Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології,

підготовки фахівців вищої кваліфікації

 

 

 

 

ПЛАН

 

роботи кафедри

інноваційних та інформаційних технологій в освіті

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця-2018
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. завідувача кафедри

інноваційних та інформаційних

технологій в освіті

 

___________ ст. викл. Кобися В.М.

 

__ вересня 2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ

 

інноваційних та інформаційних технологій в освіті

 

на 2018-2019 н. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План розглянуто на засіданні кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, протокол № 2 від 3 вересня 2018 р.

 

Укладач: ст. викладач, кандидат педагогічних наук Кобися В.М.

  03 вересня  2014 р.


1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

 

1.1. Штат професорсько-викладацького персоналу кафедри на навчальний рік, затверджений в кількості 15 чоловік, з них:

 

Зав. кафедри

Кількість штатних одиниць

Погодинний фонд

Прим.

Проф

Доктор

Проф

Доц

Ст.викл

Асист

Викл

Всього

 

 

_

 

3

5

4

5

1

15

 

 

 

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу, затверджений в кількості  5 одиниць.

На момент складання плану роботи кафедри :

Штат НДС                    5  чоловік;

Очних аспірантів                  1 чоловік;

Заочних аспірантів      10 чоловік;

Пошукувачів               10 чоловік;

Докторантів                  1 чоловік.

Всього по кафедрі       27 чоловік.

 

1.3. Об’єм навчальної роботи, яка виконується кафедрою, складає  год.

З них по видах:

За рік

Читання лекцій

Проведення практичних занять

Проведення лабораторних занять

Практика (тижні)

Проведення екзаменаційних консультацій

Курсові роботи

Дипломні роботи

Проведення заліку

Проведення семестрових екзаменів

Атестація ЗВО

Вступні іспити

Керівництво аспірантами, здобувачами

Всього

Д.ф.

940

68

4530

170,5

88

75

295,5

127

99,5

52,5

99

100

6645

З.ф.

152

8

520

45,5

48

21

759

73

38

24

0

712,5

2401

Всього

1092

76

5050

216

136

96

1054,5

200

137,5

76,5

99

812,5

9046

 

1.4. В розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 436,4 кв. м., з них: навчальних лабораторій – 10 аудиторій площею 420,4 кв. м.

 


2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

з/п

Вид роботи

Об’єм

Виконавці

Строки виконання

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1.      

Розробка нових та корегування існуючих робочих планів та програм з дисциплін для очної та заочної форм навчання

150

викладачі кафедри

до 04.10.2018 р.

 

2.      

Визначення тематики дипломних робіт

60

викладачі кафедри

Вересень 2018 р.

 

3.      

Відвідування занять викладачів кафедри

330

зав. кафедри;

викладачі кафедри

протягом року

 

4.      

Вивчення досвіду роботи викладачів

90

викладачі кафедри

протягом року

 

5.      

Робота викладачів над створенням електронних навчально-методичних комплексів

40

викладачі кафедри

протягом року

 

6.      

Рецензування робочих планів та програм дисциплін кафедри, інструкцій до лабораторних робіт та інших методичних матеріалів

100

проф.

Кадемія М.Ю.

викладачі кафедри

протягом року

 

7.      

Підготовка, удосконалення текстів лекцій, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій, контрольних робіт та інших навчально-методичних матеріалів для студентів очної та заочної форм навчання

660

викладачі кафедри

протягом року

 

8.      

Здійснення моніторингу знань студентів та обговорення їх результатів на засіданні кафедри

40

викладачі кафедри

листопад 2018 р.

 

9.      

Аналіз якості підготовки студентів за результатами ректорських контрольних робіт

40

Кобися В. М.

лютий 2019 р.

 

 

10.  

Проведення відкритих занять

20

Викладачі кафедри:

 

За графіком

 

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

з/п

Вид роботи

Об’єм

Виконавці

Строки виконання

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1.             

Рецензування дисертацій, авторефератів, науково-педагогічної літератури.

40

всі викладачі

протягом року

 

2.             

Продовження дослідження з теми «Педагогічні умови застосування інформаційно-освітнього порталу».

100

проф. 

Кадемія М.Ю.

всі викладачі кафедри

протягом року

 

3.             

Опонування дисертаційних досліджень.

 

викладачі кафедри

протягом року

 

4.             

Участь у конференціях

20

всі викладачі

протягом року

 

5.             

