Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології,

підготовки фахівців вищої кваліфікації

 

 

 

 

ПЛАН

 

роботи кафедри

інноваційних та інформаційних технологій в освіті

на 2019-2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця-2019
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

інноваційних та інформаційних

технологій в освіті

 

___________ доц. Кобися В.М.

 

11 вересня 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ

 

інноваційних та інформаційних технологій в освіті

 

на 2019-2020 н. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План розглянуто на засіданні кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, протокол № 2 від 11 вересня 2019 р.

 

Укладач: доцент, кандидат педагогічних наук Кобися В.М.

  03 вересня  2014 р.


1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

 

1.1. Штат професорсько-викладацького персоналу кафедри на навчальний рік, затверджений в кількості 15 чоловік, з них:

 

Зав. кафедри

Кількість штатних одиниць

Погодинний фонд

Прим.

Проф

Доктор

Проф

Доц

Ст.викл

Асист

Викл

Всього

 

 

_

 

4

5

8

1

1

15

 

 

 

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу, затверджений в кількості  6 одиниць.

На момент складання плану роботи кафедри :

Штат НДС 23:

·        очних аспірантів – 3 ;

·        заочних аспірантів – 10;

·        пошукувачів         – 8;

·        докторантів – 2.

Всього по кафедрs – 34.

 

1.3. Об’єм навчальної роботи, яка виконується кафедрою, складає 9523, год.

З них по видах:

За рік

Читання лекцій

Проведення практичних занять

Проведення лабораторних занять

Курсові роботи

Практики

Проведення екзаменаційних консультацій

Дипломні роботи

Проведення заліку

Проведення семестрових екзаменів

Атестація ЗВО

Вступні іспити

Керівництво аспірантами, здобувачами

Всього

Всього

1278

154

5716

204

269

140

735

218

142

229,5

93

325

9523,5

 

1.4. В розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 436,4 кв. м., з них: навчальних лабораторій – 10 аудиторій площею 420,4 кв. м.

 


2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

з/п

Вид роботи

Об’єм

Виконавці

Строки виконання

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1.     

Розробка нових та корегування існуючих робочих планів та програм з дисциплін для очної та заочної форм навчання

150

викладачі кафедри

до 04.10.2019 р.

 

2.     

Визначення тематики дипломних робіт

60

викладачі кафедри

Вересень 2019 р.

 

3.     

Відвідування занять викладачів кафедри

330

зав. кафедри;

викладачі кафедри

протягом року

 

4.     

Вивчення досвіду роботи викладачів

90

викладачі кафедри

протягом року

 

5.     

Робота викладачів над створенням електронних навчально-методичних комплексів

40

викладачі кафедри

протягом року

 

6.     

Рецензування робочих планів та програм дисциплін кафедри, інструкцій до лабораторних робіт та інших методичних матеріалів

100

проф.

Кадемія М.Ю.

Викладачі кафедри

протягом року

 

7.     

Підготовка, удосконалення текстів лекцій, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій, контрольних робіт та інших навчально-методичних матеріалів для студентів очної та заочної форм навчання

660

викладачі кафедри

протягом року

 

8.     

Здійснення моніторингу знань студентів та обговорення їх результатів на засіданні кафедри

40

викладачі кафедри

листопад

2019 р.

 

9.     

Аналіз якості підготовки студентів за результатами ректорських контрольних робіт

40

Кобися В. М.

лютий 2020 р.

 

10.              

Проведення відкритих занять

20

Викладачі кафедри

 

За графіком

 

 


 

 

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 

з/п

Вид роботи

Об’єм

Виконавці

Строки виконання

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1.   

Рецензування дисертацій, авторефератів, науково-педагогічної літератури

40

всі викладачі

протягом року

 

2.   

Продовження дослідження з теми «Педагогічні умови застосування інформаційно-освітнього порталу»

100

проф. 

Кадемія М.Ю.

всі викладачі кафедри

протягом року

 

3.   

Опонування дисертаційних досліджень

20

викладачі кафедри

протягом року

 

4.   

Участь у конференціях

20

всі викладачі

протягом року

 

5.   

Звітна науково-практична конференція викладачів кафедри

20

всі викладачі

квітень 2019 р.

 

6.   

