УДК 004.77 : 378.147

Роман Гуревич, Майя Кадемія,

м. Вінниця

СУЧАСНІ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ

 

Постановка проблеми. Науково-технічний прогрес, інформатизація суспільства ХХІ століття зумовили розвиток інформаційного забезпечення всіх ланок суспільства. Стрімкий розвиток інформаційного забезпечення на основі Веб-платформи супроводжувався появою величезної кількості різноманітних ресурсів, що підтримують різні потреби й активність людей, з особливою повагою ставляться до користувачів, розглядають їх як авторів і співавторів мережевого контенту.

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) сприяв активізації комунікативних аспектів навчальної діяльності студентів. Нині в мережі наявна низка технологій, за допомогою яких здійснюється спілкування між учасниками навчального процесу, обговорюються різноманітні проблеми, створюються інтелектуальні та творчі цінності, здійснюється обмін досвідом та інформацією.

Швидкий розвиток Інтернет-співтовариств Веб 2.0, що виникли на противагу «старому» Веб 1.0 та традиційним Веб-сервісам, спонукали створення Веб 3.0, Веб 4.0, Веб 5.0, Веб 6.66 та сприяли до переходу інформаційного суспільства, в якому відбувається зв’язок між трьома компонентами: інформацією, цінністю нових інформаційних технологій та соціально-структурними змінами в суспільстві. Ці чинники приводять до необхідності спільного використання Інтернет-ресурсів. Технології Веб 2.0, Веб 3.0 сприяли утворенню нових версій використання Інтернет, котрі надали можливість користувачам розміщувати власні матеріали в мережі, відповідно до різноманітних матеріалів, що стосуються навчально-виховного процесу.

Аналіз попередніх досліджень свідчить, що проблемі використання Інтернет у навчальному процесі присвячені дослідження вчених: В. Бикова, Р. Гуревича, Є.Полат, І. Роберт, І. Захарової, Є. Патаракіна, Л. Долінера, А. Тіхонова та ін. Доведено, що Інтернет-технології плідно використовуються як символьний, наочний, доступний засіб навчання з урахуванням індивідуального та диференційованого підходу на основі розвитку Веб-технолгій, котрі набули особливо стрімкого розвитку та продовжують свій розвиток та впровадження.

Мета статті полягає у розгляді еволюції Веб-технологій та їх використання в навчальній діяльності студентів ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Нині технології Веб 2.0, Веб 3.0, Веб 4.0, Веб 5.0, Веб 6.66 нагадують величезну корпорацію знань із залученням корпорації знань користувачів з різних куточків світу. Наведені технології є не тільки способом представлення інформації, а й співпрацею зацікавлених користувачів у створенні інформаційно-комунікаційних ресурсів.

Так наприклад, наведемо визначення Веб 3.0 (Джейсона Калаканіса) – високоякісний контент і сервіси, які створюються талановитими професіоналами на технологічній платформі Веб 2.0.

Вікіпедіа трактує Веб 3.0. – концепція Інтернета, яка передбачає синтез сильних сторін Веб 1.0. і Веб 2.0: Інтернет-проекти, об’єднуючі професіоналів, але побудовані за мережевим поліцентричним принципом.

Однією з версій трактовки Веб 3.0 є ідентифікація його як Семантичної Павутини. Іншим визначенням Веб 3.0 є концепція Менеджерів знань. Відповідно до цієї концепції, менеджер знань – це експерт конкретної галузі, який приносить у співтовариство Веб 2.0 якісно відібрану інформацію (Веб 1.0), тим самим позбавляючи користувача від пошуку та оцінки.

Веб 4.0 – високоякісний контент і сервіс, які створюються звичайними користувачами на технологічній платформі Веб 3.0.

Користувачі Веб 2.0, Веб 3.0, Веб 4.0, Веб 5.0, Веб 6.66 мають одержувати знання, необхідні для того, щоб справитися з новим інформаційним простором.

У той самий час доступність технологій Веб розповсюджується на навчальний процес. Такі технології надають можливість студентам у виборі індивідуального виду навчання, дослідження. Вони передбачають спільні способи роботи та гарантії збереження авторських прав. Перевагою технології Веб є можливість індивідуалізації навчального процесу шляхом складання завдань та розширення діапазону знань із спеціальності та в середовищі Інтерент.

Таким чином, технології Веб – це набір Інтернет-послуг та тренувань, що надають рівне право голосу кожному користувачу. Такі сервіси дозволяють брати участь у різноманітних співтовариствах з метою одержання та розповсюдження досвіду. Розповсюдження знань у середовищі Інтернет залежить від функціонального використання браузера, який забезпечує особисту безпеку в процесі роботи в Інтернеті, постійно здійснюючи відправлення й одержання інформації, її обробки.