Звітна науково-практична конференція викладачів кафедри.

20

всі викладачі

квітень 2018 р.

 

6.             

Робота науково-дослідних лабораторій з проблем використання інформаційних технологій в освіті.

100

Кадемія М. Ю.

Уманець В.О.,

Люльчак С.Ю.,

Шевченко Л.С.,

Коношевський Л. Л.,

Чехместрук І. В.,

Шахіна І. Ю.

Кобися В. М.,

Кобися А. П.,

Кізім С. С.,

Куцак Л.В.

протягом року

 

7.             

Робота над загально-кафедральною науково-дослідною темою: «Створення та наповнення інформаційно-освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу». Термін виконання: 2016-2018 н. р.

80

Кадемія М. Ю.,

Гордійчук Г. Б.,

Коношевський Л. Л.,

Куцак Л. В.

 

протягом року

 

8.             

Розробити проект для участі в гранті обласної ради і адміністрації Вінницької області.

 

Кадемія М. Ю.,

Уманець В.О.,

Кобися В.М.,

Кобися А.П.

протягом року

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

з/п

Вид робіт

Об’єм

Виконавці

Строки виконання

Позн. про вик

1

2

3

4

5

6

1.     

Здійснення контролю за якістю проведення занять викладачами кафедри.

30

зав. кафедрою

 

протягом року

 

2.     

Участь у міжнародних та інших наукових конференціях.

130

всі викладачі

протягом року

 

3.     

Участь викладачів, старших лаборантів, студентів у науково-методичному семінарі кафедри.

60

всі співробітники кафедри

протягом року

 

4.     

Здійснення профорієнтаційної роботи серед молоді м. Вінниці й області щодо вступу в університет на різні освітньо-кваліфікаційні рівні.

140

всі співробітники кафедри

протягом року

 

5.     

Організація науково-дослідної роботи студентів.

30

всі викладачі

протягом року

 

6.     

Організація виховної роботи на кафедрі.

30

Кобися А. П.

протягом року

 

7.     

Підготовка доповідей, участь у засіданнях кафедри та науково-методичних семінарах.

120

Бойчук В.М.,

Кобися В. М.

 

протягом року

 

8.     

Організація засідань кафедри, складання планів роботи, протоколів.

160

Русол Т.Д.

протягом року

 

9.     

Підготовка проекту розподілу навчального навантаження.

80

Кобися В.М.

вересень 2018 р.

 

10.          

Участь у роботі вченої ради Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

100

Гордійчук Г.Б.,

Кобися В.М.,

Уманець В.О.

протягом року

 

 

5. РОБОТА ЩОДО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

 

№ з/п

Вид робіт

Об’єм

Виконавці

Термін виконання

Позн. про вик.

1

2

 

3

4

5

1.     

Участь в урочистій посвяті в студенти.

20

Викладачі кафедри

01.09.2018 р.

 

2.     

Участь в урочистому святі, присвяченому Дню Вчителя.

20

Викладачі кафедри

жовтень

2018 р.

 

3.     

Участь у виставці творчих робіт «Дари осені».

20

Викладачі кафедри

жовтень

2018 р.

 

4.     

Проведення презентації новинок літератури, огляди журналів і газет.

80

Викладачі кафедри

за планом

 

5.     

Участь у батьківських зборах студентів 1 курсу.

30

Викладачі кафедри

листопад 2018 р.

 

6.     

Участь у проведенні тижня Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

80

Викладачі кафедри

березень 2019 р.

 

7.     

Участь у зустрічі з випускниками Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

40

Викладачі кафедри

березень 2019 р.

 

8.     

Проведення Всесвітнього дня інформаційного суспільства.

20

Викладачі кафедри

травень 2019 р.

 

9.     

Проведення бесіди, диспуту з проблем екологічної культури, формувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

40

Викладачі кафедри

протягом року

 

10.          

Організація участі студентів у збірних командах інституту та університету з різних видів спорту.

40

Викладачі кафедри

 

протягом року

 

11.          

Участь у художній самодіяльності університету.

40

Викладачі кафедри

протягом року

 

12.          

Надання допомоги в налагодженні побуту студентів, що живуть в гуртожитку.

60

Викладачі кафедри

протягом року

 

13.          

Проведення роботи щодо поведінки студентів у гуртожитку згідно плану

160

Викладачі кафедри

протягом року

 

14.          