Робота науково-дослідних лабораторій з проблем використання інформаційних технологій в освіті

100

Кадемія М. Ю.

Уманець В.О.,

Люльчак С.Ю.,

Шевченко Л.С.,

Коношевський Л. Л.,

Шахіна І. Ю.,

Кобися В. М.,

Кобися А. П.,

Кізім С. С.,

Куцак Л.В.

протягом року

 

7.   

Робота над загально-кафедральною науково-дослідною темою: «Створення та наповнення інформаційно-освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу».

80

Кадемія М. Ю.,

Гордійчук Г. Б.,

Коношевський Л. Л.,

Куцак Л. В.

 

Грудень 2019

 

8.   

Розробити проект для участі в гранті обласної ради і адміністрації Вінницької області

 

Кадемія М. Ю.,

Уманець В.О.,

Кобися В.М.,

Кобися А.П.

протягом року

 

 


 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

з/п

Вид робіт

Об’єм

Виконавці

Строки виконання

Позн. про вик

1

2

3

4

5

6

1.      

Здійснення контролю за якістю проведення занять викладачами кафедри

30

зав. кафедрою

 

протягом року

 

2.      

Участь у міжнародних та інших наукових конференціях

130

всі викладачі

протягом року

 

3.      

Участь викладачів, старших лаборантів, студентів у науково-методичному семінарі кафедри

60

всі співробітники кафедри

протягом року

 

4.      

Здійснення профорієнтаційної роботи серед молоді м. Вінниці й області щодо вступу в університет на різні освітньо-кваліфікаційні рівні

140

всі співробітники кафедри

протягом року

 

5.      

Організація науково-дослідної роботи студентів

30

всі викладачі

протягом року

 

6.      

Організація виховної роботи на кафедрі

30

Куцак Л.В.

протягом року

 

7.      

Підготовка доповідей, участь у засіданнях кафедри та науково-методичних семінарах

120

Бойчук В.М.,

Кобися В. М.

 

протягом року

 

8.      

Організація засідань кафедри, складання планів роботи, протоколів

160

Русол Т.Д.

протягом року

 

9.      

Підготовка проекту розподілу навчального навантаження

80

Кобися В.М.

вересень 2019 р.

 

10.          

Участь у роботі вченої ради Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

100

Гордійчук Г.Б.,

Кобися В.М.,

Уманець В.О.,

Кізім С.С., Бойчук В.М.

протягом року

 

 


 

 

5. РОБОТА ЩОДО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

 

№ з/п

Вид робіт

Об’єм

Виконавці

Термін виконання

Позн. про вик.

1

2

 

3

4

5

1.      

Участь в урочистій посвяті в студенти

20

Викладачі кафедри

02.09.2019 р.

 

2.      

Участь в урочистому святі, присвяченому Дню Вчителя

20

Викладачі кафедри

жовтень

2019 р.

 

3.      

Участь у виставці творчих робіт «Дари осені»

20

Викладачі кафедри

жовтень

2019 р.

 

4.      

Проведення презентації новинок літератури, огляди журналів і газет

80

Викладачі кафедри

за планом

 

5.      

Участь у батьківських зборах студентів 1 курсу

30

Викладачі кафедри

листопад

2019 р.

 

6.      

Участь у проведенні тижня Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

80

Викладачі кафедри

березень

2020 р.

 

7.      

Участь у зустрічі з випускниками Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

40

Викладачі кафедри

березень

2019 р.

 

8.      

Проведення Всесвітнього дня інформаційного суспільства

20

Викладачі кафедри

травень

2020 р.

 

9.      

Проведення бесіди, диспуту з проблем екологічної культури, формувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища

40

Викладачі кафедри

протягом року

 

10.          

Організація участі студентів у збірних командах інституту та університету з різних видів спорту

40

Викладачі кафедри

 

протягом року

 

11.          

Участь у художній самодіяльності університету

40

Викладачі кафедри

протягом року

 

12.          

Надання допомоги в налагодженні побуту студентів, що живуть в гуртожитку

60

Викладачі кафедри

протягом року

 

13.          

Проведення роботи щодо поведінки студентів у гуртожитку згідно плану

160

Викладачі кафедри

протягом року

 

14.          

