УДК 378.091.313:004.77

Кадемія М.Ю.

м. Вінниця, Україна

 

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ WEB-КВЕСТІВ

 

Постановка проблеми. Сучасне суспільство ХХІ століття – це інформаційне суспільство, в якому визначну роль відіграє Інтернет. Уважається, що Інтернет має найважливішу роль в освіті з часів винаходу друкованого слова.

Перевага Всесвітньої павутини полягає в тому, що вона становить  невичерпне джерело інформації з будь-якого питання. Тому виникає проблема цілеспрямованого пошуку інформації, її структурування та продуктивне використання в навчальній діяльності. Яким же чином впливає робота з інформаційними інтернет-ресурсами на якість підготовки студентів? Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є використання в навчальному процесі проектної технології.

Аналіз попередніх досліджень. Проблемі використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), особливостей використання Інтернету в навчальному процесі присвячені дослідження вчених: В. Бикова, Р. Гуревича, Гжегожа Кедровича, М. Жалдака, М. Козяра, Н. Морзе, С.Сисоєвої, О. Спіріна, Є. Полат, В. Трайнєва, І. Трайнєва та ін.

Одним із можливих підходів до використання Інтернету з навчальною метою є використання структурованого підходу, який надає можливість студентам використовувати роботу в Інтернеті більш продуктивно, поєднуючи та комбінуючи різноманітні інформаційні ресурси, використовуючи здібності та навички проблемного мислення. Однією з таких технологій є проектна технологія навчання з використанням ІКТ.

Мета статті полягає у розгляді використання проектної технології навчання Web-квестів в процесі активізації пізнавальної діяльності студентів, розвитку їхньої самостійності.

Виклад основного матеріалу. Нині в навчальних закладах майже всі студенти вільно користуються ІКТ, що значно спрощує для них процес пошуку інформації, обробки її та представлення в різноманітних презентативних формулах.

Тому використання в проектній діяльності студентів ІКТ як інструменту творчої діяльності, сприятиме досягненню наступних цілей:

o   підвищенню мотивації до навчання;

o   формуванню ключових компетенцій;

o   реалізації креативного потенціалу;

o   підвищенню особистісної самооцінки;

o   розвитку особистісних якостей.

Нині в суспільстві відчувається нестача фахівців, які були б здатні самостійно та в команді розв’язувати виникаючі проблеми, що розв’язуються за допомогою мережі Інтернет. Тому використання в навчальному процесі проектної технології та Інтернет, Web-квестів, значно змінює навчальний процес, підвищує його якість, сприяє розвитку інтересів студентів, активізує їх діяльність на занятті та ін.

До проектної технології покладено за основу поняття «проект», його прагматична спрямованість на результати, який одержується в процесі розв’язку тої чи іншої теоретичної або практичної проблеми. З цією метою необхідно навчити студентів самостійно мислити, знаходити та розв’язувати проблеми, залучаючи з цією метою знання з різних галузей, здатність прогнозувати результати та можливі наслідки різних варіантів рішення, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки [4, с. 67].

Немає сумніву, що одержаний досвід принесе свої плоди в майбутньому, сприятиме розвитку таких компетенцій:

o  використання ІКТ для розв’язання професійних задач (у тому числі для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп’ютерної презентації, Web-квесту, флеш-роликів, баз даних та ін.);

o  самостійне навчання та самореалізація;

o  робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль);

o  уміння находити різні способи розв’язання проблемної ситуації;

o  визначення найбільш раціонального варіанту, обґрунтування свого вибору;

o  навички публічного виступу (обов’язкове проведення попередніх захистів, захистів проектів з виступом авторів, з питаннями, дискусіями);

Що таке Web-квест?

Квест (Quest) в перекладі з англійської мови  – тривалий цілеспрямований пошук, який може бути пов’язаний з прикладами або грою; також слугує для позначення однієї з різновидів комп’ютерних ігор [3, с.119].

Web-квест у педагогіці – проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернет [3, с. 27].

Розробниками Web-квесту як навчального завдання є американські науковці Берні Додж і Том Марч.

Берні Додж, професор освітніх технологій Університету Сан-Дієго (США). Ним визначено такі види завдань для Web-квестів.

Переказ  демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел у новому форматі: створення презентації, плакату, оповідання.

Планування та проектування - розробка плану або проекту на основі заданих умов.

Самопізнання - будь-які аспекти дослідження особистості.

Компіляція - трансформація формату інформації, яка одержана з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.

Творче завдання - творча робота в певному жанрі - створення п'єси, вірша, пісні, відеоролика.

