Електронне навчання у підготовці учителів

Розповсюдження персональних комп'ютерів і бурхливий розвиток комп'ютерних комунікацій висувають суттєві вимоги до оновлення знань, умінь майбутніх фахівців, а отже, до освіти.

Зміни в системі освіти вимагають навичок неперервного навчання, пізнавальної діяльності, колективних форм навчання і передавання знань.

Неперервне навчання - це навчання впродовж життя індивідума. Воно зумовлене інтенсивним оновленням знань і вмінь, необхідних для успішної і ефективної професійної діяльності і, відповідно, швидкою зміною соціальних і економічних умов, що висувають нові вимоги до рівня професійної підготовки фахівців [4, с 167].

У 1999 році з'явився термін „є - learning" під яким розуміють навчальний процес, де використовуються інтерактивні електронні засоби доставки інформації, компакт диски, корпоративні мережі Інтернет.

Крім електронних бібліотек курсів, засобів розроблення змісту навчального процесу, системи управління навчальним процесом одержують розвиток технології є - learning, у тому числі віртуальні аудиторії і навіть навчальні заклади.

Актуальним постає питання самостійного навчання, котре можна здійснювати за технологією є - learning.

Гасло "від навчання - до самонавчання" стало проблемою багатьох наукових досліджень і праць, оскільки наприкінці XX - на початку XXI ст. у цієї тенденції намітилися свої об'єктивні передумови, пов'язані зі впровадженням інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності людини, де основним видом діяльності стає робота з інформацією "один на один", перш за все, шляхом самонавчання [2, с 27].


Нині актуальним завданням формування потреби в знаннях і створення відповідних умов для саморозвитку, коли в людині постійно підтримуються потреби вчитись, підвищувати свої знання.

За С.У. Гончаренко, "Самостійність - одна із властивостей особистості". Вона характеризується, по-перше, сукупністю засобів - знань, умінь і навичок, якими володіє особистість; по-друге, ставленням особистості до процесу діяльності, її результатів і умов здійснення, а також зв'язками, з іншими людьми, що складаються в процесі діяльності [1, с 297].

Проблемою здійснення є - learning опікувалися В.Ю. Биков, В.І. Грущенко, В.М. Кухаренко, Е.С. Полат, С.О. Сисоєва та ін.

Із упровадженням інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальний процес почали активно створюватися та використовуватися педагогічні програмні засоби, які знайшли своє використання у є - learning, тобто електронному.

Метою цієї статті є розгляд здійснення є - learning майбутніх учителів у вищому навчальному закладі в умовах ефективного використання інформаційно - телекомунікаційних технологій.

Педагогічні програмні засоби, що використовуються в є - learning, виконують навчальну, комунікативну, розвивальну, керувальну мету та ін.

Можна вирізнити такі комп'ютерно орієнтовані засоби є - learning, що найчастіше використовується у вищих навчальних закладах під час самостійної позааудиторної навчально - пізнавальної діяльності в процесі вивчення дисциплін інформаційно - комп'ютерного циклу:

1) довідково-інформаційні - електронні тексти лекцій, гіпертекстові навчально-методичні матеріали, розміщення на Web - сторінках викладачів, інформаційні матеріали мережі Інтернет, бази даних з текстовим, гіпертекстовим або мультимедійним представленням навчального матеріалу, електронні енциклопедії, довідники та інструкції інформаційні матеріали веб-сайти, веб-сторінки, інформаційні портали; [3, с 161].

навчальйо - методичні матеріали.

2)  демонстраційно-модельовані - імітаційні мультемідійні моделі, що
використовуються замість динамічних плакатів, комп'ютерні ділові ігри
тощо
[3, с 161].

Так, у процесі вивчення роботи електронного двигуна використовується його динамічна модель, на підставі якої здійснюється вивчення будови та роботи електричного двигуна.

3)  комп'ютерно орієнтовані засоби, призначені для визначення рівня
навчальних досягнень студентів. Це автоматизовані навчальні системи та
системи контролю знань, умінь і навичок з інформаційних технологій тощо
[З,
с 161].

Наведемо    приклад    здіснення    тематичного    контролю    досягнень

студентів за допомогою електронного зошиту тестів у процесі вивчення предмету "Сучасні інформаційні технології навчання". Тестові завдання

1. Інтернет-це:

а) глобальна інформаційна мережа

б) локальна комп'ютерна мережа

2. Система пошуку і передачі файлів між віддаленими комп'ютерами
називається:

a)       e-mail

b)  TelNet

c)      FTP d)WWW

4)    комп'ютерно орієнтовані засоби, призначені для одержання
студентами знань, умінь і навичок самостійно чи під керівництвом
викладача; дистанційно
- електронні посібники, розміщенні на Web-
сторінках викладачів, дистанційні курси, мультимедійні навчальні курси,
комп'ютерні програми та тренажери, розташовані на персональному
комп'ютері чи в мережі Інтернет
[3, с 161].

5)   допоміжні комп'ютерно орієнтовані засоби - системні програми
продукти мережного та локального призначення, програмні засоби створення
Web - сайтів, електронних магазинів, порталів та Web - сторінок, системи
розпізнавання текстової та графічної інформації, автоматизовані словники,
системи машинного перекладу, експертні системи, офісні програмні
продукти системи обробки текстів, текстові процесори, електронні календарі
та блокноти електронн
і календарі "та блокноти електронні таблиці графічні
процесори, системи управління базами даних програмні засоби створення
презентацій, інформаційні системи моделювання процесів
[3, с 161].

Як відомо, що серед електронних засобів навчання центральне місце займає електронний підручник, який складений за модельною структурою з використанням    гіперпосилань.    Розгляньмо   зразок   такого    навчального

посібника з предмету "Організація баз даних у MS Access" (автори: Гуревич Р.С., Жиліна Л.В., Кадемія М.Ю.

