Грант 2012
Підтема: «Інформаційно-програмне забезпечення структурного підрозділу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу» (на основі університетської інформаційно-комунікаційної мережі)».

Актуальність проекту

Освіта України нині перебуває в процесі модернізації та спрямована на входження до європейського і світового освітніх просторів. Наголос все більше робиться на якості освіти, універсальності підготовки випускника та його адаптованості до ринку праці; на особистісно орієнтовану педагогічну систему, яка дозволяє спрямовувати освіту в напряму інтересів розвитку самодостатньої, підготовленої до свідомої та ефективної діяльності в ринкових умовах особистості. Важливою передумовою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, як свідчать пошуки науковців, є моніторингові дослідження навчання.

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, прийнятій ІІІ Всеукраїнським з’їздом працівників освіти, проголошено необхідність створення системи моніторингу освітнього процесу для підвищення ефективності управління освітою. Основою сучасних моніторингових досліджень в освітній галузі є педагогічні вимірювання, що характеризуються систематичністю, тривалістю в часі, прозорістю та ефективною системою відслідковування стану підготовки фахівців та прогнозування її розвитку.

Проведення моніторингу якості підготовки фахівців у навчальних закладах поки ще є недосконалим внаслідок дії декількох чинників:

- різниця в тлумаченні термінології, що визначає показники, за якими оцінюється якість підготовки фахівців;

- різне сприйняття оцінок значущості тих чи інших показників членами експертної комісії й адміністрацією закладу;

- відсутність єдиного підходу до одержання результатів моніторингу, а отже, неможливість порівняння результатів з аналогічними навчальними закладами.

У багатьох педагогічних дослідженнях переважно розглядаються окремі складові моніторингу якості підготовки майбутніх фахівців, а саме вплив традиційних факторів на досягнення найближчого результату − успішного проходження студентами певного виду педагогічного контролю або відстроченого контролю (контроль залишкових знань). Проте актуальним є поєднання якісних і кількісних показників якості підготовки майбутніх фахівців в єдиний інтегральний показник та його обчислення. Педагогічні працівники та адміністрація освітніх закладів потребують розроблення конкретних методик та моделей моніторингу якості підготовки випускників, що реалізуються завдяки апробованим технологіям і мають специфічну підтримку та програмне забезпечення.

Розроблене робочою групою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (ВДПУ) інформаційно-програмне забезпечення моніторингу якості підготовки фахівців є досить ефективним і може розглядатися як вагомий крок щодо організації та проведення моніторингу у навчальних закладах. Наголосимо, що проведення ефективної, плідної коригувальної роботи щодо підвищення якості підготовки майбутніх фахівців неможливе без проведення якісної аналітичної роботи інформаційних ресурсів моніторингу. Впровадження та аналітична робота щодо результатів проведеного моніторингу вимагає багато часу й уваги з боку керівництва, що є неможливим при значному обсязі поточної навчальної роботи. Тому для якісного впровадження освітнього моніторингу, створення моніторингових підрозділів у ВНЗ, які б взяли цю частину роботи на себе, є обов’язковим.

Мета проекту: підвищення якості підготовки майбутніх учителів на основі створення й організації структурного підрозділу « Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу » та впровадження інформаційно-програмного забезпечення освітнього моніторингу у навчальний процес.


Детальніше про грант