Оцінювання знань, умінь та навичок студентів

з окремих видів робіт та в цілому по модулях

(при 5-ти бальній системі загальна сума - 100 балів)

 

Вид робіт

Всього

1.

Оцінка роботи викладачем (майстром виробничого навчання)

20

2.

Оформлення журналу роботи студента практиканта, виконання запланованої роботи

10

3.

Оформлення папки з документацією по практиці

10

4.

Створення Web-сайту проекту

60

 

Всього:

100

 

Критерії та норми оцінювання навчальних досягнень студентів

Після завершення практики проводиться диференційований залік, на якому студенти в індивідуальному порядку захищають журнали практики і іншу звітну документацію перед комісіями, назначеними завідувачем випускної кафедри. До складу комісій входять завідувач кафедри (або його заступник), представники дирекції та керівники практики від навчального закладу. Під час захисту звіту студент повинен охарактеризувати виконану роботу на базі практики, запропонувати свої пропозиції щодо її вдосконалення, обґрунтувати їх доцільність. Диференційований залік з практики оцінюється за чотирибальною шкалою.

Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не виконав програму практики, в установленому порядку надається право проходження практики повторно в терміни, визначені кафедрою та дирекцією інституту.

Процес оцінювання знань студентів включає:

- перевірку керівниками практики журналу та звітної документації з проходження практики;

- захист текстового звіту про виконану роботу під час практики студентом перед комісією.

Під час захисту текстового звіту студент повинен охарактеризувати:

1. Виконання плану практики. Які відхилення від плану мали місце, чому, що зроблено поза планом, особливості практики.

2. Коротка характеристика виконаних завдань. Які з них були найбільш вдалими, які з них викликали труднощі. Чому?

3. Які основні методичні завдання розв'язувались під час практики, їх результати?

4. Як ураховувався і використовувався передовий педагогічний досвід роботи кращих викладачів, майстрів виробничого навчання (інтерактивні методики навчання, елементи проблемного навчання на заняттях, застосування інформаційних технологій та ТЗН, творчі завдання і інше)? Навести конкретні приклади. Чи одержали ви задоволення від цієї роботи, які при цьому зустрічалися труднощі?

5. Які основні завдання виховання розв'язувалися в період практики? Які форми були включені в систему виховної роботи з учнями для їх вирішення?

6. Як ви реалізували на практиці індивідуальний підхід до учнів?

7. Які освітньо-виховні завдання ви ставите перед собою на майбутнє? Які уміння і навички ви набули під час практики? Які на вашу думку необхідно набути?

Під час захисту оцінюються:

- · повнота виконання програми практики та індивідуального завдання;

- · відповіді студента на поставлені запитання.

Виконання навчальних завдань оцінюється певною кількістю залікових одиниць, облік яких ведуть як керівник педагогічної практики, так і сам студент. Оскільки наперед відомо, яку кількість їх треба набрати для того, щоб отримати оцінку «5», «4» або «3», кожен студент дістає можливість упродовж усього проходження педагогічної практики контролювати та свідомо регулювати успішність свого просування у ході практики шляхом цілеспрямованого планування та розподілу своїх зусиль для досягнення навчальних результатів, що відповідають його запитам;

Контроль результатів проходження педагогічної практики здійснюється шляхом перевірки роботи студента керівником педпрактики по виконанню ним поставлених завдань. Результат проходження педагогічної практики оцінюється автоматично на «відмінно», якщо студент набрав 90% залікових одиниць від загальної кількості, «добре» - 75%, «задовільно» - 60%. Студент, який набрав 59% і менше залікових одиниць не виконав програму практики Йому в установленому порядку надається право проходження практики повторно в терміни, визначені кафедрою або дирекцією інституту.

Контроль успішності та якості знань студента здійснюється з використанням методів і засобів, що визначаються Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського. Академічні успіхи студента оцінюються за шкалою університету в балах, за шкалою ЕСТS та за традиційною національною шкалою.

Критеріями вищезазначених оцінок орієнтовано можуть бути такі:

90-100 балів. А. відмінно.

Студент повністю засвоїв навчальний матеріал, виконав всі змістові та кредитні модулі, отримав усі залікові кредити та відповідні бали за поточний і підсумковий контроль, активно займається науковою роботою;

82-89 балів. В. добре.

Студент в основному засвоїв начальний матеріал. Не в повному обсязі висвітлив питання при написанні підсумкової контрольної роботи за семестр або навчальний рік, систематично займався науковою роботою;

75-81 бал. С. добре.

Незначну частину навчального матеріалу не засвоїв на рівні програмних вимог, не систематично займався науково-дослідною роботою;

67-74 бали. D. задовільно.

Студент допустив ряд фактичних помилок при написанні письмових поточних і підсумкових контрольних робіт, не брав участі у науковій роботі;

60-66 балів. Е. задовільно.

Студент недостатньо засвоїв більше половини навчального матеріалу. На низькому рівні виконав поточні та підсумкові письмові контрольні роботи, у результаті чого йому не зараховані окремі змістові і кредитні модулі, не займався науковою роботою;

35-59 балів. F. незадовільно.

Студент не засвоїв навчального матеріалу, не отримав більшості залікових кредитів, не справився з підсумковими і річними письмовими контрольними роботами, не склав один екзамен і один залік, не завершив виконання ШДЗ;

1-34 балів. FX. незадовільно.

Студент не засвоїв навчального матеріалу, отримав лише окремі залікові кредити, не склав два екзамени і два заліки.

За підсумками навчання за один семестр студент може отримати не більше 100 балів. Сюди входять бали, отримані за всі види навчальної діяльності студента: практичні і лабораторні заняття, оформлення та захист лабораторних робіт, розробку та захист творчих проектів, написання рефератів, навчальну і виробничу практики, індивідуальну і самостійну роботу, ШДЗ, науково-дослідну роботу, всі види контролю. Критерії оцінювання різних видів навчальної діяльності студента з навчальної дисципліни встановлюються і затверджується кафедрою.