ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

 до науково-дослідної теми кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

«Створення і наповненняінформаційногоосвітньогосередовищавищогопедагогічногонавчального закладу»

 

                                                                     Науковий керівник теми – проф. Кадемія М.Ю.

 

Вінниця-2016

 

НАЗВА НДТ

«СТВОРЕННЯ І НАПОВНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

1.      КЛАСИФІКАТОРИ

ВАК: 13.00.04

УДК: 378:004

2.      ОРГАНІЗАЦІЯ

Назва організації: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Назва кафедри: кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті

3.      ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ

Тематичний план науково-дослідної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на 2016 рік.

Дата початку роботи - 2016 р.

Дата закінчення роботи - 2020 р.

4.      КЕРІВНИК НДТ

Кадемія Майа Юхимівна – завідувач кафедри інноваційних та  інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат педагогічних наук, професор.

5.      ОСНОВНІ ВИКОНАВЦІ

Шевченко Людмила Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Коношевський Леонід Леонідович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Гордійчук Галина Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Шахіна Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Кириленко Неля Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Кізім Світлана Степанівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Кобися Володимир Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Кобися Алла Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Люльчак Світлана Юріївна –кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Уманець Володимир Олександрович –кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

6. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПОЧАТКОВІ ДАНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ

Актуальність науково-дослідної роботи. Сучасний період у економічно розвинутих країнах характеризується переходом від інформаційного суспільства до суспільства знань. Наша держава поки що знаходиться лише на етапі формування інформаційного суспільства. Каталізатором змін єглобалізаційні процеси побудови єдиного світового і європейського економічного, інформаційного, освітнього просторів. Прискорити процеси переходу України до ринкових умов господарювання, формування нових економічних відносин можливо, передусім, за рахунок більш ефективного використання інтелектуального і освітнього потенціалу нації. Завданням часу є трансформація освіти відповідно викликам часу, підвищення якості освітніх послуг, забезпечення конкурентоспроможності випускників. Освітні процеси сьогодні – це, одночасно, і науково – педагогічні технології, і бізнес – процеси, і технологічні процеси. В умовах формування розвитку єдиного освітнього інформаційного простору особливого значення набуває інформаційне забезпечення, ефективне використанняінформаційно- телекомунікаційних технологій у навчально-виховній діяльності вищих навчальних закладів.

Подальший розвиток інформатизації вищої школи потребує комплексного розв'язання завдань, пов'язаних зі створенням університетських інформаційно-телекомунікаційних мереж, інформаційних систем і освітніх інформаційних середовищ. Серед основних проблем можна виокремити такі:

-           створення єдиного інформаційного простору вищих навчальних закладів (ВНЗ) з повною комп'ютеризацією всіх адміністративно- господарчих служб, бібліотек, навчальних підрозділів (кафедр, інститутів, факультетів, навчальної, наукової частини, ректорату та ін.), підключення до всеукраїнських і міжнародних мереж;

-           розробка інтегрованих автоматизованих систем управління структурними підрозділами ВНЗ з можливістю планування, документування і контролю навчально-виховного процесу, надання довідкової інформації з усіх аспектів навчально-виховної та адміністративної діяльності;

-  розробка спеціалізованих і універсальних навчально-методичних комплексів на базі інформаційних технологій, що забезпечують студентам можливості самонавчання і самоконтролю;

-  створення ефективної методики розробки і використання освітнього інформаційного середовища у педагогічних ВНЗ.

Нині найбільш раціональним засобом розв'язання перерахованих завдань є web-тєхнологія, яка забезпечує розвиток єдиного інформаційного простору, що дозволяє організувати використання інформаційних ресурсів і управління інформаційними потоками ВНЗ і його підрозділів.

Найважливішим напрямом наповнення інформаційногоосвітньогосередовищау вищій школі є використанняінформаційно- телекомунікаційних технологій (ІТКТ) у навчальному процесі, що включає: створення і впровадження в навчальний процес поряд із традиційними навчальними матеріалами сучасних електронних засобів його підтримки і розвитку; розробку засобів інформаційної підтримки і розвитку навчального процесу; забезпечення якості електронних засобів підтримки і розвитку навчального процесу на основі їх стандартизації і сертифікації; підготовку педагогічних, адміністративних та навчально-допоміжних кадрів університету, які спроможні ефективно використовувати інформаційні технології в навчальному процесі.

Систематизація, структурування інформації та представлення її в інтерактивному вигляді дозволяє значно поліпшити доступ до освітніх інформаційних ресурсів. Створення інформаційного освітнього середовищасприяє логічному впорядкуванню інформації, її систематизації і структуруванню.

Мета даної науково-дослідної роботи: теоретично обґрунтувати та розробити методику створення і використання в навчальному процесі педагогічного ВНЗінформаційного освітнього середовища; з'ясувати науково-методичні засади та педагогічні умови використання інформаційного освітнього середовищадля систематизації і структурування навчальної інформації, для забезпечення різнорівневого доступу до інформаційно-освітніх ресурсів; експериментально перевірити дидактичну ефективність формування професійних знань студентів засобами інформаційного освітнього середовища, кафедральної інформаційно-телекомунікаційної мережі.

Наукова новизна і перспективність досліджень у даному напрямі зумовлена необхідністю створенняінформаційного освітнього середовища, що передбачає створення освітньо-наукового порталу кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті з метою його ефективного використання в навчально-виховному процесі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського під час вивчення комп'ютерних дисциплін студентами всіх спеціальностей.

