Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

 

 

 

 

ПЛАН

 

роботи кафедри

інноваційних та інформаційних технологій в освіті

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця-2017
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

інноваційних та інформаційних

технологій в освіті

 

___________ проф. Кадемія М. Ю.

 

__ вересня 2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ

 

інноваційних та інформаційних технологій в освіті

 

на 2017-2018 н. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План розглянуто на засіданні кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, протокол № 1 від 31 серпня 2017 р.

 

Укладач: професор, кандидат педагогічних наук Кадемія М. Ю.

  03 вересня  2014 р.


1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

 

1.1. Штат професорсько-викладацького персоналу кафедри на навчальний рік, затверджений в кількості 14 чоловік, з них:

 

Зав. кафедри

Кількість штатних одиниць

Погодинний фонд

Прим.

Проф

Доктор

Проф

Доц

Ст.викл

Асист

Викл

Всього

 

 

1

 

2

0

6

4

1

14

9324 

 

 

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу, затверджений в кількості  одиниць.

На момент складання плану роботи кафедри :

Штат НДС                    _ чоловік;

Очних аспірантів                  1 чоловік;

Заочних аспірантів      8 чоловік;

Пошукувачів               5 чоловік;

Докторантів                  2 чоловіка.

Всього по кафедрі       16 чоловік.

 

1.3. Об’єм навчальної роботи, яка виконується кафедрою, складає 9347 год.

З них по видах:

Півріччя

Читання лекцій

Проведення практичних занять

Проведення лабораторних занять

Практика

Проведення екзаменаційних консультацій

Курсові роботи

Дипломні роботи

Проведення заліку

Проведення семестрових екзаменів

Вступні іспити

Керівництво аспірантами, здобувачами

 Атестація ЗВО

ВСЬОГО

д/ф

948

54

547

149

60

87

204,5

156

108,5

70

100

48

7455

з/ф

110

14

488

28

16

18

572

71

17

0

525

16

1869

Всього

 

1052

68

5958

177

76

105

776,5

227

125,5

70

625

64

9324

 

1.4. В розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 436,4 кв. м., з них: навчальних лабораторій – 10 аудиторій площею 420,4 кв. м.

 


2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

з/п

Вид роботи

Об’єм

Виконавці

Строки виконання

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1.       

Розробка нових та корегування існуючих робочих планів та програм з дисциплін для очної та заочної форм навчання

150

викладачі кафедри

до 04.10.2017 р.

 

2.       

Визначення тематики дипломних робіт

60

викладачі кафедри

07.09.2017 р.

 

3.       

Відвідування занять викладачів кафедри

330

зав. кафедри;

викладачі кафедри

протягом року

 

4.       

Вивчення досвіду роботи викладачів

90

викладачі кафедри

протягом року

 

5.       

Робота викладачів над створенням електронних навчально-методичних комплексів

40

викладачі кафедри

протягом року

 

6.       

Рецензування робочих планів та програм дисциплін кафедри, інструкцій до лабораторних робіт та інших методичних матеріалів

100

проф.Кадемія М.Ю.

викладачі кафедри

протягом року

 

7.       

Підготовка, удосконалення текстів лекцій, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій, контрольних робіт та інших навчально-методичних матеріалів для студентів очної та заочної форм навчання

660

викладачі кафедри

протягом року

 

8.       

Здійснення моніторингу знань студентів та обговорення їх результатів на засіданні кафедри

40

викладачі кафедри

листопад 2017 р.

 

9.       

Аналіз якості підготовки студентів за результатами ректорських контрольних робіт

40

викладачі: Кадемія М. Ю.,

Кобися В. М.

лютий 2018 р.

 

 

10.  

Проведення відкритих занять з таких дисциплін:

20

Викладачі кафедри:

 

За графіком:

Інформатика

лекція

доцент

Шахіна І. Ю.

жовтень 2017 р.

"Апаратні засоби ЕОМ"

 лабораторна робота

доцент

Кобися В. М.

листопад 2017 р.

Основи автоматизованих систем проектування

    лабораторна робота

старший викладач

Король В. П.

квітень, 2018 р.

Дисципліна: "Комп'ютерно орієнтовані технології навчання"

Тема: Створення учнівської публікації

    лабораторна робота

старший викладач

Куцак Л. В.

листопад 2017 р.

