Доцент Гордійчук Г.Б.

Педагогічні програмні засоби: види, шляхи використання у навчально-виховному процесі закладів освіти

Запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій є одним з пріоритетних напрямків державної політики щодо розвитку освіти Аналізуючи літературу, присвячену використанню сучасних електронних засобів у освітянській галузі, ми констатували, що на сьогодні існує значна кількість посібників, підручників, енциклопедій з електронною підтримкою. З’явилися різноманітні комп’ютерні програми на магнітних або компакт-дисках. Такі розробки, виконані добре відомими і маловідомими фірмами, містять репетитори з фізики, хімії, біології, математики, музичного мистецтва, трудового навчання тощо, а також електронні енциклопедії й електронні навчально-методичні комплекси.

Зауважимо, що впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій (НІТ) не повинно бути самоціллю. Використання комп’ютерів повинно бути педагогічно виправданим. Ефективне використання засобів НІТ і повне розкриття їх можливостей пов’язане з окремими технічними, науково-методичними і психолого-педагогічними труднощами.

Програмним засобом навчального призначення є такий засіб, у якому відображено деяку предметну галузь, певною мірою реалізовано технологію її вивчення, забезпечено умови для здійснення різних видів навчальної діяльності.

Сьогодні не існує однозначного і єдиного визначення поняття ППЗ. Є лише декілька підходів до його визначення. Наприклад, програмний засіб навчального призначення або педагогічний програмний засіб – це засіб, у якому відображено деяку предметну галузь, певною мірою реалізовано технологію її вивчення, забезпечено умови для здійснення різних видів навчальної діяльності [Чернилевский Д. В., Філатов О. К. Технология обучения в высшей школе / Под ред. Д. В. Чернилевского. – М.: Экспедитор, 1996. – 228 с., с. 238]. Тобто, ППЗ – це прикладні програми, призначені для організації та підтримки навчального діалогу користувача з комп’ютером. Мета ППЗ – забезпечення учня навчальною інформацією, спрямування його діяльності в потрібне русло, врахування його індивідуальних особливостей і нахилів. Як правило, ППЗ передбачають зворотній зв’язок програм з користувачем. До їх основи кладуть методику програмованого навчання, дуже часто вони мають характер презентацій та будуються у вигляді слайдів.

За принципом роботи ППЗ можна розподілити на:
-         навчальні (електронні репетитори, тренажери, довідники, енциклопедії, бази даних навчального призначення, контролюючі програми);
-         предметно-орієнтовані середовища (моделюючі програми, мікросвіти);
-         інструментальні навчальні програми;
-         інтегровані навчальні засоби (комп’ютерні підручники, посібники, лабораторні практикуми, електронні навчальні курси).

Як переконує досвід використання навчальних програмних засобів під час вивчення природничо-математичних і гуманітарних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах, їх можна застосовувати під час оволодіння новими знаннями, вироблення навичок, повторення і закріплення набутих знань. Такі ППЗ забезпечують варіативність завдань і темпу просування.

Моделюючі програмні засоби є реалізацією моделі певного об’єкта, явища, процесу, що вивчаються в курсі математики, фізики, хімії тощо. Сценарій моделюючих програм визначається впливом учня на досліджувану модель. Маніпулюючи доступними для зміни параметрами, учень за реакцією моделюючої системи визначає діапазон їх допустимих змін і усвідомлює сутність процесів, які здійснюються під його керуванням.

Інструментальні програмні засоби надають користувачам можливість самостійно розв’язувати визначені задачі за короткий час, позбавляючи їх рутинної обчислювальної і статистичної праці. Водночас вони надають можливість вибору методів розв’язання конкретних задач і простір для творчості.

Інтегровані навчальні програми поєднують у собі можливості всіх вище перерахованих ППЗ.

Усі типи ППЗ можуть застосовуватися в навчальному процесі навчально-виховних закладів різних рівнів акредитації залежно від конкретних умов і мети навчання. Останнім часом акцент у застосуванні ППЗ зміщується у бік ППЗ, спрямованих на інтенсифікацію спілкування в системах „викладач – учень”, „учень – учень” за рахунок ефективного використання НІТ (експертних систем, інтелектуальних навчальних систем, систем машинної графіки, інструментальних педагогічних засобів тощо).

Програмна підтримка курсів з фундаментальних дисциплін повинна насамперед, на нашу думку, сприяти досягненню педагогічної мети за рахунок використання комп’ютерів для ілюстрації та візуалізації навчальної інформації, демонстрації застосувань математичних, фізичних, хімічних тощо методів дослідження різноманітних процесів і явищ, формалізації знань про предметний світ, розвитку просторового мислення, проведення чисельного експерименту, створенню та вивченню природничо-математичних моделей процесів і явищ.