Таким чином, Технології Веб – це певні етапи становлення та розвитку ІКТ та відповідного інформаційно-комунікаційного простору (ІКП) глобальної мережі Інтернет. Виникнення Веб 2.0, Веб 3.0, Веб 4.0, Веб 5.0, Веб 6.66 – це певні етапи становлення ІКП, які надають можливість використовувати та моделювати мережу з конкретною метою самостійно. Тому нові форми дизайну передбачають нові можливості користувачам залучати їх у процес створення та пізнання середовища Інтернет.

Розвиток техніки, технологій Інтернет дає можливість залучати значну кількість людей до використання ІКТ, адаптації до змін у комп’ютерних технологіях, їх використання в освітньому процесі.

Упровадження в навчальний процес Веб технологій сприятиме якісній самостійній роботі, особливо в процесі впровадження кредитно-модульної системи, здійснення досліджень, а також закріплення навчального матеріалу, розширення та поглиблення знань. Все це сприяє індивідуалізації навчального процесу, робить його особисто орієнтованим.

Наведемо таблицю узагальнення видів і категорій використання Інтерент-технологій студентами. Назви видів взяті з англомовних джерел.

Вид

Мета

Приклад

Media  sharing      

1. Сайти, що дозволяють використовувати творчий потенціал. Можливість поповнювати та ділитися власними знаннями з іншими користувачами мережі.

http ://youtube.сom/group/reteachers

http: //www. bbc.co.uk/blast

http ://www.zentation. com

http://www.miniciti.com

http://www.notecentric.com

Media manipulation

2. Сайти, що передбаченні для складання та спільного використання діаграм, презентацій та ін.

http://www.gliffy.com

http://www.thumbstacks.com

http://www.yoono.com

http://www.googlelittrips.com
http://www.frappr.com

Conversational

arenas

3. Розміщення тверджень на сторінках чата, складання власних чатів і форумів, в яких мають змогу брати участь студенти та викладачі.

http://vyew.com/site

http://www.think.com/en

http://b.whyville.net/smmk/nice

http://www.bbc. co.uk/onionstreet

http://www.chatmaker.net
http://www.scboolhistory.co.uk/forum

 

Social networking

4. Основні сайти соціальних зв’язків зазвичай включають групи освітньо-орієнтованих користувачів. Такі групи можуть створювати свої незалежні групи в середовищі Інтернет. Викладачі також мають можливість створювати свої співтовариства (learnhub).

http://apps.facebook.com/mynewport

http://www.schoolnetglobal.com

http://www.goldstarcafe.net

http://learnhub.com

Blogging

5. Блоги (сайти з розміщення інформації). Існують безпосередньо для викладачів і студентів. На сторінках блога є можливість розміщувати завдання, судження, обмін документами, інформацією.

http://edublogs.org

http://www.sandaigprimary.co.uk/pivot

http://blogs.longeaton.derbyshire.sch.uk

http://blogs.warwick.ac.uk

http: //www .nature, com/b log

Social book-

marking

6. Цей вид роботи становить систему розповсюдження посилань на адреси Web-сторінок. Bibsonomy i Citeulike використовуються з освітньою та дослідницькою метою.

http://www.bibsonomy.org

http://www.citeulike.org

Collaborative editing

7. Тексти, великі таблиці та інші документи можуть створюватися, зберігатися в загальному доступі з метою спільного редагування віддалених користувачів (Google docs). Програмні системи «вікі» дозволяють створювати спільні текстові сторінки.

http://www.google.com/docs

http://scribblewiki.com/main.php

http://thinkature.com

http://www.bubbl.us

http://www.virtnal-whiteboard.co.uk

http://www.britishcouncil.org/etwinning.htm

http://www.skoolaborate.com

Wikis

8. Дані сайти дозволяють студентам і викладачам створювати енциклопедії з освітнім нахилом.

http://pbwiki.com/education.wiki

http://en.wikiversity.org/wiki

http://knowhomeschooling.com

http://westwood.wikispaces.com http://www.squidoo.com

Syndication

9. Студенти одержують можливість одержувати інформацію з вже опублікованих сайтів.

http ://podcastschool .net

http ://itunes.stanford, edu

 

Використання Веб-технологій в освітній діяльності має певні переваги та недоліки, проте за певних умов їх використання допомагає розв’язати соціальні та міжособистісні проблеми (дослідження, мовленнєва грамотність), когнітивні аспекти навчання (співпраця, публікації).