Участь у профорієнтаційних заходах

80

Викладачі кафедри

протягом року

 

 


 

 

6. ГРОМАДСЬКА РОБОТА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ

 

 

Вид робіт

Об’єм

Виконавці

Термін виконання

Позн. про вик.

1.                 

Завідувач кафедри; член вченої ради та кадрово-рейтингової комісії з питань оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників ННІПППФВК. Відповідальний за інформаційно-освітній портал кафедри та член комісії із інформаційного забезпечення діяльності кафедри. Відповідальний за розподіл навантаження викладачів кафедри; за розробку веб-сторінки «ЕНМК» та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

Кобися В.М.

протягом року

 

2.   

Відповідальна за роботу та розробку веб-сторінки «Спільних науково-дослідних лабораторій» та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

Шевченко Л.С.

протягом року

 

3.   

Заступник директора ННІПППФВК із навчальної роботи, член вченої ради та комісії співпраці зі студентами ННІПППФВК з навчальної роботи. Відповідальна за ЕНМК із дисциплін, що викладає та за веб-сторінку «Наукові працівники»

100

Гордійчук Г.Б.

протягом року

 

4.   

Заступник директора ННІПППФВК із наукової роботи. Відповідальна за веб-сторінки: «Програми», «Підготовка до екзаменів», «Курсове навчання» та ЕНМК із дисциплін, що викладає

100

Кізім С.С.

протягом року

 

5.   

Відповідальний за веб-сторінку «Рейтинг» та ЕНМК з дисциплін, що викладає.

100

Коношевський Л.Л.

протягом року

 

6.   

Профорг кафедри. Відповідальний за роботу методичного семінару кафедри; за веб-сторінку «Практики» та ЕНМК із дисциплін, що викладає

100

Бойчук В.М.

 

протягом року

 

7.   

Відповідальний на кафедрі за організацію НДР; за веб-сторінки: «Впровадження положень Болонської декларації в навчальний процес», «Підготовка науково-педагогічних працівників» та ЕНМК із дисциплін, що викладає

100

Шахіна І.Ю.

протягом року

 

8.   

Відповідальна за проведення профорієнтаційної роботи по кафедрі та веб-сторінки: «Intel-проекти «Навчання для майбутнього»», «Профорієнтаційна робота» та ЕНМК із дисциплін, що викладає

100

Кобися А.П.

 

протягом року

 

9.   

Відповідальна за веб-сторінки: «Відкриті заняття викладачів кафедри» та «Плани та матеріали виховної роботи».

100

Куцак Л.В.

протягом року

 

10.            

Відповідальна за складання розкладу по кафедрі; веб-сторінки: «Співпраця з вітчизняними навчальними закладами», «Співпраця з зарубіжними навчальними закладами» та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

Люльчак С.Ю.

протягом року

 

11.            

Голова профбюро ННІПППФВК. Відповідальний за матеріально-технічну базу та техніку кафедри;

за веб-сторінки «Адреси та телефони працівників кафедри ІІТО», «Матеріально-технічна база кафедри», «Всеукраїнські та міжнародні конкурси», «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень (електронний журнал)» та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

Уманець В.О.

протягом року

 

12.            

Відповідальна за веб-сторінку інформаційно-освітнього порталу «Репозитарій»

100

Ковальчук І.П.

протягом року

 

13.            

Член комісії із матеріально-технічного забезпечення діяльності кафедри.

100

Сапогов М.В.

 

протягом року

 

14.            

Відповідальний за технічну підтримку інформаційно-освітнього порталу кафедри ІІТО

100

Головчук М. Л.

протягом року

 

15.            

Відповідальна за веб-сторінки: «Планування роботи кафедри», «Дипломні і курсові роботи виконані студентами», «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників»

100

Русол Т. Д.

протягом року

 

16.            

Член комісії із матеріально-технічного забезпечення діяльності інституту Відповідальна за веб-сторінки:

«Фотогалерея кафедри» та наповнення порталу кафедри інформацією.

100

Данилишина К.О.

протягом року

 

 


 

 

7. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 2018-2019 Н. Р.

 

І півріччя

Основні питання,

що обговорюються на засіданні

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

І засідання – серпень 2019 року

1.              1

Обговорення питання планування навчального навантаження на 2019-2020 н. р.

Кобися В.М.

 

2.            

