ЗАТВЕРДЖУЮ

РекторВінницького державного

педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського

проф. Шестопалюк О.В.

 

__________________________

“____”_______________200_р.

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про підготовку магістрів у

Вінницькому державному педагогічному університеті

імені Михайла Коцюбинського

 

Положення складено у відповідності до Закону України “Про освіту” та Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах і діє тимчасово, до введення державного стандарту.

 

Вінниця

2005

 

 

1.     Загальні положення.

 

1.1. Підготовка магістрів здійснюватиметься з метою забезпечення потреб Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, навчально-виховних закладів регіону в  працівниках, які отримують підвищену фундаментальну, науково-практичну та педагогічну підготовку, задоволення потреб особистості.

1.2. За час навчання магістрант повинен проявити і підтвердити свої здібності до науково-педагогічної діяльності шляхом виконання та захисту магістерської роботи.

1.3.Підготовка магістрів проводиться із числа осіб, які отримали диплом спеціаліста  відповідного напрямку, мають при цьому високий рівень підготовки (як правило, підтверджений диплом з відзнакою, або публікаціями), здібності та нахили до науково-дослідницької і педагогічної роботи. Підготовка магістрів ведеться виключно за спеціальностями, акредитованими за четвертим рівнем.

1.4. Навчання магістрів здійснюється за очною та заочною формами

навчання. Термін навчання за очною формою – 1-2 роки, за заочною – 2 роки.

1.5. Підготовка магістрів може здійснюватися за кошти державного бюджету, за кошти юридичних осіб (підприємств, фірм, організацій, установ тощо), які уклали з ВДПУ угоди на підготовку магістрів, або за кошти фізичних осіб.

1.6. Особи, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою “Магістр”  є студентами. На них поширюються права та обовязки, що визначені чинним законодавством України для студентів відповідної форми навчання.

ІІ. Прийом до магістратури.

2.1. Прийом до магістратури педуніверситету здійснює приймальна комісія під головуванням ректора згідно з Положенням про приймальну комісію та правилами прийому.

2.2. Для проведення співбесід створюються предметні комісії за поданням деканів факультетів і затверджуються наказом ректора.

2.3. Вступники проходять співбесіду з фахових дисциплін в обсязі діючих програм освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

2.4. Зарахування в магістратуру проводиться наказом ректора педуніверситету на підставі рішення приймальної комісії.

ІІІ. Організація навчального процесу.

3.1. Організація навчального процесу в магістратурі базується на Законі  України “Про освіту”, Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні, Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та нормативних документах.

3.2. Навчальний процес у магістратурі здійснюється відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик за навчальними програмами та планами, розробленими та затвердженими у встановленому порядку.

3.3. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів передбачає:

1) вивчення загальноосвітніх дисциплін;

2) вивчення фундаментальних та фахових дисциплін;

3) проходження практик;

4) виконання досліджень за темою магістерської кваліфікаційної роботи, написання та захист кваліфікаційної роботи.

3.4. Організація навчального процесу здійснюється навчальним відділом та відповідними кафедрами.

3.5. Навчальний процес проводиться у таких формах:

-   аудиторні заняття (лекції, практичні, семінари, лабораторні, консультації);

- самостійна робота за індивідуальним планом, затвердженим науковим керівником;

-  науково-дослідна робота на кафедрі;

-  контрольні заходи (екзамени, заліки, тести).

3.6. Тематика магістерських робіт обговорюється на засіданнях вчених рад факультетів і затверджується ректором в місячний термін після початку занять. Хід підготовки роботи постійно контролюють науковий керівник та завідувач кафедри.

3.7. Державна атестація здійснюється Державною екзаменаційною комісією і проводиться у формі захисту магістерських робіт. Порядок  їх захисту аналогічний до захисту дипломних робіт спеціалістів.

3.8. Державна екзаменаційна комісія призначається наказом ректора педуніверситету у складі голови (проректора, завідувача кафедри) і не менше двох членів комісії з числа науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.

3.9. Магістерська робота повинна відповідати “Вимогам до підготовки і написання магістерських робіт”, затвердженим ректором.

3.10. Особи, що успішно пройшли магістерську підготовку, отримують державний документ встановленого зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” і повної вищої освіти.

3.11. Випускникам, які мають диплом спеціаліста з відзнакою, склали не менше 75% екзаменів за період навчання у магістратурі на “відмінно”, а решту на “добре” і захистили на “відмінно” кваліфікаційну роботу, видається диплом магістра з відзнакою.

3.12. Особи, які пройшли магістерську підготовку за науково-педагогічним спрямуванням, здобувають кваліфікацію “магістр - педагогічної освіти” і викладач з відповідної спеціальності, за науково дослідним спрямуванням – кваліфікацією “магістр-дослідник” з відповідної спеціальності.

3.13. Враховуючи наукові здобутки, магістр може бути рекомендований радою факультету на навчання в аспірантурі.

3.14. Університет для студентів, які навчаються за програмою “Магістр”, створює умови для виконання індивідуального плану в повному обсязі і надає можливість публікацій наукових (науково-методичних) статей у збірниках, сприяє виданню кращих магістерських робіт, забезпечує доступ до інформаційних мереж, у тому числі до міжнародної мережі Інтернет.

3.15. Під час навчання студенти-магістранти мають право складати кандидатський іспит.

3.16. Загальний контроль за виконанням навчального плану підготовки магістрів покласти на проректора з наукової роботи.

ІV. Особливі умови.

Всі ситуації, не передбачені цим Положенням, розглядає ректор. Рішення, прийняте ректором, є остаточне.