“Змішане” навчання – інноваційна освітня технологія

 

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки, застосування її в усіх галузях, повсякденному житті, можливість сучасного комп’ютера зберігати, представляти та обробляти будь-яку інформацію зумовило їх використання в освітній діяльності.

Широкомасштабний розвиток педагогіки співпраці, активізація та індивідуалізація навчання, використання креативних технологій навчання змінили роль і місце викладача в навчальному процесі.

Зміни, які відбулися в суспільстві наприкінці ХХ сторіччя, призвели до необхідності заміни авторитарної системи синхронного управління навчальною аудиторією асинхронним навчанням.

Розвиток комп’ютерних мережних технологій став однією з перспективних платформ для розвитку сучасної системи дистанційної освіти, електронного навчання (e-learning), мобільного навчання (m-learning), які ефективно використовуються для різноманітних форм навчання.

В зв’язку з розвитком e-learning визначився новий напрям – змішане навчання (ЗН) (blended learning). Відповідно до цього в усьому світі відбувається стрімкий розвиток індустрії зі створення програмних комплексів e-learning різної спрямованості, в тому числі систем доставки контенту, організації та управління навчанням – LMS (Learning Management Systems), які об’єднують у собі інструменти адміністрування, комунікацій, оцінки знань, розробки навчальних курсів.

У зв’язку з цим дистанційне навчання почало рухатися в новому напрямі, в якому:

1.      E-learning є значно поширенішим і вагомішим, ніж дистанційне навчання.

2.      Дистанційне навчання перемістилося на робоче місце.

3.      Широкого використання набуло blended learning.

4.      Е-learning стало менш орієнтованим на курс лекцій і більш орієнтованим на одержання конкретних знань.

5.      Е-learning стало більш адаптованим до різних рівнів навчання.

6.      Традиційні технології відійшли на другий план.

Досвід Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища із здійснення дистанційного навчання (ДН) свідчить, що інтеграція традиційної системи освіти з e-learning, використання e-learning, здійснення змішаного навчання (blended learning) є найбільш ефективним. Blended learning – це інтеграція навчання в групі, самостійне навчання, яке здійснюється як в аудиторіях, так і в режимі он-лайн.

Проблемою змішаного навчання, e-learning опікуються вчені: А. Андрєєв, В. Биков, Н. Корсунська, В. Солдаткін, О. Тіхомірова, Е. Тоффлер та інші, якими розроблені теоретичні положення здійснення ЗН.

Як свідчать дослідження щодо впровадження змішаного навчання, яке здійснюється у поєднанні традиційних технологій з дистанційним навчанням, то це дає гарні результати. Змішане навчання можна здійснювати за наступними моделями:

Перша модель

1.      Навчання здійснюється за такою схемою:

ДН → очна сесія самостійне вивчення на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІТКТ)

§        ДН (формування базових знань під час вивчення теоретичного матеріалу);

§        очна сесія (детальний розгляд теми, обговорення та дискусія з даної теми)

§        самостійне вивчення (виконання завдань на базі вивченого навчального матеріалу, спілкування засобами ІТКТ).

Друга модель

2.      Тренінг в навчальній аудиторії → самостійне вивчення на основі ІТКТ → очна сесія

Розглянемо відповідні складові:

§        під час проведення тренінгу в навчальній аудиторії здійснюється відпрацювання певних ситуацій, які використовуються викладачем або виконуються практичні завдання, семінари, ділові ігри та ін.,

§        подальше навчання здійснюється самостійно в режимі он-лайн на більш високому та широкому обсязі навчального матеріалу, виконанні практичних завдань, а також здійснюється спілкування з викладачем, консультантом, студентами.

У наведених схемах змішаного навчання здійснюється поєднання самостійного та аудиторного навчання, що дає можливість кожному проявити себе відповідно до тих можливостей, якими він володіє.

Змішаний курс за обсягом навчального матеріалу значно більший у порівнянні з обсягом навчального матеріалу за традиційною формою навчання. Кожний учень або студент має можливість навчатися за власною траекторією, у будь-який зручний час. Використання електронних навчальних курсів сприяє зменшенню прогалин у знаннях, можливість одержувати додаткову інформацію для підвищення свого фахового рівня, відпрацювання пропущених занять та ін.

Головною перевагою другої моделі здійснення змішаного навчання є можливість практичного виконання або відпрацювання практичних ситуацій , здійснення повторення та узагальнення навчального матеріалу, спілкування з колегами після завершення навчання. У випадку, коли після завершення навчання виникають певні труднощі, кожний має змогу одержати додаткову консультацію у колег або викладача.

Змішане навчання становить модель успішного навчання, метою якого є одержання знань з використанням консультування за допомогою електронної пошти, дискусії у форумах, блогах, у процесі вивчення Веб-курсів, електронних книг та ін.

Співпраця консультантів з тими, хто навчається, дозволяє кожному успішно завершувати вивчення навчальних модулів, усього навчального курсу.

ЗН сприяє розвитку комунікативного спілкування, інформаційної культури, стимулює кожного до дії, одержання найкращого результату, просування до мети та активізації пізнавальної діяльності.

Такі інструменти ЗН, як діагностика, оцінка та зворотний зв’язок, приклади кращих розв’язків тієї чи іншої проблеми дають можливість спрямувати роботу тих, хто навчається у потрібне русло, одержати відповідні напрацювання, змоделювати необхідні дії, ситуації.

Зростання обсягу інформації, конкуренції спонукає до змін форм традиційного навчання та їхнього розвитку, зростає роль і місце неформального навчання, відповідно до цього змінюються методики навчання. При цьому, як і в традиційній системі навчання використовуються: книги, методичні розробки, робочі напрацювання, конференції, документи, слайди презентацій. У розвитку електронного навчання використовуються: веб-технології, інтерактивні електронні курси, блоги, підкастінги, чати, форуми та ін.

Виділимо переваги ЗН:

-    масштабування; дає змогу значно збільшити аудиторію учасників навчального процесу за допомогою електронного навчання;

-    швидкість; одночасно можна вчити багатьох людей на тому матеріалі, який було розроблено для одного слухача;

-    колективність; забезпечується за рахунок різноманітності типів контенту;

-    продуктивність; забезпечується можливістю навчання у будь-який час, з будь-якого місця.

Змішаний характер навчання включає комбінацію різноманітних форм і систем навчання.

1.  Аудиторне навчання в присутності викладача, що передбачає безпосередній контакт учнів (студентів) та викладачів (семінари, лекції, рольові ігри, інструктаж, окремі питання практики, конференції, наставництво та ін.).

2.  Інтерактивне навчання – навчання в мережі (e-learning), яке здійснюється за допомогою інструментального середовища (електронний навчальний курс, віртуальні класи та лабораторії, конференцзв'язок, індивідуальне консультування за допомогою електронної пошти, дискусійні форуми, чати, блоги).

3.  Навчання з підтримкою різних засобів – розробленних нових навчальних матеріалів (Web-сайти, Web-лекції, Web-книги, відеоматеріали та ін.)

Інформаційно-технологічна система ЗН надає користувачам для навчання електронні навчальні матеріали, а також отримує можливість задавати питання та спілкуватись з викладачем, здійснювати самостійне тестування. Широкі можливості інтерактивного ЗН відкриває використання технологій Web 2.0., Web 3.0.

Здобувши у системі e-learning теоретичні знання, створюється база та підгрунтя переходу до інтенсивного практичного навчання (курсу), яке може здійснюватись у вигляді лабораторних і практичних занять в аудиторії або віртуально. Крім тісного контакту з викладачем, всі учасники навчального процесу одержують однакову можливість обміну знаннями між собою.

Використання ЗН у професійній освіті зумовлює зміну його організаційних форм, змісту і методів навчання, нових підходів до організації навчального процесу.

ЗН в більшості базується на використанні комп’ютерних мереж (локальних, глобальної мережі Інтернет), що сприяє активізації тих, хто навчається, їхньої взаємодії у розв’язанні спільних задач та проблем. Враховуючи те, що в професійному навчанні не повністю використовується самостійна його складова, відкривається можливість її реалізації за рахунок використання готових навчальних систем, електронних навчально-методичних комплексів, віртуальних лабораторій та ін.

