ.

§  Записи поточної роботи у відповідності з індивідуальним планом журналу студента-практиканта (календарно-тематичні плани та план позаурочної роботи викладача-предметника на період педпрактики; плани-конспекти занять; плани роботи гуртків; сценарії виховних позаурочних заходів із спецдисциплін; завдання програмованого контролю, журнали поточного оцінювання знань, умінь та навичок учнів під час практики; зразки роздаткового матеріалу, наочність для проведених занять; матеріали і результати анкетувань, тощо).

5

Аналіз заняття

5

§ Умови і засоби забезпечення заняття.

§ Характеристика організаційної діяльності викладача, майстра виробничого навчання на занятті та його особистих якостей.

§ Аналіз дидактичної діяльності викладача, майстра виробничого навчання.

§ Виховна діяльність викладача, майстра виробничого навчання.

§ Діяльність учнів на занятті і характеристика групи.

§ Вміння робити висновки до заняття.

6

Конспект позаурочного заходу та його проведення

5

§  Актуальність теми.

§  Самостійність під час підготовки та проведення позаурочного заходу.

§  Творчий підхід при написанні конспекту позаурочного заходу та його проведення.

§  Глибина змісту позаурочного заходу.

§  Уміння враховувати індивідуальні, вікові особливості учнів.

§  Рівень методичної підготовки.

 

Всього

45

 

Підсумковий контроль

7

Розробка та проведення залікових занять

10

§  Визначення мети, змісту, послідовності і методів викладання нового навчального матеріалу.

§  Ступінь розкриття теми, теоретичний рівень викладання матеріалу.

§  Підготовка навчально-наочних посібників і демонстрацій.

§  Застосування сучасних інноваційних технологій і інтерактивних методик навчання.

§  Диференційований підхід до учнів.

§  Формування умінь самостійної роботи учнів.

8

Опис передового педагогічного досвіду

5

§ Новизна в діяльності педагога.

§ Відповідність сучасним досягненням педагогіки і методики.

§ Аналіз результативності та ефективності роботи викладача, майстра виробничого навчання.

§ Можливість застосування досвіду в навчально-виховному процесі.

9

Фото, відеоматеріали, відеопрезентації

5

§ Змістовність та оформлення відповідних матеріалів (фотографій, фотоальбомів, презентацій, відеоматеріалів, відеопрезентацій).

10

Текстовий звіт про виконану роботу в ПТНЗ та його захист

10

§ Змістовність, науковість, аргументованість самого звіту.

§ Відповіді на запитання (повнота, лаконічність, аргументованість).

 

Всього

30

 

 

Разом

75

 

 


Список використаних джерел

 

1.     Гуревич Р.С. , Капустянський Р.А. , Коношевський Л.Л. , Подоляк В.О. Методичні рекомендації до педагогічної практики студентів педагогічно-індустріального факультету: (випускний курс) - Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 1998. - 34 с.

2.     Гуревич Р.С., Ковальов Ю.Г., Луп’як Д.М. Методичні рекомендації до педагогічної практики студентів - Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2008. - 34 с.

3.     Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня1993 р. №93

4.     Положення про педагогічну практику студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Наказ по ВДПУ від 01.04.2004р. №310


Для нотаток


Методичні рекомендації до педагогічної практики студентів / Укладачі Р.С. Гуревич, Ю.Г. Ковальов, Д.М. Луп’як. - Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2008. - 44 с.

 

 

 

 

 

 

методичні рекомендації

до педагогічної практики

студентів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск Ю.Г. Ковальов

Оригінал-макет Д.М. Луп’як

Комп’ютерний набір Д.М. Луп’як

Коректор Т.Ц. Король

 

 

 

 

 

 

Виготовлено з оригінал-макету в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського

21100. м. Вінниця, вул. Острозького, 32

Зам. №_____ Наклад 100

 

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню