Д О Г О В І Р

про підготовку студентів магістратури у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на комерційних засадах

 

Вінницький державний педагогічний університет, названий у подальшому “ВИКОНАВЕЦЬ”, в особі  ректора Шестопалюка О.В., що діє на підставі Закону України “Про освіту”, і громадянин-вступник

_____________________________________________________________

                      (прізвище, імя, по-батькові)

названий у подальшому “МАГІСТРАНТ”, укладають цей договір про таке:

1.”МАГІСТРАНТ” зобовязується:

1.1.          Вносити не пізніше 10 днів після початку кожного навчального року плату за навчальний рік в розмірі___________________ грн.. з можливою наступною індексацією.

1.2.          Виконати всі вимоги навчальних планів і програм.

1.3.          Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

2.          “ВИКОНАВЕЦЬ” зобовязується:

2.1.          Забезпечити магістранту необхідні умови для підготовки магістерської роботи.

2.2.          Забезпечити магістранту можливість користуватися навчально-виробничою, культурно-спортивною, оздоровчою базою педагогічного університету.

                     Договір діє протягом усього терміну навчання магістранта і може бути змінений за угодою сторін у письмовій формі. Він може бути розірваним  при невиконанні його вимог однією із сторін. При цьому внесена плата за навчання не повертається “МАГІСТРАНТУ”.

 

 

Від педуніверситету                                                 “МАГІСТРАНТ”

Ректор                                                        _______________________________

Шестопалюк Олександр Васильович                       (прізвище, імя, по-батькові )

 

_______________________________                     ___________________________________

                    (підпис)                                                                         (підпис)

 

 

 

                   М.П.                                                                   “______”______________200__р.