Все вище розглянуте зумовило зміну методики навчання та потребує вирішення наступних питань:

§        відповідне технічне обладнання навчального закладу;

§        кадрове забезпечення для створення та підтримки роботи сайта;

§        забезпечення безпеки роботи в мережі;

§        організація доступу всіх до робочих місць;

§        зміни в розкладі занять;

§        навчання викладачів-предметників;

§        періодичне оновлення матеріалів;

§        інформаційна культура всіх учасників навчального процесу.

Використання комп’ютерів у навчальному процесі привело до виникнення значної кількості нових форм роботи, які були неможливі за умови використання традиційних методик.

Створення навчальних посібників на гіпертекстовій основі, мультимедійних документів, енциклопедій, можливість організації навчання в телекомунікаційних мережах, інтерактивних навчальних програм, тренажерів, використання яких повністю змінює навчальний процес. Відповідно до цього змінюються форми роботи викладача, виникає потреба в самовдосконаленні, накопиченні та систематизації знань та інформації, підготовки до занять та ін.

Зміна умов та форм роботи значною мірою впливає на використання комп’ютера, функції викладача та тих, хто вчиться, на характер їхньої взаємодії, організації форм навчання.

Змішане навчання поєднує в собі ефективність та оперативність електронних форм навчання із соціальними системами загального навчання. У змішаній формі навчання також відбувається комбінація двох зовсім різних форм навчання, які, поєднуючись, утворюють одне ціле. Курс ЗН формується з традиційних форм навчання: очне навчання та e-learning, причому з цих двох форм навчання вибирається лише позитивний досвід.

Здійснення змішаної форми навчання відбувається під керівництвом викладача.

В основу blended learning покладено концепцію дидактичного усвідомлення поєднання технологій навчання за класно-урочною системою та технологій віртуального або online-навчання, що базується на новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологіях.

Важливим аспектом ЗН є підготовка до занять, аналіз результатів проведених занять, що гарантує передачу знань, якість їхнього засвоєння.

Виділимо переваги та особливості технологій ЗН:

§        створення моделі навчального процесу, за результатами навчання з кожної дисципліни;

§        розробка індивідуальної траєкторії кожним, хто навчається;

§        асинхронний режим роботи;

§        розробка та впровадження продуктивних методів навчання (“кейс” – технології, проектний метод, дослідницькі методи, тестові технології, навчання в малих групах, ділові ігри та навчання у телекомунікаційних проектах та ін.);

§        здійснення системи контролю та самоконтролю, вихідного та підсумкового контролю знань;

§        дидактичне забезпечення навчання в електронному вигляді, що створює базу для самостійного відпрацювання курсу;

§        узгодження аудиторних практичних завдань з online тренінгами, взаємодіями у мережі (форуми, консультації, чати, блоги).

За такою технологією організоване навчання у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі, Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності та інших навчальних закладах, в яких використання інноваційної та традиційної форм навчання дає можливість одержувати значно кращий результат у підготовці фахівців.

Змішане навчання (blended learning) дозволяє використовувати накопичений позитивний досвід здійснення класичного навчання, доповнюючи його сучасними технологічними інноваціями. Адже використання ІТКТ у змішаному навчанні відкриває широкі можливості для здійснення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, сприяє розвитку самостійної творчої діяльності, стимулює одержання додаткових знань та їх закріплення, що дає можливість готувати конкурентоспроможних фахівців на рівні державних та міжнародних стандартів, здатних до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності.

Література

1.  А.А. Андрєєв, В.И. Солдаткин. Прикладная философия открытого образования: педагогический аспект. – М: РИЦ «Альфа» МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2002.-168с.

2.  Е. Тихомирова. Очень простая оценка качества Е-learning Word (Мир електронного обучения), № 3, 2004, с.25-28.

3.  Э. Тоффлер. Третья волна. М.: АСТ, 1999.