УДК 004.77

Кадемія М.Ю.

м. Вінниця, Україна

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЯ»

 

Ключові слова: метод проектів, методи навчання, навчальний проект, особистісно орієнтована освіта, проект.

Ключевые слова: личностно ориентированное образование, метод проектов, методы обучения, обучающий проект, проект.

Key words: projects method, educational method, educational project, individual-oriented education, project.

 

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку освіти України характеризується глибинними державотворчими процесами, пошуком нових засобів і методів формування творчої особистості, творця нового суспільства, здатного до самостійної поведінки та дії, саморозвитку, самовдосконалення, самовизначення.

Сучасний стан розвитку суспільства міцно пов’язаний із проектною культурою.

Маючи давню історію, культура проектування нині входить до багатьох галузей навчальної діяльності у вигляді проектних методик навчання, особливо в процесі спілкування, яке впливає на оточуючих, організує спільну діяльність. Тому зміст і технології вивчення предмету «Технології» повинні моделювати навчальне спілкування, технологічні процеси та ін. Основу такого спілкування складають знання основ наук, загальнотехнічних та технічних предметів, комунікативні уміння. Розв’язанню даної проблеми сприяє використання проектної методики.

Аналіз попередніх досліджень. Організація та здійснення навчання за методом проектів розглядалися у працях вітчизняних та зарубіжних учених: Д. Дьюї, У. Кілпатрика, Є. Коллінгса, Л. Левіна, Д. Пітта, С. Шацького та ін. У наш час використання проектної діяльності розглядається в працях: В. Гузєєва, Р. Гуревича, О. Коберника, І. Лернера, Н. Матяш, М. Павлової, Є. Павлютенкової, Є. Полат, Г. Селевка, В. Симоненко, І. Сисоєвої, М. Романовської, О. Фураєвої, І. Чечеля та ін.

На сучасному етапі розвитку суспільства та освіти залишається актуальним питання особистісно орієнтованої освіти, формування професійної культури та проектно-технологічної діяльності, а також питання упровадження проектної діяльності в навчально-виховний процес, як в урочну так і позаурочну діяльність.

Мета статті полягає у розгляді проблеми використання методу проектів у навчально-виховному процесі школи на прикладі вивчення предмету «Технологія», його переваги та недоліки.

Виклад основного матеріалу. Нині проектна діяльність набуває широкої популярності , як в урочній так і у позаурочній діяльності, у зв’язку з потребою навчити самостійно мислити, знаходити і розв’язувати проблеми, залучаючи до цього знання з різних галузей, необхідністю прогнозування результатів та наслідків різних варіантів розв’язування, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки [2, с. 67].

У педагогічній діяльності мова йдеться про метод проектів – це технологія, яка включає в себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю сутністю [2, с. 67].

Як зазначає А. Лук’янова, на першому плані проектної діяльності стоять заняття, орієнтовані на здобуття досвіду шляхом виконання практичних дій. В ході заняття учні одержують знання, досвід, проводячи дослідження роблять самостійні маленькі відкриття.

Які ж вимоги висуваються до проектів?

Кожний проект повинен мати:

- конкретну мету, яка дозволяє учням відкривати й пізнавати нове (на заняттях з технології ця мета повинна вибиратися таким чинам, щоб той навчальний матеріал, який вивчається, використовувався у практичній діяльності);

-  тісний зв'язок з життєво важливими для учнів темами, такими наприклад, як: вибір професії, охорона навколишнього середовища, збереження матеріально-технічної бази;

-  спільне планування учнями та вчителем етапів роботи (слід зазначити що вчитель при цьому є лише діловим помічником і дилером, який надає учням інструменти, необхідні для самостійного виконання одержаних завдань);

-  відкритість ззовні (до роботи на занятті залучається позашкільна реальність).

Проекти задовольняють:

-  потребу в комунікації, причому соціальні контакти сприяють розвитку вміння працювати спільно в межах визначеної групи, вести переговори, бесіди, обговорення, ігри тощо;

-  потребу в активному, самостійному навчанні, результати якого можна буде використовувати на практиці;

-  потребу в задоволенні, й, перш за все, в переживанні успіху під час участі у здійсненні проекту, виконання практичної роботи, участі в іграх, пошуку нової інформації тощо;

-  потребу в довірі до членів робочої групи, у відчутті безпеки і приємної робочої атмосфери.

Учителі часто скаржаться на брак часу й на обмеженість приміщення. Дійсно, для самостійної креативної навчальної діяльності учнів потрібне мати мінімум половину школи, майстерень і т. ін.