Дисципліна КОТН, тема: «Створення блогів, налагодження системи навігації»

лабораторна робота

старший викладач

Люльчак С. Ю.

лютий 2018 р.

Дисципліна:"Інформаційно-комунікаційні технології у наукових дослідженнях" 

Тема:Використання сервісів Веб 2.0, Веб 3.0 у навчанні та наукових дослідженнях

 лабораторна робота

старший викладач

Кізім С. С.

листопад

2017 р.

Засоби комп’ютерних технологій в управлінні

лабораторна робота

старший викладач

Уманець В. О.

листопад 2017 р.

Прикладне програмування

лекція

доцент

Гордійчук Г. Б.

березень 2018 р.

Комп’ютерна графіка

лабораторна робота

доцент

Бойчук В.М.

червень

2017 р.

Стандартизація, взаємозамінність та технічні вимірювання

лекція

доцент

Коношевський Л. Л.

травень 2018 р.

"Практикум з виробничого навчання"

лабораторна робота

доцент

Кобися А. П.

березень 2018 р.

Комп’ютерно орієнтовані технології навчання, тема: «Створення учнівської мультимедійної презентації»

лабораторна робота

асистент

Чехместрук І. В.

травень

2018


3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

з/п

Вид роботи

Об’єм

Виконавці

Строки виконання

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1.              

Рецензування дисертацій, авторефератів, науково-педагогічної літератури.

40

всі викладачі

протягом року

 

2.              

Продовження дослідження з теми «Педагогічні умови застосування інформаційно-освітнього порталу».

100

проф. Кадемія М.Ю.

всі викладачі кафедри

протягом року

 

3.              

Опонування дисертаційних досліджень.

 

викладачі кафедри

протягом року

 

4.              

Участь у конференціях

20

всі викладачі

протягом року

 

5.              

Звітна науково-практична конференція викладачів кафедри.

20

всі викладачі

квітень 2017 р.

 

6.              

Робота науково-дослідних лабораторій з проблем використання інформаційних технологій в освіті.

100

1.Кадемія М. Ю.

Уманець В.О.,

Люльчак С.Ю.,

2.Кадемія М. Ю.,

Коношевський Л. Л.

Чехместрук І. В.,

Шахіна І. Ю.

3.Кобися В. М.,

Кадемія М. Ю.,

Кобися А. П.,

Кізім С. С.

протягом року

 

7.              

Робота експериментального педагогічного майданчика.

80

Кізім С.С.,

Уманець В.О.,

Кобися В.М.,

Кобися А.П.,

Люльчак С.Ю.

протягом року

 

8.              

Робота над загально-кафедральною науково-дослідною роботою на тему: «Створення та наповнення інформаційно-освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу». Термін виконання: 2016-2018 н. р.

80

Кадемія М. Ю.,

Гордійчук Г. Б.,

Коношевський Л. Л.,

Куцак Л. В.

 

протягом року

 

9.              

Розробити проект для участі в гранті обласної ради і адміністрації Вінницької області.

 

Кадемія М. Ю.,

Уманець В.О.,

Кобися В.М.,

Кобися А.П.

протягом року

 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

з/п

Вид робіт

Об’єм

Виконавці

Строки виконання

Позн. про вик

1

2

3

4

5

6

1.      

Здійснення контролю за якістю проведення занять викладачами кафедри.

30

зав. кафедрою, доцент

Кадемія М. Ю.

протягом року

 

2.      

Участь у міжнародних та інших наукових конференціях.

130

всі викладачі

протягом року

 

3.      

Участь викладачів, старших лаборантів, студентів у науково-методичному семінарі кафедри.

60

всі співробітники кафедри

протягом року

 

4.      

Здійснення профорієнтаційної роботи серед молоді м. Вінниці й області щодо вступу в університет на різні освітньо-кваліфікаційні рівні.

140

всі співробітники кафедри

протягом року

 

5.      

Організація науково-дослідної роботи студентів.

30

всі викладачі

протягом року

 

6.      

Організація виховної роботи на кафедрі.

30

Кобися А. П.

протягом року

 

7.      

Підготовка доповідей, участь у засіданнях кафедри та науково-методичних семінарах.

120

ст. викладач Кобися В. М.,

Шахіна І. Ю.

протягом року

 

8.      

Організація засідань кафедри, складання планів роботи, протоколів.

160

старший лаборант

Любарська Л.А.

протягом року

 

9.      

