АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

з науково-дослідної теми кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за 2016 рік

1. Назва вищого навчального закладу: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

2. Назва кафедри: кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті. 

3. Тема дослідження: «Створення і наповнення інформаційного  освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу».

4Категорія роботи: прикладна.

5Керівник науково-дослідної роботи: Кадемія Майя Юхимівна, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, кандидат педагогічних наук, професор.

6. Виконавці: основні штатні виконавці:

Кадемія Майя Юхимівна –

кандидат педагогічних наук, професор, зав. кафедрою інноваційних та інформаційних технологій в     освіті;

Кириленко Неля Михайлівна –

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Бойчук Віталій Миколайович –

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Гордійчук Галина Борисівна –

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Кізім Світлана Степанівна –

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Кобися Алла Петрівна –

кандидат педагогічних наук, старший викладачкафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Кобися Володимир Михайлович –

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Коношевський Леонід Леонідович –

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Люльчак Світлана Юріївна –

кандидат педагогічних наук, старший викладачка федри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Уманець Володимир Олександрович –

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Чехместрук Ірина Віталіївна –

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Шахіна Ірина Юріївна –

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

Шевченко Людмила Станіславівна –

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

7. Термін виконання роботи: 01. 01. 2016 р. – 31. 12. 2020 р.

8. Анотація. В умовах формування розвитку єдиного освітнього інформаційного простору особливого значення набуває інформаційне забезпечення, ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховній діяльності навчальних закладів різних рівнів акредитації, зокрема, і у вищих педагогічних навчальних закладах. Проте досягнення педагогічного ефекту від упровадження ІКТ можливе лише за умов створення й функціонування відповідного освітнього середовища.

За умов одержання фундаментальної освіти виникає потреба в створенні багатофункціонального середовища для самостійного одержання знань, роль якого може відігравати інформаційне освітнє середовище вищого навчального закладу, яке має на меті забезпечення гнучкого, демократичного, відкритого, доступного навчання, що виявляється через вільний вибір його місця, часу, змісту та форм.

Створюється та наповнюється новими матеріалами інформаційно-освітнє середовище як відкрита, педагогічно доцільно структурована система, що володіє інформаційним полем, в якому здійснюється взаємодія суб'єктів освітнього процесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційно-комунікаційних мереж, що сприяє формуванню інформаційної компетентності й культури студентів та підвищує їх зацікавленість до навчання.

9. Мета та предмет роботи. Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розроблення методики створення та подальшого наповнення й використання в навчальному процесі інформаційного освітнього середовища Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на базі освітнього порталу кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

Предметом наукового дослідження є головні підходи до створення та використання інформаційного освітнього середовища ВНЗ і проблеми підготовки педагогів до використання його в навчальному процесі.

Предметом науково-дослідної роботи є також дидактичні та методичні засади розробки та продовження практичного впровадження в навчальний процес Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського інформаційно-освітнього порталу.

 10. Основні завдання роботи. Створити інформаційне освітнє середовище як педагогічну систему, що об’єднує в собі інформаційні освітні ресурси, комп’ютерні засоби навчання, засоби управління навчальним процесом, педагогічні прийоми, методи і технології, спрямовані на формування інтелектуально-розвиненої  соціально-значущої творчої особистості, що володіє необхідним рівнем професійних знань, умінь і навичок.

Для цього необхідно продовжувати розробку інформаційно-освітнього порталу кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті та розробку методики його використання в навчально-виховному процесі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Інформаційно-освітній портал задовольнятиме таким цілям: 

-          загальне представлення кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації для абітурієнтів, студентів, фахівців суміжних професій та ін.; 

-          підтримка навчального процесу студентів, які навчаються в університеті; 

-          підтримка навчального процесу в режимі дистанційного навчання за змішаною формою; 

-          налагодження й підтримка контактів з іншими навчальними закладами (загальноосвітніми школами, ПТНЗ, технікумами і коледжами);

-          розробка електронних навчальних посібників і підручників з дисциплін, викладання яких забезпечується викладачами кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті та методики їхнього використання в навчально-виховному процесі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

-          розробка веб-квестів, блогів, блог-квестів з дисциплін, що викладаються викладачами кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті;

-          розробка контролюючих програм і тестів для діагностики навчальних досягнень студентів і учнів середніх загальноосвітніх шкіл;

-          розробка навчально-методичної літератури та дидактичних матеріалів щодо особливостей створення та використання в навчальному процесі ВНЗ педагогічного спрямування інформаційно-освітнього порталу.