Даний електронний навчальний посібник має таку структуру:

Анотація

Мета курсу

Тематичний план

Програма

Календарно-тематичний план

Ілюстративні матеріали

Контроль знань

Словник термінів

Додаткові матеріали

Приклади баз даних

Курсове проектування

Посібник для учнів

Література

Зміст навчального матеріалу викладено у чотирьох модулях. До кожного з модулей розроблені електронні тестові завдання та додаткові завдання для самостійної роботи, що дає можливість кожному поглиблювати та розширювати знання, вміння та навички з відповідного модуля.

Підсумки тестування накопичуються в електронному журналі обліку за кредитно - модульною та рейтинговою системою, що дає можливість за короткий термін часу проконтролювати засвоєння навчального матеріалу, рівня сформованості вмінь майбутніх вчителів, надає можливість визначення індивідуальної траєкторії самостійного навчання і т.п.

З метою формування професійних умінь актуальним є створення віртуальних лабораторій, в умовах яких можливе відтворення різних процесів, виконання дослідів та ін.

Розглянемо, наприклад, роботу віртуальної лабораторія з хімії, що містить більше, ніж 150 високо-інтерактивних експериментів, значну кількість складних трьохвимірних об'єктів (хімічної скляної посуди, розчинів різноманітного обладнання), а також анімованого в реальному часі педагога.

Хімічні досліди реалізовані з використанням в реальному часі трьохмірних анімацій, завдяки чому студенти взаємодіють з віртуальним обладнанням, здійснюють досліди, збирають хімічне устаткування та виконують за алгоритмом віртуальні експерименти, здійснюють виміри, заносять результати дослідів у відповідний журнал.

Програма контролює кожний крок виконання хімічного експерименту та коментується педагогом.

Для зручності написання хімічних формул і рівнянь в електронному журналі використовується спеціальний інструмент "Редактор хімічних рівнянь", котрий реалізований з використанням технології Macromedia Flash.

Використання такої віртуальної хімічної лабораторії значно підвищує інтерес студентів до проведення експерименту, сприяє розвитку їхніх дослідницьких та експериментальних навичок, дотриманню загальних і специфічних правил безпеки, вибору оптимальних алгоритмів виконання експерименту, зосереджує увагу на суттєвих питаннях.

Використання віртуальних стендів у самостійному навчанні студентів сприяє швидкому оволодінню навичками роботи з ними, навчає самостійно створювати та використовувати складні системи, незалежно від часу і місця

Використання електронного термінологічного словника на основі гіпертекстової технології підвищує ефективність та модернізацію освітнього процесу, надає можливість забезпечення швидкого доступу до термінологічного матеріалу, розвиває самостійність.

Важливим у використанні педагогічних програмних засобів є їхня інтерактивність, тобто можливість здійснення прямого та зворотнього зв'язку між студентом і викладачем; забезпечення технічного доступу до навчальної інформації з використанням гіпертекстової технології; адаптації системи навчання до індивідуальних особливостей студентів; реалізація між особистісного спілкування; можливості керування навчальною діяльністю студентів.

Реалізація інтерактивності навчання може бути здійснена за рахунок використання інтерактивної дошки. За допомогою тактильного управління

інтерактивною дошкою можна легко й швидко винайти й показати необхідну інформацію в електронних підручниках чи Інтернеті, управляти звуковим та відео супроводженням, здійснювати графічні й текстові коментарі та ін.

У зв'язку зі зростаючими темпами впровадження нових інформаційних технологій та розвитком бездротових технологій мобільного навчання, що не залежить від місця знаходження учня в процесі навчання, нині набуло поширення мобільне Internet навчання ("m - learning").

Mobile - learning - це передача знань на мобільні пристрої з використанням WAP або GPRS технологій. За допомогою вибраного пристрою можна вийти в Інтернет, скачати інформацію, працювати у форумі або пройти тест. Це створює умови здійснення навчального процесу доступним, гнучким та персоналізованим.

Особливе значення це має для самостійного навчання студентів, які за допомогою мобільних телефонів мають змогу користуватися інформаційними освітніми ресурсами, котрі розміщені на відповідних сайтах і порталах. Навчання з використанням мобільних телефонів відкриває додаткову можливість студентам одержувати консультації, навчальну інформацію та додаткову можливість спілкування з викладачем. Ефективність навчання за цією методикою здійснюється на підставі використання зорової та моторної пам'яті, що дозволяє побудувати вивчення нового матеріалу за індивідуальними особливостями студентів.

Використання інтерактивного середовища в навчальному процесі значно збагачує та підвищує якість викладання за умови реалізації зворотного зв'язку з викладачем.

Використання цифрових освітніх ресурсів у навчальному процесі передбачає високий рівень професіоналізму викладача, його інформаційних, аналітичних умінь у процесі підготовки до занять, а також організаційних і комунікативних умінь під час реалізації цього процесу.

Отже, підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців у педагогічних вищих навчальних закладах здійснюється на основі


використання є - learning та m - learning із використанням інформаційно -телекомунікаційних технологій, зокрема, електронного навчально -методичного комплексу дисциплін та інтерактивних засобів навчання.

Література

1.  Гончаренко СУ. Український педагогічний словник. К.: Либідь,
1997.-376 с

2. Зборовская Г., Шукшина Е. Самообразование - парадигма XXI века //
Высшее образование в России. - 2003. - № 5 - с. 25 - 32.

3.          Коваль Т.І. Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів - економістів: Монографія. - К: Ленвіт, 2007. - 264 с

4.          Кудрявцева СП., Колос В.В. Міжнародна інформація. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К: Видавничий дім "Слово", 2005.-400 с