Грант 2007
СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Актуальність проекту. В умовах формування розвитку єдиного освітнього інформаційного простору особливого значення набуває інформаційне забезпечення, ефективне використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчально-виховній діяльності вищих навчальних закладів. Як зазначається в Концепції Національної програми інформатизації, Національній програмі інформатизації України, Законі України „Про національну програму інформатизації” та інших нормативних документах ефективне управління галуззю можливе за умов створення єдиного національного інформаційно-освітнього середовища, оснащення освітніх закладів електронними засобами навчання та телекомунікаційними засобами доступу до інформаційно-освітніх ресурсів.

Подальший розвиток інформатизації вищої школи потребує комплексного розв’язання завдань, пов’язаних зі створенням університетських інформаційно-телекомунікаційних мереж, інформаційних систем і освітніх інформаційних середовищ. Серед основних проблем можна виокремити такі:

- створення єдиного інформаційного простору вищих навчальних закладів (ВНЗ) з повною комп’ютеризацією всіх адміністративно-господарчих служб, бібліотек, навчальних підрозділів (кафедр, інститутів, факультетів, навчальної, наукової частини, ректорату та ін.), підключення до всеукраїнських і міжнародних мереж;

- розробка інтегрованих автоматизованих систем управління структурними підрозділами ВНЗ з можливістю планування, документування і контролю навчально-виховного процесу, надання довідкової інформації з усіх аспектів навчально-виховної та адміністративної діяльності;

- розробка спеціалізованих і універсальних навчально-методичних комплексів на базі інформаційних технологій, що забезпечують студентам можливості самонавчання і самоконтролю;

- створення ефективної методики розробки і використання освітнього інформаційного середовища у педагогічних ВНЗ.

Нині найбільш раціональним засобом розв’язання перерахованих завдань є web-технологія, яка забезпечує розвиток єдиного інформаційного простору, що дозволяє організувати використання інформаційних ресурсів і управління інформаційними потоками ВНЗ.

Найважливішим напрямом розвитку єдиного освітнього інформаційного середовища у вищій школі є використання інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІТКТ) у навчальному процесі, що включає: створення і впровадження в навчальний процес поряд із традиційними навчальними матеріалами сучасних електронних засобів його підтримки і розвитку; розробку засобів інформаційної підтримки і розвитку навчального процесу; забезпечення якості електронних засобів підтримки і розвитку навчального процесу на основі їх стандартизації і сертифікації; підготовку педагогічних, адміністративних та навчально-допоміжних кадрів університету, які спроможні ефективно використовувати інформаційні технології в навчальному процесі.

Систематизація, структурування інформації та представлення її в інтерактивному вигляді дозволяє значно поліпшити доступ до освітніх інформаційних ресурсів. Створення інформаційно-освітніх сайтів сприяє логічному впорядкуванню інформації, її систематизації і структуруванню.

Мета проекту: теоретично обґрунтувати та розробити методику створення і використання в навчальному процесі педагогічного ВНЗ освітнього інформаційного середовища засобами ІТКТ; з’ясувати науково-методичні засади та педагогічні умови використання освітнього інформаційного середовища для систематизації і структурування навчальної інформації, для забезпечення різнорівневого доступу до інформаційно-освітніх ресурсів; експериментально перевірити дидактичну ефективність формування професійних знань студентів засобами освітнього інформаційного середовища, університетської інформаційно-телекомунікаційної мережі.

Професійно орієнтоване освітнє інформаційне середовище, над розробкою та впровадженням якого працює кафедра інформаційних технологій та інноваційних методик навчання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського складається з сайтів Інституту перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кафедри інформаційних технологій та інноваційних методик навчання, де розміщено електронні версії навчальних програм, навчальних посібників, методичних розробок, інструкцій до лабораторних робіт, довідкової інформації, електронних навчальних посібників, контролюючих програм і тестів.


Детальніше про грант