Участь у профорієнтаційних заходах.

80

Викладачі кафедри

протягом року

 

 

6. ГРОМАДСЬКА РОБОТА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ

 

з/п

Вид робіт

Об’єм

Виконавці

Термін виконання

Позн. про вик.

1

2

 

3

4

5

1.

Відповідальна за інформаційно-освітній портал кафедри.

100

проф. Кадемія М. Ю.

протягом року

 

2.

Заступник директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації з навчальної роботи Член методичної ради Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації; член методичної ради; член комісії співпраці зі студентами Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації. Відповідальна за веб-сторінку «Наукові працівники» та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

доцент

Гордійчук Г.Б.

протягом року

 

3.

Член вченої ради Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Відповідальний за веб-сторінку «Рейтинг» та ЕНМК з дисциплін, що викладає.

100

доцент Коношевський Л.Л.

протягом року

 

4.

Заступник декана-директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації з наукової роботи. Відповідальний за роботу методичного семінару кафедри. веб-сторінки: «Практика. Професійна освіта».

100

доцент

Бойчук В.М.

 

протягом року

 

5.

Член навчально-методичної комісії Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації. Відповідальний на кафедрі за організацію науково-дослідної роботи. Відповідальна за веб-сторінки: «Впровадження положень Болонської декларації в навчальний процес», «Підготовка науково-педагогічних працівників» та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

доцент

Шахіна І.Ю.

протягом року

 

6.

Член навчально-методичної комісії кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті. Відповідальна за веб-сторінки: «Програми», «Підготовка до екзаменів», «Плани та матеріали виховної і позаурочної роботи», «Курсове навчання» та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

старший викладач

Кізім С.С.

протягом року

 

7.

В. о. завідувача кафедри; член навчально-методичної комісії; член кадрово-рейтингової комісії з питань оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників; член комісії із інформаційного забезпечення діяльності кафедри. Відповідальний за розподіл навантаження викладачів кафедри Відповідальний за розробку веб-сторінки «ЕНМК», «Напрями та матеріали НДР» та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

ст. викладач

Кобися В.М.

протягом року

 

8.

Член методичної ради кафедри; член комісії співпраці зі студентами; голова комісії із профорієнтаційної роботи.

Відповідальна за веб-сторінки: «Intel-проекти «Навчання для майбутнього»», «Плани та матеріали виховної і позаурочної роботи».

100

доцент

Кобися А.П.

 

протягом року

 

9.

Член комісії співпраці зі студентами; керівник методологічного семінару кафедри.

Відповідальна за складання розкладу по кафедрі; веб-сторінки: «Співпраця з вітчизняними навчальни-ми закладами», «Співпраця з зарубіжними навчальни-ми закладами», та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

старший викладач

Люльчак С.Ю.

протягом року

 

10.

Профорг кафедри. Голова комісії із інформаційного забезпечення діяльності; член комісії із профорієнтаційної роботи. Відповідальний за матеріально-технічну базу та техніку безпеки кафедри,

за веб-сторінки «Адреси та телефони працівників кафедри ІІТО», «Матеріально-технічна база кафедри», «Всеукраїнські та міжнародні конкурси», «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень (електронний журнал)», «Законодавчі нормативні акти щодо вивчення ІКТ, новини, оголошення», «Освітні Е-ресурси» та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

старший викладач

Уманець В.О.

протягом року

 

11.

Відповідальна за веб-сторінки інформаційно-освітнього порталу «Електронні педагогічні освітні засоби», «Репозитарій»

100

Ковальчук І.П.

протягом року

 

12.

Член комісії із матеріально-технічного забезпечення діяльності кафедри. Відповідальний за веб-сторінки: «Відкриті заняття викладачів кафедри».

100

завідувач лабораторіями Сапогов М.В.

 

протягом року

 

13.

Відповідальний за технічну підтримку інформаційно-освітнього порталу кафедри ІІТО

100

завідувач лабораторіями Головчук М. Л.

протягом року

 

14.

Відповідальна за веб-сторінки: «Планування роботи кафедри», «Дипломні і курсові роботи виконані студентами», «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників».

100

старший лаборант

Русол Т. Д.

протягом року

 

15.

Член комісії із матеріально-технічного забезпечення діяльності інституту Відповідальна за веб-сторінки:

«Фотогалерея кафедри» та наповнення порталу кафедри інформацією.