11.   Реалізація завдань роботи:

Об'єкт дослідження – підготовка майбутніх педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що застосування інформаційного освітнього середовища сприятиме:

-          високому рівню інформаційної культури викладачів і студентів;

          впровадженню інноваційних, у тому числі й інформаційно- комунікаційних педагогічних технологій;

          здатності до адекватної самооцінки власної особистості.

          формуванню професійних знань, умінь і навичок;

          реалізації творчого потенціалу і розвитку особистості;

          формуванню сучасного наукового і професійного світогляду;

          формуванню професійної самосвідомості.

Застосування інформаційного освітнього середовища як засобу спілкування викладачів і студентів має значні переваги над традиційними формами навчання: інтерактивна співпраця між викладачами і студентами відбувається на основі використання засобів телекомунікацій, електронних навчальних курсів, посібників, підручників, засобів мультимедіа, можливостей мережі Інтернет тощо. Така модель спілкування відбувається завдяки використання інформаційно-освітнього порталу, що під час занять підвищує результативність засвоєння студентами загальноосвітніх, психолого-педагогічних і спеціальних дисциплін.

Використання інформаційно-освітнього порталу під час проведення дистанційної форми навчання дає змогу викладачам здійснювати контроль знань студентів за допомогою тренувальних і тестових завдань, розміщених на інформаційно-освітньому порталі кафедри із забезпеченням зворотного зв’язку засобами персональної електронної пошти викладачів кафедри, адреси яких знаходиться на головній сторінці порталу.

Ефективність розробки та використання інформаційно-освітнього порталу суттєво залежить від змісту та якості підготовки викладачів ВНЗ і перепідготовки та підвищення їхньої кваліфікації в галузі інформаційних технологій.

Узагальнення результатів вивчення філософської, психологічної, педагогічної, методичної, спеціальної літератури, практичного досвіду з проблеми застосування інформаційно-освітніх  порталів навчальних закладів у навчальному процесі свідчить про те, що теоретичні та методичні засади підготовки педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій ще недостатньо досліджено в теоретичному та практичних аспектах, зокрема мало дослідженими залишаються: система науково обґрунтованого впровадження мультимедійних електронних навчальних комплексів у змісті дидактичних матеріалів; добір адекватних форм і методів навчання; ефективність організаційно-педагогічних умов формування професійних знань, умінь і навичок майбутніх фахівців засобами інформаційного освітнього середовища за рахунок упровадження в навчальний процес сучасних ІКТ.

12. Основні наукові результати:

-     створення єдиної системи управління і навчання у ВНЗ на основі інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційно-комунікаційних мереж (віртуальне освітнє середовище);

-          розробка ключових питань щодо створення і застосування інформаційно-освітнього порталу як складової інформаційного освітнього середовища;

-          розробка навчально-плануючої, програмної документації, навчально-методичної літератури для педагогічних ВНЗ;

-          підготовка навчальних матеріалів з проблем використання інформаційно-освітнього порталу як частини курсів «Педагогічні технології в освітньому процесі», «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Сучасні інформаційні технології в освіті», «Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях», «Навчально-виховний процес у професійних закладах освіти», «Новітні інформаційні технології та технічні засоби навчання», «Ергономіка інформаційних технологій», «Застосування комп'ютерних технологій в управлінні», «Комп'ютерні технології в навчальному процесі», «Комп'ютерно орієнтовані технології навчання», «Методика викладання інформаційних технологій».

-          використання результатів науково-дослідної роботи в дисертаційних роботах, магістерських дослідженнях, дипломних і курсових роботах студентів;

-          організація та участь творчого колективу в науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, курсах підвищення кваліфікації педагогів, у післядипломній освіті;

-          участь творчого колективу в тематичних виставках з проблем освіти та використання сучасних ІКТ.

За звітний період викладачами кафедри опубліковано 11 статей. 

13. Практична цінність полягає в тому, що основні положення даної науково-дослідної роботи можуть бути використані аспірантами, здобувачами наукових ступенів під час підготовки кандидатських і докторських дисертацій з проблем використання ІКТ у вищій школі, а також у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах.

