УДК 378:004

Кадемія М.Ю.

м. Вінниця, Україна

 

СОЦІАЛЬНІ СЕРВІСИ WEB 2.0, WEB 3.0

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ

 

Постановка проблеми. Науково-технічний прогресс, інформатизація суспільства в ХХІ сторіччі зумовили розвиток інформаційного забезпечення всіх ланок суспільства.

Стрімкий розвиток Інтернет, технологій Веб 2.0 перетворили інформаційні мережі в соціальні. Зближення мережевих комунікацій із соціальними конкретизується саме у Веб2.0. Особливого значення набуває нині використання мережевих соціальних сервісів у педагогічній діяльності як програмного засобу з метою спілкування та взаємодії людей за допомогою послуг:

·        засоби для збереження закладок Делішес;

·        мережний щоденник (Веб-блог);

·        Вікі-Вікі;

·        соціальні геосервіси;

·        соціальні сервіси для спільної роботи з документами різних форматів;

·        карти знань;

·        соціальні пошукові системи.

Використання нових технологій, послуг у навчальному процесі приводить до розв’язання таких проблем:

·        педагогічна доцільність їх використання;

·        технологічний детермінізм;

·        навантаження студентів;

·        доступність матеріалів і т. ін.

Які ж сучасні технології Веб 2.0 набули поширення в навчальному процесі ВНЗ, яким чином вони використовуються та впливають на студентів, які шляхи розв’язання проблеми підвищення якості їхньої підготовки..

Аналіз попередніх досліджень свідчить, що проблемі використання Інтернет-технологій у навчальній діяльності присвячені дослідження: Ю. Бабаєва, В. Бикова, О. Січкарука, Є. Патаракіна, Д. Пєскова, Тіма О’Рейлі, Ю. Уварова, І. Разіної та ін.

У дослідженнях учених розглядається розвиток і можливості використання технологій Веб 2.0 у навчальному процесі, соціальних сервісів Веб 2.0 та розвитку на їх основі сервісів Веб 3.0, їх впливу на організацію навчання студентів на базі віртуальних університетів.

Мета статті полягає у розгляді деяких підходів до використання Інтернет, Веб-ресурсів та їх використання в навчальному процесі ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Еволюція Інтернету викликала появу нових технологій, головною відмінною яких від попередніх є те, що для ефективної роботи їм необхідна активна участь користувачів. Нові технології мають інтерактивний характер і потребують від користувачів нової інформації і контенту.

Сервіси Веб 2.0 відкривають перед викладачами і студентами такі можливості:

·        використання відкритих, безкоштовних і вільних електронних ресурсів;

·        самостійне створення мережного контенту;

·        участь у нових формах навчально-пізнавальної діяльності;

·        участь у професійних наукових спільнотах;

Чіткого визначення Веб 2.0 немає  в зв’язку з динамічністю його розвитку, додавання нових положень та трансформацією наявних.

Веб 2.0 перетворює інформаційні мережі в соціальні. Зближення мережних комунікацій із соціальними (реальними) конкретизується саме у Веб 2.0. Мережа, що фактично є соціальним оператором, діє за допомогою нових комунікативних моделей, які встановлюють контроль над усіма її суб'єктами.

Соціальна мережа - це соціальна структура, що складається з вузлів, пов'язаних між собою одним або декількома способами за допомогою соціальних взаємин (прикладами вузлів можуть бути окремі люди, групи людей або співтовариства).

У звичайному значенні цього слова «соціальна мережа» це співтовариство людей, пов'язаних спільними інтересами, спільною справою або якимось іншими причинами для безпосереднього спілкування.

Соціальна мережа - множина соціальних об'єктів і деяка множина відносин на ній [3].

Нині можна виділити два підходи у визначенні соціальних мереж:

1)    прикладний;

2)    загальнотеоретичний.

Перший підхід розповсюджений в економічній соціології й призначений для розв’язання конкретних прикладних завдань.

Інший підхід більш теоретичний і математичний, він спрямований на створення універсальної мережної моделі суспільства. Математичним базисом мережного аналізу є теорія графів. У загальному вигляді соціальна мережа визначається як особливий тип зв’язків між вузлами мережі, що відбираються залежно від цілей побудови конкретної мережі.

Виділимо особливості інструментів мережі:

до організаційних відносяться: динамічність, візуалізація інформації, інтерактивність, доступність, відкритість, види взаємодії (он-лайн, офф-лайн), децентралізація (Є. Патаракін), екологічні стратегії (Є. Патаракін), саморозвиток мережі (М. Кастельс), горизонтальні зв'язки, автономність вузлів мережі (М. Кастельс), система тегів, відносність простору і часу (Ю. Бабаєва, О. Войскунський, О. Смислова), простота використання мережних технологій.

