ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТЕМИ НА 2017 РІК

№ п/п

Заплановано

Виконано

 

Опублікувати 6 наукових статей:

 

1.       Кадемія М. Ю. Перевернутое обучение – новая дидактическая модель /  Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія. МГПУ им. Шамякина, г. Мозырь. – 2017. Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/V6krSa.

2.       Кадемія М. Ю. Змішане навчання й інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах / Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія // Порівняльна професійна педагогіка № 1 (Т. 7), 2017 : наук. Журнал. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 106-112.

3.      Кадемія М. Ю. Використання Смарт-технологій у самостійній роботі студентів вищих навчальних закладів / М.Ю. Кадемія,  В. О Уманець // Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: збірник матеріалів I Всеукраїнської веб-конференції. Інститут проф.-тех освіти НАПН України, ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА" № 1. – С.26-30.

4.       Кириленко Н.М. Systematic use of interactive game technologies in the process of mathematical cycle disciplines’ teaching [Електронний ресурс] / Н.М. Кириленко// МГПУ им. Шамякина, г. Мозырь. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: ic.mspu.by/2017/03/11/systematic-use-of-interactive-game-technologies-in-the-process-of-mathematical-cycle-disciplines-teaching.

5.       Kirilenko N. M. Usage of internet technologies in teaching and learning of future educators / N.M. Kirilenko // Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Wspolczesne problem I perspektywy rozwoju» (30.01.2017-31.01.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – 116 str.; S.92-94.

6.       Кобыся В. М. Использование облачных технологий в учебном процессе ВУЗА / В. М. Кобыся // IX Международная научно-практическая интернет-конференция «Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам», г. Мозырь (Беларусь), 21–24 марта 2017 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ic.mspu.by/engineer.

7.       Кобися В. М. Здійснення моніторингу навчальних досягнень у професійній освіті за дистанційною формою / А. П. Кобися, В. М. Кобися // Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: збірник матеріалів  І Всеукраїнської веб-конференції (м. Київ, 28 лютого 2017 року) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / [Ред. кол.: Петренко Л. М. та ін.]. - К.: ТОВ "СІК ГРУП Україна", 2017. - С. 123-125.

8.       Кобися А. П. Інформаційне освітнє середовище як платформа для реалізації змішаного навчання у вищих навчальних закладах / А. П. Кобися // Інформаційні технології і засоби навчання. – Том 57. – №1 (2017). – C.  75-82. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1528.

9. Кобыся А. П. Использование Learning Management System для организации виртуального обучающего пространства ВУЗа / А. П. Кобыся // IX Международная научно-практическая интернет-конференция «Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам», г. Мозырь (Беларусь), 21–24 марта 2017 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ic.mspu.by/engineer.

10. Кобися А. П. Використання хмарних технологій для організації інформаційного освітнього середовища студента вищого навчального закладу / А. П. Кобися // Матеріали звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 28 березня 2017 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.iitlt.gov.ua.

11. Кобися А. П. Здійснення моніторингу навчальних досягнень у професійній освіті за дистанційною формою / А. П. Кобися, В. М. Кобися // Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: збірник матеріалів  І Всеукраїнської веб-конференції (м. Київ, 28 лютого 2017 року) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / [Ред. кол.: Петренко Л. М. та ін.]. - К.: ТОВ "СІК ГРУП Україна", 2017. - С. 123-125.

12. Люльчак С. Ю. - Актуальные проблемы формирования информационного образовательного пространства ВУЗа [Електронний ресурс] / С.Ю. Люльчак // МГПУ им. Шамякина, г. Мозырь. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https: //goo.gl/u1HZjm.

виконано

4. Виступи на науково-методичних семінарах:

1.      Уманець В. О. Розробка дистанційних курсів в системі Moodle.   

2.      Коношевський Л. Л. Інтернет як засіб формування інформаційної культури майбутніх учителів у період становлення інформаційного суспільства.

3.      Кобися А. П. Використання хмарних технологій для створення освітнього середовища викладача та студента у вищих навчальних закладах. 

4. Шахіна І. Ю. Хмарні технології в організації освітньої діяльності університету.   

виконано

ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТЕМИ НА 2016 РІК

№ п/п

Заплановано

Виконано

1.