100

старший лаборант

Парубок К. О.

протягом року

 

16.

Відповідальні за наповнення ЕНМК згідно навантаження та індивідуального плану

150

Усі викладачі

протягом року

 

 

7. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 2018-2019 Н. Р.

 

І півріччя

Основні питання,

що обговорюються на засіданні

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

І засідання – серпень 2018 року

1.              1

Обговорення питання планування навчального навантаження на 2018-201н. р.

Кобися В.М.

 

2.            

Розгляд та схвалення робочих програм навчальних дисциплін, що забезпечує кафедра у 2018-2019 н. р.

Кізім С.С

 

3.               

Поточні питання.

 

 

ІІ засідання – вересень 2018 року

1.            3

Затвердження плануючої документації кафедри на 2018-2019 н. р.

Кобися В.М.

 

2.             

Розподіл обов’язків між членами кафедри на 2018-2019 н. р.

Кобися В.М.

 

3.             

Підготовка лабораторій кафедри до нового навчального року.

Кобися В.М.

 

4.             

Поточні питання.

 

 

ІІІ засідання – жовтень 2018 року

1.      

Атестація аспірантів та здобувачів кафедри за 2018-2019 н. р.

Аспіранти, здобувачі кафедри

 

2.      

Забезпечення якісного викладання навчальних дисциплін для студентів денної і заочної форм навчання.

Всі викладачі

 

 

3.      

Затвердження тематики дипломних робіт для студентів СВО магістра та бакалавра й тематики курсових робіт на І півріччя 2018-2019 н. р.

Кобися В.М.

 

4.

Організація профорієнтаційної роботи працівників кафедри.

Кобися А. П.

 

5.

Підготовка до проведення комплексних контрольних робіт для студентів СВО магістра та затвердження відповідної документації.

Кобися В.М.

 

6.

Поточні питання.

 

 

ІV засідання – листопад 2018 року

1.      

Про роботу наукових лабораторій кафедри у 2018-2019 н. р.

Уманець В. О.,

Гордійчук Г. Б.,

Кобися В. М.

 

2.      

Дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм в  лабораторіях та навчальних аудиторіях кафедри.

Зав. лабораторіями

Сапогов М.В., Головчук М.Л.

 

3.      

Сучасні тенденції введення Е-урядування в освітній процес  в Україні.

Всі викладачі

 

4.      

Обговорення відкритих занять.

Всі викладачі

 

5.      

Поточні питання

 

 

V засідання – грудень 2018 року

1.             1

Підсумки науково-дослідної роботи кафедри за 2018 р. та затвердження плану науково-дослідної роботи на 2018 р.

Кобися В.М.

 

2.              

Використання викладачами та навчально-допоміжним персоналом кафедри засобів ІКТ у навчальному процесі

всі викладачі та навчально-допоміжний персонал

 

3.              

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

4.             5

Поточні питання

 

 

ІІ півріччя

VI засідання – січень 2019 року

1.      

Організація науково-дослідної роботи студентів і молодих вчених, колективом кафедри

Кобися В.М.

 

2.      

Робота викладачів кафедри з профорієнтації та забезпечення якісного прийому студентів у 2019 р.

Відповідальна за профорієнтаційну роботу по кафедрі Кобися А. П.

 

3.      

Стан курсової підготовки у ВНЗ

Кобися В.М.

 

4.      

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

5.      

Поточні питання

 

 

VІІ засідання – лютий 2019 року

1.      

Моніторинг якості знань студентів за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н. р.

всі викладачі

 

 

2.      

Про результати роботи наукових лабораторій та виконання кафедральної теми за 2018 р.

Уманець В. О.,

Гордійчук Г. Б.,

Кобися В. М.

Коношевський Л.Л.

 

 

3.     3

Виконання навчальних планів і програм у І півріччі 2018-2019 н. р.

Кобися В.М.

 

4.      

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

5.      

Поточні питання

 

 

VIІІ засідання – березень 2019 року

1.     2

Робота викладачів кафедри щодо надання якісної освіти студентам заочної форми навчання

Кобися В.М.

 

2.     3

Стан, результати та перспективи співробітництва кафедри з науковими установами і закладами освіти в Україні та за кордоном

Кобися В.М.,

викладачі кафедри

 

3.      

Про роботу навчально-допоміжного персоналу кафедри

завідувачі лабораторіями Головчук М. Л.

 

4.      