Розгляд та схвалення робочих програм навчальних дисциплін, що забезпечує кафедра у 2019-2020 н. р.

Кізім С.С

 

3.               

Поточні питання.

 

 

ІІ засідання – вересень 2019 року

1.            3

Затвердження плануючої документації кафедри на 2019-2020 н. р.

Кобися В.М.

 

2.             

Розподіл обов’язків між членами кафедри на 2019-2020 н. р.

Кобися В.М.

 

3.             

Підготовка лабораторій кафедри до нового навчального року.

Кобися В.М.

 

4.             

Поточні питання.

 

 

ІІІ засідання – жовтень 2019 року

1.      

Атестація аспірантів та здобувачів кафедри за 2019-2020 н. р.

Аспіранти, здобувачі кафедри

 

2.      

Забезпечення якісного викладання навчальних дисциплін для студентів денної і заочної форм навчання.

Всі викладачі

 

 

3.      

Затвердження тематики дипломних робіт для студентів СВО магістра та бакалавра й тематики курсових робіт на І півріччя 2019-2020 н. р.

Кобися В.М.

 

4.

Організація профорієнтаційної роботи працівників кафедри.

Кобися А. П.

 

5.

Підготовка до проведення комплексних контрольних робіт для студентів СВО магістра та затвердження відповідної документації.

Кобися В.М.

 

6.

Поточні питання.

 

 

ІV засідання – листопад 2019 року

1.      

Про роботу наукових лабораторій кафедри у 2019-2020 н. р.

Уманець В. О.,

Гордійчук Г. Б.,

Кобися В. М.

 

2.      

Дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм в  лабораторіях та навчальних аудиторіях кафедри.

Сапогов М.В., Головчук М.Л.

 

3.      

Результати перевірки дипломних робіт, що виконують студенти по кафедрі, згідно принципів академічної доброчесності

Уманець В.О.

 

4.      

Обговорення відкритих занять.

Всі викладачі

 

5.      

Поточні питання

 

 

V засідання – грудень 2019 року

1.             1

Підсумки науково-дослідної роботи кафедри за 2019 р. та затвердження плану науково-дослідної роботи на 2020 р.

Кобися В.М.

 

2.              

Використання викладачами та навчально-допоміжним персоналом кафедри засобів ІКТ у навчальному процесі

всі викладачі та навчально-допоміжний персонал

 

3.              

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

4.             5

Поточні питання

 

 

 

ІІ півріччя

 

VI засідання – січень 2020 року

1.      

Організація науково-дослідної роботи студентів і молодих вчених, колективом кафедри

Кобися В.М.

 

2.      

Робота викладачів кафедри з профорієнтації та забезпечення якісного прийому студентів у 2020 р.

Кобися А. П.

 

3.      

Стан курсової підготовки у ВНЗ

Кобися В.М.

 

4.      

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

5.      

Поточні питання

 

 

VІІ засідання – лютий 2020 року

1.      

Моніторинг якості знань студентів за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р.

всі викладачі

 

 

2.      

Про результати роботи наукових лабораторій та виконання кафедральної теми за 2020 р.

Уманець В. О.,

Гордійчук Г. Б.,

Кобися В. М.

Коношевський Л.Л.

 

 

3.     3

Виконання навчальних планів і програм у І півріччі 2019-2020 н. р.

Кобися В.М.

 

4.      

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

5.      

Поточні питання

 

 

VIІІ засідання – березень 2020 року

1.     2

Робота викладачів кафедри щодо надання якісної освіти студентам заочної форми навчання

Кобися В.М.

 

2.     3

Стан, результати та перспективи співробітництва кафедри з науковими установами і закладами освіти в Україні та за кордоном

Кобися В.М.,

викладачі кафедри

 

3.      

Про роботу навчально-допоміжного персоналу кафедри

Головчук М. Л.

 

4.      

Поточні питання

 

 

ІХ засідання – квітень 2020 року

1.      

Про використання викладачами кафедри ІКТ (середовище МОODLE із метою якісної підготовки фахівців)

Кобися В.М.

 

2.      

Атестація аспірантів та пошукачів кафедри за 1-е півріччя 2019-2020 н. р.

аспіранти, пошукачі

 

3.      

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

4.      