Аналітичне завдання - пошук та систематизація інформації.

Детектив, головоломка, таємнича історія - висновки на основі суперечливих фактів.

Досягнення консенсусу - вироблення рішення з поставленої проблеми.

Оцінка - обґрунтування певної точки зору.

Журналістське розслідування - об'єктивний виклад інформації (розгляд думок і фактів).

Переконання - схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.

Наукові дослідження - вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.

Розглянемо структуру веб-квеста. Веб-квест складається з таких розділів:

Вступ - короткий опис теми веб-квесту.

Завдання - формулювання проблемної задачі та опис форми подання кінцевого результату. Наприклад, задана серія питань, на які потрібно знайти відповіді; прописана проблема, яку потрібно вирішити та вказана інша діяльність, що спрямована на переробку і представлення результатів, виходячи із зібраної інформації, а також список інформаційних ресурсів, необхідних для виконання студентами завдання - посилання на Інтернет-ресурси і будь-які інші джерела інформації.

Порядок роботи – опис послідовності дій, ролей і ресурсів, котрі необхідні для виконання завдання.

Керівництво до дій (як організувати та представити зібрану інформацію) – допоміжна інформація, що може бути представлена у вигляді непрямих запитань.

Оцінка - опис критеріїв і параметрів оцінки виконання веб-квесту, які представляються у вигляді бланку оцінки. Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, що вирішуються у веб-квесті.     

Висновок – у цьому розділі підсумовується досвід, одержаний студентами в процесі виконання самостійної роботи над квест-проектом.

Використані матеріали - посилання на ресурси, що використовувалися для створення веб-квесту.

Коментарі для викладача – методичні рекомендації для викладачів, студентів, які будуть використовувати у Web-квесті.

Досить складним питанням є оцінка Web-квеста.

Наведемо критерії оцінки Web-квеста:

 

Критерії

Обґрунтування критеріїв

Бали

Зміст

Самостійна робота групи

Розуміння завдання

        робота демонструє точне розуміння завдання;

        мають місце матеріали, котрі частково не відносяться до теми;

        включені матеріали, що повністю не відносяться до теми, відібрана інформація не аналізується.

 

10

 

 

5

 

 

0

Повнота розкриття теми

        повно;

        частково;

        не розкрито.

10

5

0

Виклад аспектів теми

        викладено повно;

        частково;

        не викладено.

10

5

0

Виклад стратегії розв’язку проблеми

             викладена стратегія розв’язку проблеми;

             процес розв’язку неповний;

             процес розв’язку неправильний.

10

 

5

0

 

Логіка викладу інформації

             логічний виклад матеріалу;

             порушення логіки;

             відсутність логіки.

10

5

0

Узгоджена робота в групі

             чітко спланована робота групи;

             робота групи частково спланована;

             не спланована робота в групі.

 

10

 

5

 

0

Розподіл ролей в групі

        вся діяльність в групі рівномірно розподілена між її членами;

        робота розподілена між більшістю учасників групи;

        декілька членів групи відповідають за роботу всієї команди.

5

 

 

3

 

 

0

Авторська оригінальність

– містить значну кількість оригінальних винахідницьких прикладів;

              у роботі присутні авторські винаходи;

              стандартна робота.

5

 

 

3

 

0

Рівень самостійності роботи групи

              повна самостійність у виконанні роботи;

              часткова самостійність роботи групи;

              несамостійна робота групи.

 

5

 

3

 

0

Оформлення роботи

Граматичне та стилістичне оформлення роботи

       грамотно та стилістично правильно оформлена робота;

       не грубі помилки;

       грубі помилки.

 

5

3

0

Захист роботи

Якість доповіді

        аргументованість основних позицій, повнота представлення результатів;

     порушення логіки, неповне представлення результатів;

        відсутні аргументи з основних позицій, відсутні результати дослідження.

 

 

10

 

 

5

 

 

0

Об’єм і якість знань з теми

        доповідачі демонструють ерудованість, відображають міжпредметні зв’язки;

         доповідачі викладають матеріал, але не мають достатньо глибоких знань;

        доповідачі не володіють матеріалом.

 

 

10

 

 

3

 

0

Культура мови, манера триматися перед аудиторією

        доповідачі впевнено тримаються перед аудиторією, володіють мовою, дотримуються регламенту;

        доповідачі допускають не грубі мовленнєві помилки у виступах, незначно порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії;

        доповідачі не володіють аудиторією, порушують регламент, не володіють мовою, не можуть утримати увагу аудиторії.

 

 

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0

Відповіді на запитання

         доповідачі впевнено і повно відповідають на запитання, розкривають зміст теми;

         доповідачі можуть відповідати на всі види запитань;

         доповідачі не можуть відповісти на всі запитання.