Реалізація даного дослідження дозволяє здійснити його в освітній діяльності навчальних закладів у короткотерміновий період і матиме тривалий соціальний ефект, що полягає у такому:

-          досягнення якісно нового рівня інтеграції наукових досліджень, освіти та практичної педагогічної діяльності в закладах педагогічної освіти з фундаментальними прикладними галузями знань;

-          суттєве підвищення ефективності підготовки педагогів з використанням інформаційного середовища в світлі вимог Болонського процесу та входження України в Європейський освітній простір;

-          розвиток у випускників педагогічного університету професійної компетентності, що забезпечить їхню конкурентоздатність на сучасному ринку праці, підвищить ефективність управління навчальним процесом;

-          розробка та впровадження інноваційних методик забезпечення навчального процесу в педагогічних ВНЗ на основі ІКТ, зокрема, інтерактивних, проективних, кейс-технологій, електронних навчальних курсів, підручників, посібників, системи комп'ютерного тестування знань, засобів мультимедіа, web-технологій, засобів Інтернет та ін., що надає такі можливості: подання інформації в інтерактивній формі; індивідуалізація й диференціація набуття вмінь та навичок навчальної і практичної діяльності; ефективне здійснення повторення навчального матеріалу та контроль за результатами педагогічної діяльності; активізація пізнавальної діяльності студентів; формування і розвиток певних видів діяльності;

-          систематичне підвищення кваліфікації, професійного вдосконалення викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

-          створення методики використання інформаційно-освітнього порталу, його змістове наповнення і впровадження в навчально-виховний процес.

14.                Цінність результатів дослідження для навчально-наукової роботи.

Ідеї даного дослідження можна використати в таких науково-дослідних роботах за напрямами:

-          розробка методик навчання, що забезпечують інтерактивний діалог;

-          розробка методик формування інформаційної культури студентів;

-          розробка модульних програм навчальних курсів на електронних носіях із застосуванням методів індивідуалізації змісту навчання;

-          впровадження системи інформаційного освітнього середовища з метою формування системи знань, умінь та навичок майбутніх учителів;

-          забезпечення здійснення  системи E-learning (навчання за допомогою інформаційних електронних технологій), F-learning, Blended learning.

Результати дослідження дають підстави для висновку, що переважна більшість освітян глибоко усвідомлює швидке зростання ролі інформаційних технологій у житті сучасного суспільства, в тому числі і в освіті. Вони розуміють, що використання інформаційного освітнього середовища, доступ до сучасних джерел інформації є важливою складовою частиною освіти і культури та готові до кардинальних змін в освіті.

15.             Перелік розробленої документації та зразків.

Розроблено й доповнено навчально-методичними матеріалами та науковими публікаціями інформаційно-освітній портал кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Перелік наукових публікацій, доповідей на конференціях, семінарах.

Наукові статті:

1. Кадемія М. Ю. Використання мережної взаємодії в навчальному процесі ВНЗ [Електронний ресурс] / М. Ю. Кадемія // Матеріали звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 21 березня 2016 р. – [Режим доступу] : http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=12.

2. Кадемія М. Ю. Організація навчального процесу у віртуальному університеті // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – [Редкол]. – [Вип. 46]: http://ito.vspu.net/repozitariy/Kademiia/stati/16nu10s.pdf

3. Кадемія М. Ю., Уманець В.О. Дистанційне навчання у віртуальному університеті як спосіб доступу до якісної освіти // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету: http://ito.vspu.net/repozitariy/Kademiia/stati/16nu12.pdf

4. Гордійчук Г.Б. Використання ресурсів інформаційно-освітнього середовища в навчальному процесі педагогічного вищого навчального закладу / Г.Б. Гордійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми // зб. наук. праць, випуск  43 / Редкол. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2016. – С.202-207.

5. Гордійчук Г.Б. Використання інформаційно-освітнього порталу педагогічного університету для надання якісної освіти студентам заочної форми навчання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», 9 вересня 2016 р.] / Г.Б. Гордійчук, Л.Л. Коношевський. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=DrHum58AAAAJ&cstart=20&pagesize=

80&citation_for_view=DrHum58AAAAJ:ULOm3_A8WrAC

6.  Коношевський Л. Л. Інтернет як засіб формування інформаційної культури майбутніх учителів у період становлення інформаційного суспільства / Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський // Матеріали звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 21 березня 2016 р. – [Режим доступу] : http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=12.