Розглянемо наступні аспекти, наприклад, у середовищі Веб 2.0, Веб 3.0.

Дослідження. Інструменти Веб 2.0 дозволяють студентам застосовувати нові способи у проведенні досліджень. Технології Веб 2.0 база для Веб 3.0, а Веб 4.0 – сервіси, що створюються користувачами на технологічній платформі  Веб 3.0 і т. ін., створюючи нові джерела, форми та інструменти запиту інформації в комп’ютерному світі. Все це залучає студентів до досліджень.

Мовленнєва грамотність. Здійснення взаємодії мови з писемністю є ключовим в удосконаленні мовлення, тому що студенти вчаться правильно висловлювати свої думки, здійснювати їх чіткий виклад, особливого значення набуває в оволодінні іноземними мовами в процесі спілкування засобами ІКТ. Здійснених бесіди з носіями мови засобами ІКТ передбачає високий рівень знань мови, активне оволодіння мовами, розвитку грамотності, критичного мислення.

Співпраця. Ключовими моментами використання технологій Веб будь-якої версії є забезпечення комунікації між користувачами, що дозволяє студентам узгоджувати дії, спільно вирішувати завдання, шукати шляхи розв’язання проблеми, моделювання процесів, підтримувати навчання, реалізацію проектів.

Публікація. Впровадження Веб-технологій надає можливість написання оригінальних матеріалів, досліджень та ін., представлення їх  у мережі, створення проекту та його спільного розв’язання або розподіл цілого проекту на його складові. Отже, в комп’ютерній мережі здійснюється синтез знань, їх узагальнення. Таким чином, з розвитком Веб-технологій розширюються можливості їх використання в навчальному процесі, тим більше, що студенти широко використовують Інтернет у навчанні та повсякденній діяльності. В процесі систематичного використання Інтернет сприяє вдосконаленню набутих знань, навичок та умінь, їх використання в майбутній професійній діяльності. Особливого значення набуває самостійна форма навчання, розвитку індивідуальних особливостей студентів, комфортних умов ефективного засвоєння навчального матеріалу.

Практичне використання Веб-технологій в навчальній діяльності значно підвищує мотивацію студентів до навчання, формування мовленнєвих навичок, можливість для студентів одержувати, закріпляти, активізувати навчальний матеріал в режимі самопідготовки, підвищення якості навчання.

Висновки. Еволюція ІТ-технологій не стоїть на місці, про це свідчить розвиток Веб 2.0, Веб 3.0, Веб 4.0, Веб 5.0, Веб 6.66, а в подальшому можна прогнозувати наступні етапи розвитку Інтернету в процесі чого з’являться нові Веб-технолoгії, яким конче потрібна активна участь користувачів. Враховуючи те, що нові технології інтерактивні і потребують від користувачів генерації нової інформації і контенту [1, с. 6] з’являється трактовка їх подальшого розвитку та використання в освітній діяльності.

Тільки шляхом спільних інтересів, ефективного обміну інформацією, знаннями, вміннями, думками і можливостями, народжуються продуктивні механізми, які дозволяють використовувати створений спільними зусиллями контент, служби та сервіси, котрі сприятимуть розвитку науки, збагаченню знань.

Література

1.                Кадемія М. Ю. Соціальні сервіси Веб 2.0, Веб 3.0 у навчальній діяльності : Навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, В. М. Кобися, М. С. Коваль. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2010. – 230 с.

2.                Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : Учеб. пособие для студ. высш. вчеб. заведений 3-е изд., стер. / И. Г. Захарова. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 192 с.

 

Роман Гуревич, Майя Кадемия,

Современные веь-технологии и их использование

в учебной деятельности ВУЗ

Рассматриваются возможности использования Веб-технологий в образовательной деятельности, обобщенные виды и категории их использования студентами, способствует развитию самостоятельности, усовершенствование приобретенных знаний, учений, а также навыков в учебной профессиональной деятельности.

Ключевые слова: Веб-технологии, информационно-коммуникационные технологии, образовательный процесс, Интернет-ресурсы, Интернет-технологии.

 

Roman Gurevich, Maja Kademija

Modern Web-technologies and their use

in Higher School educational activity

Ways of WEB-technologies usage in schooling, generalized types and categories of their usage by students, promotion of independence development, improvement of obtained knowledge, skills and abilities in professional educational activity have been considered in the article.

Key words: Web-technologies, infofmation-commnnicative technologies, formation, the Internet resources, the Internet technologies.