 

 

10

 

3

 

0

Ділові та вольові якості доповідача

           доповідач бажає досягти високих результатів, готовий до дискусії;

           доповідач готовий до дискусії, але не завжди доброзичливий;

           доповідач не готовий до дискусії, агресивний, не контактний.

5

 

 

2

 

 

0

 

 

Оцінки:

А: 90-100                                Д: 74-67                     F: 34-1

В: 89-82                                  Е: 66-60

С: 81-75                                  FX: 59-35                                     

Вище нами розглянуто поняття Web-квесту, методику його створення та оцінювання. Доцільно навести визначення освітнього Web-квесту, що використовується в навчально-виховному процесі освітньої установи.

Освітній Web-квест – це сайт в Інтернеті, з яким працюють студенти, виконуючи певну навчальну задачу [3, с. 174].

Для прикладу наведемо Web-квест «Операційні системи» [2]:

 

 

 

Ваша колега купив комп’ютер. Їй необхідно встановити операційну систему на комп’ютері, але вона не розбирається в цьому. Вам необхідно допомогти розібратися в історії створення та видами операційних систем, щоб встановити на комп’ютері найкращу ОС. Для цього необхідно вибрати роль і виконати певне завдання. Результати роботи необхідно оформити у вигляді html-сторінки і захистити в аудиторії. З метою оформлення своєї роботи ви можете скористатися шаблоном. Перед виконанням завдання обов’язково ознайомтесь з критеріями оцінок.

 

Наведемо зразок сторінки користувача:

 

Ви обрали роль користувача MS Windows.

Вам необхідно створити html-сторінку з  інформацією для вашого колеги з операційних систем типу MS Windows, історією розвитку ОС MS Windows, характеристиками інтерфейсу, перевагами та недоліками цієї ОС, використовуючи наступні інформаційні ресурси мережі Інтернет:

1.            http: \\festival.1september.ru\articles\505629\ історія ОС Windows.

2.            http: \\osys.ru\os\5\istoriya I predposylki poyavleniya windows.shtml – історія та основні передбачення появи ОС.

3.            http:\\osys.ru\os\2\operatsionnyesistemynagraficheskominterfeyse.shtml – ОС Windows.

4.            http: \\www.intuit.ru\department\os\osmswin\1\1.html – коротка історія створення ОС Windows, архітектурні особливості ОС. Створення ОС Windows. Структура ОС Windows.

5.            http: \\pcfu.ru\istoriya-vozniknoveniya-os-windows – історія розвитку ОС Windows.

 

Аналогічно створюються всі інші сторінки.

Висновки. Робота з Web-квестами підсилює мотивацію навчання, сприяє розвитку критичного мислення, формує вміння та навички здійснення порівняння, аналізу помилок, перспектив, класифікації, знаходження шляхів розв’язку проблеми та завдання в цілому.

 

 

Література

1.                 В. С. Шевелева Web-квесты в процессе обучения школьников / В. С. Шевелева. – Режим доступу : http://www.openclass.ru\node|20147

2.                 Веб-квест. – Режим доступу http://www.web-kvest-bakanova.narod.ru\itodi.html

3.                 Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : словник-глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів : «СПОЛОМ», 2011. – 327 с.

4.                 Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / [Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров] ; под ред. Е. С. Полат. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с.

5.                 Романцова Ю. В. Веб-квест как способ актививзации учебной деятельности учащихся / Ю. В. Романцова. – Режим доступа : http: \\festival.1september.ru\articles\513088

6.                 Трайнев В. А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения и рекомендации) : учебное пособие / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. – 3-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2008. – 280 с.

 

У статті розглядається технологія Web-квестів, використання їх у навчальній діяльності, в процесі активізації та підвищенні рівня самостійного навчання студентів, інтеграції їхніх знань та підвищення професійного рівня.

 

В статье рассматривается технология Web-квестов, использование ее в учебной деятельности, в процессе активизации и повышения уровня самостоятельного обучения студентов, интеграция их знаний и повышения профессионального уровня.

 

Web-quest technology, its usage in educational activity, in the process of activation and increase of studentsself-education level as well as integration of their knowledge and rise of their professional level have been considered in the article.

 

Ключові слова: Web-квест, активізація пізнавальної діяльності, проект, проектна діяльність, самостійна робота.

 

Ключевые слова: Web-квест, активизация познавательной деятельности, проект, проектная деятельность, самостоятельная работа.

 

Key-words: Web-quest, learning activation, project, project activity, independent work.