7. Коношевський Л. Л. Самостійна робота студентів в умовах застосування інформаційно-освітнього порталу ВНЗ / Л. Л.Коношевський, О. Л. Коношевський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вип. 44 / Редкол. : Р. С. Гуревич (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ «Планер», 2016. – С. 182-186 с.: http://ito.vspu.net/repozitariy/Konoshevskiy/2016%20%D1%80%D1%96%D0%BA/Konoshevsky_1_2016.pdf

8.  Коношевський Л. Л. Використання інформаційно-освітнього порталу педагогічного університету для надання якісної освіти студентам заочної форми навчання/ Г. Б. Гордійчук, Л. Л. Коношевський // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету.  [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу : https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=DrHum58AAAAJ&cstart=20&pagesize= 80&citation_for_view=DrHum58AAAAJ:ULOm3_A8WrAC

9.   Кириленко Н.М. Формування іншомовної комунікативної поведінки у студентів засобами ІКТ в інформаційному освітньому середовищі / Н.М. Кириленко, В.В. Кириленко. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 45 / редкол. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. – 367 с.; С. 228-232.: http://ito.vspu.net/repozitariy/kirilenko/11.pdf.

10. Шахіна І. Ю. Хмарні технології в організації освітньої діяльності університету // І. Ю. Шахіна / Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУім. В. Винниченка, 2016. - С. 64-71.

11. Шахіна І. Ю. Використання інтернет-технологій у навчальному процесі // І. Ю. Шахіна / Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень : зб. наук. пр. – Вип. 4 (7) /редкол. : Р. С. Гуревич (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 181-183.

 

Викладачі кафедри прийняли участь у конференціях, семінарах:

Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 21 березня 2016 р., м. Київ.

ІІІ Регіональна науково-методична конференція «Сучасні педагогічні технології навчання в підготовці фахівців у коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи» на базі Вінницького технічного коледжу, 31 березня 2016 р., м. Вінниця.

Наукова конференція викладачів, молодих учених і студентів Інституту магістратури, аспірантури, докторантури «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень», м. Вінниця, 20 квітня 2016 р. 

VI Міжнародна науково-практична конференція пам’яті Академіка Д. О. Тхоржевського на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 22 квітня 2016 р., Умань-Київ.

XIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» 16-18 травня 2016 р. на базі Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Міжнародна науково-практична конференція Наукова школа академіка І. А. Зязюна у працях його соратників та учнів (ХІІ педагогічні читання) 25-26 травня 2016 року, м. Харків.

Міжнародна науково-практична конференція "Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету" 9 вересня 2016 року, м. Київ.

Нарада-семінар "Інноваційні форми, методи, технології навчання" для керівників методичного об’єднання коледжів і технікумів Вінницької області 4 жовтня 2016 р. на базі Вінницького технічного коледжу.

Науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища», м. Кіровоград, 27-28 травня 2016 р.

Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії».

ІV Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» 21-22 листопада 2016 року.

 

Проведено виступи на методичних семінарах кафедри з НДТ:

Кадемія М.Ю. Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування. 

         Люльчак С.Ю. Застосування мережевих сервісів у навчальному процесі.   

Коношевський Л.Л. Самостійна робота студентів в умовах інформаційного освітнього середовища педагогічного університету

Кобися В.М. Особливості сприйняття візуальної інформації інформаційного освітнього середовища.    

 Шахіна І. Ю. Використання інтернет-технологій у підготовці майбутніх педагогів . 

Шевченко Л. С. Використання Веб-технологій у навчальному процесі: основні тенденції та перспективи.

Люльчак С.Ю. Освітнє середовище навчального закладу: розвиток засобів і способів інформаційної взаємодії.  

Кізім С. С. Використання хмарних сервісів у професійній підготовці майбутніх учителів.

Гордійчук Г.Б. Використання інформаційно-освітнього порталу педагогічного університету для надання якісної освіти студентам заочної форми навчання.

  16.       Основні висновки. На кафедрі інноваційних та інформаційних технологій в освіті забезпечується викладання дисциплін, пов'язаних з використанням ІКТ у навчально-виховному процесі закладів освіти різних рівнів акредитації. У 2016 році розпочалась робота щодо досліджень з теми «Створення і наповнення інформаційного освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу». Інформаційно-освітній портал кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації є однією із складових інформаційного освітнього середовища Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. За звітний період інформаційно-освітній портал доповнено й наповнено численними новітніми розробками та методичними матеріалами.

 

 

 

 

 

Керівник науково-дослідної теми,

завідувач кафедри інноваційних

та інформаційних технологій в освіті,

кандидат педагогічних наук, професор                                 М.Ю. Кадемія