Поточні питання

 

 

ІХ засідання – квітень 2018 року

1.      

Про використання викладачами кафедри ІКТ (середовище МОODLE із метою якісної підготовки фахівців)

Кобися В.М.

 

2.      

Атестація аспірантів та пошукачів кафедри за 1-е півріччя 2018-2019 н. р.

аспіранти, пошукачі

 

3.      

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

4.      

Поточні питання

 

 

Х засідання – травень 2018 року

1.      

Підсумки науково-дослідної роботи студентів у 2018-2019 н. р.

Кобися В. М.

 

2.      

Результати практики студентів ПО

керівники практики

 

3.      

Результати стажування викладачів кафедри у 2018-2019 н. р.

викладачі, які проходили стажування

 

4.     3

Про роботу методологічного семінару кафедри

Бойчук В.М.

 

5.      

Підсумки науково-дослідної роботи студентів та діяльності наукових студентських гуртків

Шахіна І. Ю.

 

6.      

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

7.      

Поточні питання

 

 

ХІ засідання – червень 2018 року

1.     1

Підсумки літньої екзаменаційної сесії

викладачі-екзаменатори кафедри

 

2.      

Стан і перспективи забезпечення науково-педагогічними кадрами кафедри

Кобися В.М.

 

3.     2

Інформація про виконання рішень кафедри у 2018-2019 н. р.

Кобися В.М.

 

4.     4

Поточні питання

 

 

 

 

9. МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

 

з/п

Теми

Виконавці

Термін проведення

Позн. про вик.

1

2

3

4

5

1

Особливості професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах використання електронних освітніх ресурсів

Кізім С.С.

вересень

 

2

Використання  відкритого інформаційного середовища у навчальному процесі ЗВО

Кобися В.М.

листопад

 

3

Можливості застосування ІКТ в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи

Люльчак С.Ю.

листопад

 

4

Використання вебометричної інформації у маркетингових дослідженнях закладу вищої освіти

Уманець В.О.

грудень

 

5

Інтенсифікація професійної підготовки педагогів у закладах вищої освіти засобами мережевих технологій

Куцак Л.В.

січень

 

6

Використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу як засобу формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності

Гордійчук Г.Б.

січень

 

7

Віртуальний університет третього покоління як модель реалізації навчання впродовж життя

Кобися А.П.

лютий

 

8

Освітній простір нової української школи: досвід, сучасні виклики та пошуки

Бойчук В.М.

квітень

 

9

Використання онлайн-вікторин з метою перевірки рівня знань та зацікавленості студентів навчальною дисципліною

Чехместрук І.В.

квітень

 

10

Самостійна робота студентів – майбутніх педагогів в умовах застосування інформаційного освітнього порталу педагогічного закладу вищої освіти

КоношевськиЛ.Л.

травень

 

11

Тестовий принцип установлення рівня знань

Шахіна І.Ю.

листопад

 

 

12

Експериментальна перевірка ефективності формування професійної компетентності майбутніх учителів із використання Веб-технологій

Шевченко Л.С.

травень

 

 

 

11. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

п/п

Форма

Учасники (прізвище, ініціали)

Термін виконання

Позн. про вик.

1

2

3

4

5

1

Участь викладачів у роботі методологічного семінару кафедри та інституту

всі викладачі кафедри

протягом року

 

2

Участь у роботі науково-практичних конференцій інституту, університету

всі викладачі кафедри

протягом року

 

3

Участь у семінарах та майстеркласах за програмами: 1) IntelÓНавчання для майбутнього

2) Microsoft

всі викладачі кафедри

протягом року

 

4

Участь у розробці електронних навчально-методичних комплексів

всі викладачі кафедри

протягом року

 

5

Підготовка навчально-методичної літератури для затвердження на вченій раді навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої школи.

всі викладачі кафедри

протягом року

 

6

Стажування

Люльчак С.Ю.

Січень-лютий

2019 р.

 

 

 

12. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ

 

Дата

Розділ

Назва

Підстава для змін

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ КАФЕДРУ

 

Дата

Зміст зауважень

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ВИСНОВОК ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

 

 

Перше півріччя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри, протокол №___ від «___» _________ 2017 р.

 

Зав. кафедри

_______________

______________

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

Друге півріччя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри, протокол №___ від «___» _________ 2018р.

 

Зав. кафедри

_______________

______________

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)