У ході роботи над науково-дослідною темою передбачається виконання низки завдань, а саме:

1. Створення та доповнення інформаційного освітнього середовищакафедри інноваційних та  інформаційних технологій в освіті, розробка методики його використання в навчально-виховному процесі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Освітнє середовище, що містить освітньо-науковий портал задовольнятиме такі цілі:

- підтримка навчального процесу студентів, які навчаються уВінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського;

- налагодження й підтримка контактів з загальноосвітніми школами та вищими навчальними закладами України та зарубіжними вищими навчальними закладами;

- загальне представлення кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Інституту магістратури, аспірантури та докторантури.

2. Розробка електронних навчально-методичних комплексівз дисциплін, що викладаються викладачами кафедри інноваційних та  інформаційних технологій в освіті.

2.      Розробка електронних навчальних посібників і підручників з дисциплін, що викладаються викладачами кафедри інноваційних та  інформаційних технологій в освіті та методики їхнього використання в навчально-виховному процесі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

3.      Розробка контролюючих програм і тестів для діагностики навчальних досягнень студентів і учнів середніх загальноосвітніх шкіл.

4.      Розробка навчально-методичної літератури та дидактичних матеріалів щодо особливостей створення та використання в навчальному процесі ВНЗ педагогічного спрямування інформаційного освітнього середовища.

7. ЕТАПИ НДР

I          етап. Січень - грудень 2016 р. Вивчення стану дослідження проблеми розробки та використання освітніх інформаційних середовищ у педагогічній, психологічній, спеціальній літературі; аналіз видів, структури, змісту та інтерфейсу освітніх наукових порталів навчальних закладів України та країн близького зарубіжжя; проведення аналізу наявних підходів до створення інформаційного освітнього середовища; аналіз стану і перспектив розвитку інформаційного освітнього середовищав аспекті формування єдиного інформаційного освітнього простору.

II          етап. Січень – грудень 2017 р. Опрацювання проблеми добору відповідних методичних і дидактичних засобів створення інформаційного освітнього середовища; визначення фактичного рівня сформованості професійних умінь, в тому числі вмінь застосування інформаційних технологій майбутніми вчителями на основі аналізу соціально-економічних і професійних вимог сучасної освіти; розробка та впровадження в навчально-виховний процес ВНЗ можливостей інформаційного освітнього середовища.

III етап. Січень 2018 р. – грудень 2020р. Наповнення інформаційного освітнього середовища кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті навчальним матеріалом з метою формування професійних знань і вмінь студентів засобами ІКТ; апробація освітньо-наукового порталу, методики його застосування для формування професійних знань та вмінь студентів; експериментальна перевірка ефективності застосування інформаційного освітнього порталу в процесі формування професійних знань і умінь студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Результати проведення НДР:

-           розробка ключових питань щодо створення і застосування інформаційного освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій;

-           розробка навчально-плануючої, програмної документації, навчально-методичної літератури для закладів вищої педагогічної освіти;

-           підготовка навчальних матеріалів з проблем використання інформаційногоосвітнього середовищаяк частини курсів що викладаються викладачами кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті ;

-           використання результатів науково-дослідної роботи в дисертаційних роботах, магістерських дослідженнях, дипломних і курсових роботах студентів;

-           організація та участь творчого колективу в науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, курсах підвищення кваліфікації педагогів, у післядипломній освіті;

-           участь розробок творчого колективу в тематичних виставках з проблем освіти та використання сучасних ІТКТ.

8.         ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ НДТ

Наявність експериментальної бази, комп'ютерне забезпечення, апробація матеріалів.

9.         ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НДТ

Упровадження результатів НДТ у навчальний процес Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, участь у наукових конференціях, захист дипломних робіт.

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ПРИЙОМУ НДТ

Тема розглядається вченою радою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

12.   ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Дані про патентну здатність: НДТ не патентуються.

Очікуваний економічний та соціальний ефект:

-          реалізація даного дослідження дозволяє здійснити його в освітній діяльності навчальних закладів у короткотерміновий період і матиме якісно нового рівня інтеграції наукових досліджень, освіти та практичної педагогічної діяльності в закладах педагогічної освіти з фундаментальними прикладними галузями знань;

-           суттєве підвищення ефективності підготовки педагогічних фахівців засобами інформаційного освітнього середовищав світлі вимог Болонського процесу та входження України в Європейський освітній простір;

-           розвиток у випускників педагогічного університету професійних компетенцій, які забезпечують їхню конкурентноздатність на сучасному ринку праці, підвищують ефективність управління навчальним процесом;

-           розробка та впровадження інноваційних методик забезпечення навчального процесу в педагогічних ВНЗ на основі ІКТ, зокрема, інтерактивних, проективних, кейс-технологій, електронних навчальних курсів, підручників, посібників, системи комп'ютерного тестування знань, засобівмультимедіа, web-технологій, засобів Інтернет тощо, що забезпечує такі можливості: подання інформації в інтерактивній формі; індивідуалізація й диференціація набуття вмінь та навичок навчальної і практичної діяльності; ефективне здійснення повторення навчального матеріалу та контроль за результатами педагогічної діяльності; активізація пізнавальної роботи студентів; формування і розвиток певних видів діяльності;

-           систематичне підвищення кваліфікації, професійного вдосконалення професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу кафедри інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

-           у результаті виконання дослідження буде створено інформаційне освітнє середовище, що містить освітньо-науковий портал кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті для забезпечення підвищення якості знань і умінь студентів, забезпечення підготовки педагогічних кадрів у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського,

- розроблено концепцію створення і методику використання інформаційного освітнього середовища, в складі якого створено інформаційно-освітній портал і впровадження його в навчально-виховний процес.

 

Науковий керівник роботи

проф. Кадемія М.Ю.