Грант 2008
Тема: розробка технологій електронного навчання для підгоовки майбутніх вчителів

Актуальність проекту

Згідно до Болонського процесу передбачено сформувати в Європі єдиний освітній та науковий простір. Зокрема йдеться про спільні вимоги, критерії та стандарти національних систем вищої освіти у всіх країнах - членах цього процесу. Україна «подала свій голос» про приєднання до Болонського процесу 19 травня 2005 року, під час самміту у Брегені. Назріла нагальна потреба у якісних змінах у навчальному процесі, в тому числі й у змістовному наповненні навчальних програм. Виходячи з цілей Болонської декларації, було проголошено, що побудова європейського простору вищої освіти є умовою покращення привабливості і конкурентоздатності закладів вищої освіти в Європі.

Характерною рисою XXI століття є швидкі темпи впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес закладів професійної освіти. У проекті розкриваються головні тенденції розвитку процесу застосування технологій електронного навчання (e-learning, m-learning, blended learning) у країнах Заходу, Росії та в Україні. На базі синергетичного, системного та діяльнісного підходів створено концепцію такого навчання в закладах професійної освіти (ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, ПТНЗ та ін.). Це створює умови для здійснення неперервної освіти, реалізації доступності навчання для різних категорій учнів і студентів, його гнучкості, персоналізованості тощо.

Розроблено й експериментально перевіряється модель електронного навчання як дидактичної системи, що відрізняється високим рівнем індивідуалізації навчання, диференціації його змісту, можливостями застосування в навчальному процесі як засобу вдосконалення професійної компетентності майбутніх фахівців.

Проблематика дослідження

об’єкт дослідження – професійна підготовка фахівців у навчальних закладах різних типів акредитації;

предмет дослідження - розроблення теоретичних і методичних основ технологій електронного навчання в професійно-технічних навчальних закладах, технікумах і коледжах, вищих навчальних закладах ІП-ІV рівнів акредитації;

загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект — інформатизація освіти в Україні, перехід на бездротові технології електронного навчання, яке не залежить від місця знаходження студента або учня, їхніх фізичних можливостей, створення інтерактивних середовищ в навчальних закладах, що сприяє збагаченню та підвищенню якості освіти за умови реалізації зворотного зв'язку з навчальним закладом;

конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, вирішення якої передбачається в проекті - обґрунтування та розроблення теоретичних і методичних основ реалізації технологій електронного навчання в закладах професійної освіти на основі використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій (е-learning, m-learning, blended learning).

Мета проекту: здійснити цілісний науково-обґрунтований аналіз сучасного етапу та перспектив розвитку технологій електронного навчання в закладах професійної освіти (e-learning, m-learning, blended learning); розробити та обґрунтувати модель електронного навчання; обґрунтувати теоретико-методологічні та науково-методичні засади створення і використання електронних навчальних засобів для окремих дисциплін; розробити й апробувати зміст і структуру електронного навчального засобу.


Детальніше про грант