До психологічних – у фізичній області: сприйняття, спільне мислення Є. Патаракін), критичність мислення (Є. Патаракін), емоційна забарвленість – ускладненість емоційного компонента комунікації, письмовий характер комунікації (А. Жічкіна), мотиваційна складова ; в когнітивній області: інтелектуальність, творчий потенціал, самостійність користувачів як Інтернет-активність (А. Воскунський, Н. Гомуліна, Б. Тищенко та ін.), самовизначення та швидкий перегляд і селекція інформації (А. Войскунський); в соціальній області: толерантність (Є. Патаракін), самовираження, віртуальність (нереальність - А. Войскунський), анонімність (Ю. Бабаєва, А. Войскунський) - психологічна безпека (І. Шевченко), соціальна нерівність (Ю. Бабаєва, О. Войскунський), добровільність і бажаність контактів (І. Шевченко).

До педагогічних особливостей мережевих сервісів можна віднести: мультимедійність (інтерактивність) як реалізація принципу наочності, комунікативність, продуктивність, індивідуальність, активізація пізнавальної, рефлексивної та самостійної діяльності, варіативність навчальних завдань, позааудиторної роботи, виховний ефект (акуратність, розвиток уваги, гнучкість мислення, уміння планувати діяльність, стимулювання творчої діяльності), види взаємодії (учитель - учень, учень -учень, учень - сервіс).

Аналіз контенту Інтернету свідчить, що мережеві соціальні сервіси не достатньо використовуються нині у педагогічній практиці. Насамперед, тому, що не використовується соціальна мережа в Інтернет як програмний засіб для спілкування взаємодії людей.

Наведемо сервіси Веб 2.0 (Тім О'Рейлі) та їх використання в навчальному процесі:

·        Веб-сервіси 2.0 – це платформа соціальних сервісів і служб, що дозволяє будь-якому користувачеві одержувати, створювати і бути співавтором інформації.

·        Веб-сервіси 2.0 – це синхронне і асинхронне спілкування в мережі.

·        Веб-сервіси 2.0 – це можливість створення особистої зони в мережі мережевих співтовариств за інтересами [4].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1. Схема соціальних сервісів Веб 2.0

 

Виділимо набір стандартних послуг, які можуть бути використані у практичній діяльності:

Засоби для збереження закладок Делішес (Del.icio.us), засоби для збереження посилань на веб-сторінки, які регулярно відвідуються учасниками мережі. Такий засіб надається і звичайним браузером, за допомогою якого користувач переглядає Інтернет-ресурси, однак нові соціальні засоби збереження закладок мають принципові відмінності, а саме:

·             посилання  можна додавати з  будь-якого  комп'ютера,  підключеного до Інтернет;

·             посилання  будуть  доступні  з  будь-якого  комп'ютера,  підключеного до Інтернету;

·             кожна закладка має бути позначена одним або декількома тегами (мітками-категоріями). Користувачеві пропонується вибрати один або декілька тегів до кожної закладки, які будуть описувати її зміст. Якщо закладка вже є в когось в колекції, то вам відразу буде запропоновано прийняти вже вказані теги.

Приклад:   БобрДобр    -   це   сервіс   „соціальних   закладок".   Він   дозволяє користувачам   зберігати   й   систематизувати   закладки   в   Інтернеті,   ділитися   й обмінюватися закладками із друзями та знайомими, створювати співтовариства за темами.

Соціальні мережні сервіси для зберігання мультимедійних ресурсів це засоби, що дозволяють безкоштовно зберігати, класифікувати, обмінюватися цифровими фотографіями, аудіо- і відеозаписами, текстовими файлами, презентаціями, а також організовувати обговорення ресурсів.

Мережний щоденник (web log блог) або щоденник подій - це веб-сайт, веб-журнал, основне наповнення якого становлять записи, зображення або мультимедіа, що регулярно поповнюються. За авторським складом блоги можуть бути особистими, груповими (корпоративними, клубними) або суспільними (відкритими). Цей сервіс Інтернету пропонує такий блог-інструментарій, комунікаційний засіб, який дозволяє будь-якому користувачеві оперативно і вільно обмінюватись інформацією через мережу.

За аналогією з особистими щоденниками блоги називають мережними щоденниками. Для блогів характерна можливість публікації коментарів відвідувачами.

Той, хто створив блог, або блогер, може керувати доступом до своїх записів: робити їх відкритим для всіх бажаючих, або для певного кола користувачів, або бути лише приватними. Блогери можуть об'єднуватися в співтовариства й організовувати спільні записи та обговорення.