Поточні питання

 

 

Х засідання – травень 2020 року

1.      

Підсумки науково-дослідної роботи студентів у 2019-2020 н. р.

Кобися В. М.

 

2.      

Результати практики студентів ПО

керівники практики

 

3.      

Результати стажування викладачів кафедри у 2019-2020 н. р.

викладачі, які проходили стажування

 

4.     3

Про роботу методологічного семінару кафедри

Бойчук В.М.

 

5.      

Підсумки науково-дослідної роботи студентів та діяльності наукових студентських гуртків

Шахіна І. Ю.

 

6.      

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

7.      

Поточні питання

 

 

ХІ засідання – червень 2020 року

1.     1

Підсумки літньої екзаменаційної сесії

викладачі-екзаменатори кафедри

 

2.      

Стан і перспективи забезпечення науково-педагогічними кадрами кафедри

Кобися В.М.

 

3.     2

Інформація про виконання рішень кафедри у 2019-2020 н. р.

Кобися В.М.

 

4.     4

Поточні питання

 

 

 

 

9. МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

 

 

Теми

Виконавці

Термін проведення

Позн. про вик.

1.                  

Використання технології змішаного навчання для реалізації дуальної моделі професійної підготовки кадрів

Проф.

Кадемія М. Ю. 

 

Вересень 

2019 р.

 

2.                 

Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища закладів вищої освіти

Доц.

Кізім С.С.

 

Жовтень 2019 р.

 

 

3.                 

Впровадження принципів академічної доброчесності у ВДПУ

Доц.

Уманець В.О.

Листопад 2019 р.

 

4.                 

Медіаосвіта як процес розвитку й саморозвитку особистості сучасного студента

Ст. викладач Куцак Л.В.

 

Грудень 2019 р.

 

5.                 

Застосування змішаного навчання в освітньому процесі педагогічних ЗВО

Доц.

Шевченко Л.С.

 

Січень

2020 р.

 

6.                 

Застосування інформаційного освітнього порталу педагогічного закладу вищої освіти в самостійній роботі студентів

Доц. Коношевський Л.Л.

 

Січень

2020 р.

 

7.                 

 

Доц.

Гордійчук Г.Б.

Лютий

2020 р.

 

8.                 

Використання технологій STEM-освіти для формування професійних компетенцій студентів

Доц.

Кобися В. М.

Лютий

2020 р.

 

9.                 

Здійснення змішаного навчання на базі інформаційного освітнього середовища закладу вищої освіти

Доц.

Кобися А. П.

 

Березень 2020 р.

 

10.            

Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі

Доц.

Люльчак С.Ю.

Квітень

2020 р.

 

11.            

Дистанційне навчання в сучасній освіті 

Доц.

Шахіна І.Ю

Травень 2020 р.

 

12.            

Освітній простір нової української школи: досвід, сучасні виклики та пошуки

Проф.

Бойчук В.М.

Червень 2020 р.

 

 


 

 

11.         ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

п/п

Форма

Учасники (прізвище, ініціали)

Термін виконання

Позн. про вик.

1

2

3

4

5

1

Участь викладачів у роботі методологічного семінару кафедри та інституту

всі викладачі кафедри

протягом року

 

2

Участь у роботі науково-практичних конференцій інституту, університету

всі викладачі кафедри

протягом року

 

3

Участь у семінарах та майстеркласах за програмами: 1) IntelÓНавчання для майбутнього

2) Microsoft

всі викладачі кафедри

протягом року

 

4

Участь у розробці електронних навчально-методичних комплексів

всі викладачі кафедри

протягом року

 

5

Підготовка навчально-методичної літератури для затвердження на вченій раді навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої школи.

всі викладачі кафедри

протягом року

 

6

Стажування

Бойчук В.М.,

Куцак Л.В.,

Уманець В.О.

2020 р.

 

 

 


 

12. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ

 

Дата

Розділ

Назва

Підстава для змін

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ КАФЕДРУ

 

Дата

Зміст зауважень

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

14. ВИСНОВОК ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

 

 

Перше півріччя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри, протокол №___ від «___» _________ 2019 р.

 

Зав. кафедри

_______________

______________

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

Друге півріччя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри, протокол №___ від «___» _________ 2020р.

 

Зав. кафедри

_______________

______________

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)