Необхідно звернути увагу на так звану шкільну втому, а тому передумовами подолання її є:

-  власний досвід;

-  самостійне застосування знань з практики;

-  планування етапів роботи;

-  вирішення поставлених завдань;

-  обговорення послідовності їх виконання;

-  вибір та логічне обґрунтування засобів, термінів виконання, учасників реалізації проекту тощо;

-  кооперація в робочі групи, команди;

-  пошук інформації; дослідження матеріалів;

-  відкриття нового;

-  формулювання результатів дослідження;

-  оформлення матеріалів;

-  оцінка результатів;

-  задокументування процесу роботи над проектом [3 с. 32-33].

Застосування методу проектів на уроці у маленьких проектах також може дати успішні результати. При цьому, у використанні методу проектів потрібно дотримуватись наступних вимог:

1.     Наявність значущої в творчому плані проблеми.

2.     Практична, теоретична, пізнавальна значимість передбачуваних результатів.

3.     Самостійна діяльність учнів.

4.     Структурування змістової частини проекта.

5.     Використання дослідницьких методів, які передбачають певну послідовність дій:

·        висунення гіпотези, її розв’язку;

·        обговорення методів дослідження;

·        обговорення способів оформлення кінцевих результатів;

·        збір, систематизація та аналіз результатів;

·        підведення підсумків, оформлення результатів, їх презентація;

·        висновки, висування нових проблем дослідження [2 с. 68].

Наведемо розробку проекту на тему: «Світ професій. Ким бути?», розроблений Л. Кондратовою [1 , с. 96-100], який можна виконати у 10, 11 класах ЗОШ з предмету «Технології».

Мета проекту:

   виявити зацікавленість випускників у світі майбутніх професій;

  укласти довідник Запорізької області з повним переліком особливих професій для випускників школи;

  провести профорієнтаційну агітацію серед учнів школи. Ключове питання проекту: Якою буде твоя майбутня професія?

 Тематичні питання: Чи потрібна тобі допомога в обранні професії? Ти і сучасний світ професій, яку ти обереш? Де можна здобути омріяну професію?

Змістовні питання: Що ти знаєш про сучасний світ професій? Які професійні цінності існують? Які професії є найпоширенішими?

План проекту

Для виконання проекту учні вирішили об'єднатись у три групи:

дослідники, журналісти, літератори.

Завдання першої групи дослідників:

  дослідити, які професії серед учнів школи є найпопулярнішими;

  зібрати інформацію про нахили випускників щодо вибору майбутньої професії;

  скласти перелік професійних цінностей людини.

Завдання другої групи – журналістів:

  зібрати інформацію про те, які навчальні заклади області надають освіту;

  визначити, які професії можна отримати, навчаючись у вищих та середніх спеціальних закладах освіти області;

  упорядкувати інформацію серед приймальних комісій закладів освіти щодо складання іспитів та зібрання документів для вступу;

  укласти довідник навчальних закладів області.

Завдання третьої групи літераторів:

підготувати творчий матеріал, розробити сценарій та публікації для проведення заходу «Світ моєї майбутньої професії».

ОПИС ПРОЕКТУ

Група дослідників проводить соціологічне дослідження з метою вивчення найпопулярніших професій серед випускників школи. Учні здобувають інформацію про майбутні плани учнів щодо подальшого навчання випускників школи. Школярі збирають інформацію про популярні сучасні професії за допомогою ЗМІ (реклама, довідники, журнали, газети тощо).

Результатом дослідницької діяльності групи став перелік професійних цінностей.

1. Необхідність нестандартних умов праці

2. Ненав’язувальний темп діяльності.

3. Комфортність умов праці.

4. Безпека праці.

5. Робота пов'язана з пересуванням на робочому місті (всередині приміщення).

6. Робота пов'язана з частими роз'їздами.

7. Альтруїстичний, гуманістичний характер праці.

8. Жвавість, різноманітність праці.

9. Творчий характер праці.

10.Індивідуальна робота.

11.Складна робота, яка вимагає високої кваліфікації і довгої про­фесійної підготовки.

12.Чітко розписаний трудовий процес.

13.Можливість вибору роботи близько від дому.

14.Робота проста, яка не вимагає високої кваліфікації і довгої професійної підготовки.

Учні підібрали анкети щодо виявлення професійних якостей випускників школи:

1.      Я усвідомлюю зміст і мету свого життя:

1 чітко, ясно; 2 нечітко; 3відсутній.

 2.     Моє відношення до різних видів праці, роботи:

1 завжди позитивне, добре; 2 не завжди позитивне; З частіше негативне.

3.       Я вважаю, що професія в житті людини:

1 – може зробити людину щасливою; 2 відіграє деяку роль у житті людини; 3 – ніякого впливу на життя людини не здійснює.

4.       На даний момент я обираю професію:

1 – визначено; не визначено; 2 подобається декілька; З вибір професії відсутній.

5.Я знаю (не знаю), куди поступити після закінчення школи:

1 – визначено; 2 – не визначено, думаю; 3 – не знаю.