ВікіВікі (WikiWiki) соціальний сервіс, що дозволяє будь-якому користувачеві редагувати текст сайту (писати, вносити зміни, видаляти, створювати посилання на нові статті). Різні варіанти програмного забезпечення Вікі (вікідвіжки) дозволяють завантажувати на сайти зображення, файли, що містять текстову інформацію, відеофрагменти, звукові файли і т. ін.

Соціальні геосервіси - сервіси мережі Інтернет, що дозволяють знаходити, позначати, коментувати, постачати фотографіями різні об'єкти в будь-якому місці на зображенні земної кулі з досить високою точністю. Використовуються реальні дані, одержані за допомогою навколоземних супутників.

Соціальні сервіси для спільної роботи з документами різних форматівінтегровані сервіси Інтернету, орієнтовані на організацію спільної роботи з текстовими, табличними документами, корпоративними завданнями. Так, наприклад, можна організувати спільне редагування документа в мережі Інтернет декількома користувачами одночасно. При цьому всі зміни будуть зафіксовані за часом їхнього внесення та за змістом змін.

Карти знань   (Mind map) – спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем. Також може розглядатися як зручна техніка альтернативного запису. В перекладах термін може звучати по-різному - карти розуму, карти пам'яті, інтелект-карти, майнд-мапи. Серед сервісів побудови карт знань, що з'явились в мережі останнім часом, найбільш простим є сервіс Виbbl.us.

Соціальні пошукові системи це системи, які дозволяють користувачам самим визначати, в якому напрямі вести пошук, які сайти переглядати насамперед, на які слова звертати першочергову увагу і як представляти знайдені результати. На основі пошукових систем нового покоління можна побудувати свої власні індивідуальні або колективні пошукові машини. Пошук можна адаптувати до певної тематики, до певного співтовариства.


 

Стрімкий розвиток Веб 2.0 привів до виникнення Веб 3.0. Серед особливостей технологій Веб 3.0 можна виділити: тривалість та наявність штучного інтелекту, що наблизить «віртуальний світ» до реального. Прикладом можуть бути тривимірність гри, кожна з яких становить власний світ, в якому діяють певні закони. Прикладом може бути програма Microsoft Virtual 3D.

Веб 3.0 характеризується наявністю штучного інтелекту та здатністю до самонавчання, а також відмовою від текстової форми взаємодії й домінування голосового спілкування.

Висновок. Розглянуті технології Веб 2.0 відповідають сучасному рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, є базовою основою технологій Веб 3.0 та ефективно використовуються у будь-якій діяльності людини в інформаційному суспільстві, створюють оперативну підтримку педагогів на робочому місці, умови для навчальної, дослідницької та наукової роботи, розвитку самостійної роботи, сприяють розвитку професійної компетентності та підвищенню фахового рівня.

Література

1.    Биков В. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія / В. Биков. – К.: Атіка, 2009. – 648 с. : іл.

2.    Омельченко Т. Г. Використання соціальних сервісів Веб 2.0 для проектування інформаційних систем [Электронный ресурс] / Т. Г. Омельченко / Режим доступа: http/:www.nbuv.gov.ua/e-journals|ITZN|em12|content|090tgsio.htm. – заголовок с екрана.

3.    Патаракин Е. Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю: уч.-метод. пос. / Е. Д. Патаракин. – [2-е изд.]. – М.: Интуит.ру, 2007. – 64 с.

4.    Тим О ' Рейли «Что такое Веб 2.0» [Электронный ресурс] / Компьтерра online. 2005 / Режим доступа: www.computerra.ru /think/234100. – заголовок с екрана.

 

Ключові слова: Веб 2.0, Веб 3.0, інтерактивні технології, соціальні мережі, компетентність, професійна компетентність.

Ключевые слова: Веб 2.0, Веб 3.0, интерактивные технологи, социальные сети, компетентность,профессиональная компетентность.

Key words: Web 2.0, Web 3.0, interactive technology, social network, competence, professional competence.

 

Розглянуто використання мережі Інтернет, формування та використання соціальних сервісів Веб 2.0, їх розвиток та створення на їх основі сервісів Веб 3.0, напрями подальшого їхнього використання в навчальній діяльності.

Рассмотрено использование сети Интернет, формирование и использование социальных сервисов Веб 2.0, их развитие и создание на их основе сервисов Веб 3.0, пути дальнейшего их использования в учебной деятельности.

Grounding of the Internet, its evolution, formation and usage of social services Web 2.0, their development and creation of services Web 3.0, directions of their further usage in educational activity have been considered in the article.