Скласти технічнезавдання до НДТ.

виконано

2.

Розробити зміст до НДТ.

 ВИКОНАНО

3.    Опублікувати 6 наукових статей:

1.       Кадемія М. Ю. Використання мережної взаємодії в навчальному процесі ВНЗ [Електронний ресурс] / М. Ю. Кадемія // Матеріали звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 21 березня 2016 р. – [Режим доступу] : http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=12.

2.       Кадемія М. Ю. Організація навчального процесу у віртуальному університеті // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – [Редкол]. – [Вип. 46]: http://ito.vspu.net/repozitariy/Kademiia/stati/16nu10s.pdf

3.       Кадемія М. Ю., Уманець В.О. Дистанційне навчання у віртуальному університеті як спосіб доступу до якісної освіти//Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету: http://ito.vspu.net/repozitariy/Kademiia/stati/16nu12.pdf

4.       Гордійчук Г.Б. Використання ресурсів інформаційно-освітнього середовища в навчальному процесі педагогічного вищого навчального закладу / Г.Б. Гордійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми // зб. наук. праць, випуск  43 / Редкол. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2016. – С.202-207.

5.       Гордійчук Г.Б. Використання інформаційно-освітнього порталу педагогічного університету для надання якісної освіти студентам заочної форми навчання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», 9 вересня 2016 р.] / Г.Б. Гордійчук, Л.Л. Коношевський. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=DrHum58AAAAJ&cstart=20&pagesize=

80&citation_for_view=DrHum58AAAAJ:ULOm3_A8WrAC

6.       Коношевський Л. Л. Інтернет як засіб формування інформаційної культури майбутніх учителів у період становлення інформаційного суспільства / Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський // Матеріали звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 21 березня 2016 р. – [Режим доступу] : http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=12.

7.       Коношевський Л. Л. Самостійна робота студентів в умовах застосування інформаційно-освітнього порталу ВНЗ / Л. Л.Коношевський, О. Л. Коношевський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вип. 44 / Редкол. : Р. С. Гуревич (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ «Планер», 2016. – С. 182-186 с.: http://ito.vspu.net/repozitariy/Konoshevskiy/2016%20%D1%80%D1%96%D0%BA/Konoshevsky_1_2016.pdf

8.       Коношевський Л. Л. Використання інформаційно-освітнього порталу педагогічного університету для надання якісної освіти студентам заочної форми навчання/ Г. Б. Гордійчук, Л. Л. Коношевський // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету.  [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу : https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=DrHum58AAAAJ&cstart=20&pagesize=

80&citation_for_view=DrHum58AAAAJ:ULOm3_A8WrAC

9.       Кириленко Н.М.Формування іншомовної комунікативної поведінки у студентів засобами ІКТ в інформаційному освітньому середовищі / Н.М. Кириленко, В.В. Кириленко. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 45 / редкол. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. – 367 с.; С. 228-232.: http://ito.vspu.net/repozitariy/kirilenko/11.pdf

10. Шахіна І. Ю. Хмарні технології в організації освітньої діяльності університету // І. Ю. Шахіна / Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУім. В. Винниченка, 2016. - С. 64-71.

11. Шахіна І. Ю. Використання інтернет-технологій у навчальному процесі // І. Ю. Шахіна / Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень : зб. наук. пр. – Вип. 4 (7) /редкол. : Р. С. Гуревич (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 181-183.

виконано

4. Виступи на науково-методичних семінарах:

Люльчак С.Ю. Застосування мережевих сервісів в навчальному процесі.

Коношевський Л.Л. Самостійна робота студентів в умовах інформаційного освітнього середовища педагогічного університету.

Кобися В.М. Особливост і сприйняття візуальної інформації інформаційного освітнього середовища.

Кадемія М. Ю. Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування       

Люльчак С. Ю. Освітнє середовище навчального закладу: розвиток засобів і способів інформаційної взаємодії.    

Кізім С. С. Використання електронного навчання у професійній підготовці майбутніх педагогів. 

Гордійчук Г. Б. Використання інформаційно-освітнього порталу педагогічного університету для надання якісної освіти студентам. 

 

виконано