6.Ваші батьки:

1 – з вибором професії згодні; 2 – не знаю, розмови з ними не було; 3 – з вашим вибором не згодні.

7.       Що спонукало вас вибрати цю професію:

1    відповідність професії моїм здібностям; 2 інтерес до професії; 3 – матеріальна зацікавленість?

8.       Наявність професійного ідеалу (людина, па яку в цій професіїя хочу бути схожим):

1 – професійний ідеал визначено; 2 – професійний ідеал не визначено; 3 професійний ідеал відсутній.

Обробка даних анкети рівня готовності до професійного визначення:

24-34 низький рівень, учень не готовий до професійного самовизначення;

40-45 середній рівень, є нормальним для учнів старших кла­сів, але для учнів випускних класів не є достатнім;

56-62 – високий рівень, ці учні готові до професійного само­визначення.

Результатом досліджень учнів стала інформація щодо найпопулярніших професій очами випускників школи (схема 20):

Схема 20. Світ очима випускників школи

Група журналістів дослідила інформацію про те, які навчаль­ні заклади області надають освіту; визначили, які професії можна одержати, навчаючись у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах освіти області; зібрали інформацію приймальних комісій закладів освіти щодо складання незалежного тестування, іспитів та подання документів для вступу.

Результатом роботи групи став довідник «Де навчатися»:

1  розділ «Середні спеціальні, вищі навчальні заклади м. Запо­ріжжя та Запорізької області (перелік, адреси, контактні телефони, приймальна комісія часи роботи)»;

2 розділ «Перелік спеціальностей, які можна одержати в на­чальних закладах»;

3 розділ «Іспити, які здаються, програми, вимоги щодо скла­дання іспитів»;

4 розділ «Вартість навчання, умови денного та заочного на­вчання».

Корисним та необхідним став 5 розділ довідника, в якому учні зібрали відомості про рідкісні спеціальності та сучасні професії, які мають попит на ринку праці.

Серед таких професій:

  агент з постачання; товаровід; адміністратор; економіст;

  архіваріус; таксувальник; друкарка; бухгалтер-ревізор;

  експедитор; статистик; енергетик; оператор диспетчерського

руху;

  секретар комп’ютерного набору;

  секретар;

  диспетчер; паспортист; склографіст; рахівник;

  кур'єр; оператор: клеєвар; обліковець;

  психолог; інкасатор та інші.

Група літераторів розробила та підібрала кросворди, ребуси, скайнворди з професій. Результатом роботи групи став підготовле­ний творчий матеріал та розробка сценарію для проведення заходу «Світ моєї майбутньої професії».

Кінцевим продуктом проекту стало: випуск, презентація довід­ника для випускників школи «Де навчатися», який учні предста­вили на виховному заході профорієнтаційного спрямування «Світ моєї майбутньої професії» та відповідні публікації.

Таким чином, здійснення навчання за допомогою методу проектів як інтерактивної технології навчання дозволяє задіяти інтелект, досвід, емоції, занурення  в навчальний матеріал, підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, дає відчуття особистого успіху та відкриття.

Метод проектів сприяє розвитку самостійності, ініціативи, організаторських здібностей, уміння працювати в команді, розвитку здібностей, одержанню та накопиченню знань, умінь та навичок учнів.

Висновок. Одним із показників високої кваліфікації викладачів є уміння користуватися в навчальній діяльності методом проектів, які передбачають формування вмінь працювати в мінливих умовах, здійснювати пошук шляхів розв’язку проблеми, працювати в команді, а в учнів одержання ґрунтовних знань, формуванню практичних умінь та навичок, здатності співпрацювати в команді, а в учнів одержання ґрунтовних знань, формуванню практичних умінь та навичок, здатності співпрацювати в команді, здійснювати самостійний пошук та розв’язання поставленої проблеми.

 

Література

1.     Кондратова Л. Г. Організація проектної діяльності учнів у позаурочній роботі школи / Л. Г. Кондратова. Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 112 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою», Вип. 12 (84)).

2.     Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. кед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров ; Под. ред. Е. С. Полат. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с.

3.     Проектна робота. Німецька мова / упоряд. : Л. Горбач. – К. : Шк. Світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 

У статті розглядається проблема використання методу проектів у навчально-виховному процесі, умови його впровадження та проблеми, які виникають в процесі цього, а також підвищення якості знань учнів.

 

В статье рассматривается проблема использования метода проектов в учебно-воспитательном процессе, условия его внедрения и проблемы, которые возникают в процессе этого, а также повышение качества знаний учеников.

 

Matters of projects method usage in educational process, conditions of its implementation and possible problems which may appear in the case as well as matters of pupils’ knowledge quality increase have been considered in the article.