Враховуючи, що вивчення фундаментальних дисциплін повинно мати активний характер, особливо це стосується ПТНЗ і ВНЗ, цілком природним є використання на заняттях комп’ютера в ролі допоміжного інструмента. Повністю виключити з дидактичного процесу педагога та замінити його комп’ютером неможливо, проте можна підготувати заняття таким чином, щоб комп’ютер разом з відповідною дидактичною програмою сприяв активізації і візуалізації процесу навчання, реалізації практичної спрямованості навчального матеріалу, забезпечував наступність у формування понять, властивостей, зв’язків, позначень тощо.

На сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, що надають учасникам навчального процесу можливості самостійно формулювати та розв’язувати за допомогою комп’ютерів досить широке коло задач різних рівнів складності. Наприклад:

-       інструментальні середовища для вивчення природничо-математичних дисциплін – DERIVE, EUREKA, GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D, Maple, MathCAD, Mathematika, MathLab, Maxima, Numeri, Reduce, Statgraph тощо;

-       інструментальні середовища обробки звуку – MusicEase, MagicScore, Finale, Guter Pro, Advanced Sound Recorder, Total Recorder, Sound Forge, WaweLab, Adobe Audition тощо та інтегровані ППЗ для вивчення музичного мистецтва;

-       інтегровані ППЗ для вивчення трудового навчання тощо.

Одним із найважливіших принципів використання нової інформаційної технології, на нашу думку, є такий: людина має думати, а технічну роботу повинна виконувати машина. Завдяки використанню ППЗ, на нашу думку, з’являються широкі можливості внесення якісних змін в організаційні методи, засоби, форми навчання, у зміст курсу природничо-математичних дисциплін ПТНЗ і школи, значного розширення кола задач практичного і професійно спрямованого змісту.

Ефективність застосування НІТ під час вивчення природничо-математичних і гуманітарних дисциплін зумовлена, на нашу думку, такими факторами:

-          високий ступінь візуалізації навчального матеріалу;

-          різноманітність форм подання інформації;

-          можливість моделювання та імітації різноманітних об’єктів, процесів, явищ, що вивчаються;

-          можливість організації індивідуальної і групової діяльності;

-          можливість навчання у співробітництві;

-          можливість організації дослідницької і проективної діяльності;

-          звільнення учасників навчального процесу від рутинних допоміжних технічних операцій (виконання арифметичних операцій з багатозначними числами, виконання графічних побудов, розв’язування квадратних рівнянь та нерівностей, систем лінійних рівнянь тощо з незручними коефіцієнтами, використання таблиць), що відвертає увагу від засвоєння основного змісту навчального матеріалу;

-          можливість гуманізації навчання, значного підвищення його розвиваючого, виховного потенціалу завдяки створенню сприятливих умов для розкриття індивідуальних здібностей дитини;

-          можливість диференціювання роботи учнів залежно від рівня підготовки, пізнавальних інтересів, обраної професійної спрямованості;

-          можливість здійснення самоконтролю та самокорекції;

-          значне розширення можливостей отримання й обробки інформації;

-          можливість здійснення контролю із зворотним зв’язком і діагностикою помилок (констатація помилок і поява на екрані комп’ютера відповідних коментарів);

-          можливість проведення лабораторних робіт в умовах імітації в комп’ютерній програмі реального досліду або експерименту;

-          підсилення мотивації навчання (наприклад, за рахунок образотворчих засобів програми або використання ігрових ситуацій);

-          можливість розвитку певного виду мислення (наприклад, наочного, теоретичного, просторового);

-          формування вміння приймати оптимальні або варіативні рішення в складних ситуаціях;

-          формування культури навчальної діяльності; інформаційної культури (наприклад, за рахунок використання систем підготовки текстів, електронних таблиць, баз даних або інтегрованих користувальних пакетів).

Таким чином, комп’ютерна підтримка вивчення природничо-математичних і гуманітарних дисциплін з використання ППЗ забезпечує значний педагогічний ефект, полегшуючи і поглиблюючи розуміння природничо-математичних методів, забезпечуючи практичну спрямованість навчального матеріалу (що особливо важливо для ПТНЗ і ВНЗ різних профілів).

Головна    |    2007 - 2008      План    |    2008 - 2009      План    |    2009 - 2010      План    |    Автори
Головна    |    2007 - 2008      План    |    2008 - 2009      План    |    2009 - 2010      План    |    Автори