Підготовка проекту розподілу навчального навантаження.

80

доцент

Гордійчук Г. Б.

вересень 2017 р.

 

10.          

Участь у роботі вченої ради Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

100

Кадемія М.Ю.,

Шевченко Л.С.,

Гордійчук Г.Б.,

Коношевський Л. Л.,

Уманець В.О.

протягом року

 

 

 

5. РОБОТА ЩОДО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

 

№ з/п

Вид робіт

Об’єм

Виконавці

Термін виконання

Позн. про вик.

1

2

 

3

4

5

1.      

Участь в урочистій посвяті в студенти.

20

Викладачі кафедри

01.09.2017 р.

 

2.      

Участь в урочистому святі, присвяченому Дню Вчителя.

20

Викладачі кафедри

жовтень

2017 р.

 

3.      

Участь у виставці творчих робіт «Дари осені».

20

Викладачі кафедри

жовтень

2017 р.

 

4.      

Проведення презентації новинок літератури, огляди журналів і газет.

80

Викладачі кафедри

за планом

 

5.      

Участь у батьківських зборах студентів 1 курсу.

30

Викладачі кафедри

листопад 2017 р.

 

6.      

Участь у проведенні тижня Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

80

Викладачі кафедри

березень 2018 р.

 

7.      

Участь у зустрічі з випускниками Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

40

Викладачі кафедри

березень 2018 р.

 

8.      

Проведення Всесвітнього дня інформаційного суспільства.

20

Викладачі кафедри

травень 2018 р.

 

9.      

Проведення бесіди, диспуту з проблем екологічної культури, формувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

40

Викладачі кафедри

протягом року

 

10.          

Організація участі студентів у збірних командах інституту та університету з різних видів спорту.

40

Викладачі кафедри

 

протягом року

 

11.          

Участь у художній самодіяльності університету.

40

Викладачі кафедри

протягом року

 

12.          

Надання допомоги в налагодженні побуту студентів, що живуть в гуртожитку.

60

Викладачі кафедри

протягом року

 

13.          

Проведення роботи щодо поведінки студентів у гуртожитку згідно плану

160

Викладачі кафедри

протягом року

 

14.          

Участь у профорієнтаційних заходах.

80

Викладачі кафедри

протягом року

 

 

6. ГРОМАДСЬКА РОБОТА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ

 

з/п

Вид робіт

Об’єм

Виконавці

Термін виконання

Позн. про вик.

1

2

 

3

4

5

1

Завідувач кафедри, член вченої ради Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації; голова кадрово-рейтингової комісії з питань оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників ННПППФВК; член навчально-методичної комісії ННПППФВК. Відповідальна за інформаційно-освітній портал кафедри.

100

проф. Кадемія М. Ю.

протягом року

 

2

Заступник директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації з навчальної роботи Член методичної ради Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації; член методичної ради; член комісії співпраці зі студентами Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Відповідальна за розподіл навантаження викладачів кафедри; за веб-сторінку «Наукові працівники» та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

доцент

Гордійчук Г.Б.

протягом року

 

3

Член вченої ради Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації; заступник голови навчально-методичної комісії. Відповідальний за:

техніку безпеки кафедри,

за веб-сторінку «Рейтинг» та ЕНМК з дисциплін, що викладає.

100

доцент Коношевський Л.Л.

протягом року

 

4

Заступник декана-директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації з наукової роботи. Відповідальний за веб-сторінки: «Практика. Професійна освіта».

100

доцент

Бойчук В.М.

 

протягом року

 

5

Член навчально-методичної комісії Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації. Відповідальна за веб-сторінки: «Впровадження положень Болонської декларації в навчальний процес», «Підготовка науково-педагогічних працівників» та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

доцент

Шахіна І.Ю.

протягом року

 

6

Член навчально-методичної комісії кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті. Відповідальна за веб-сторінки: «Науково-дослідна тема кафедри», «Сторінка профспілкового комітету кафедри», «Газета» та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

доцент

Кириленко Н.М.

протягом року

 

7

Член навчально-методичної комісії кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті. Відповідальна за веб-сторінки: «Програми», «Підготовка до екзаменів», «Плани та матеріали виховної і позаурочної роботи» та ЕНМК із дисциплін, що викладає: «Курсове навчання».

100

старший викладач

Кізім С.С.

протягом року

 

8

Заступник з наукової роботи; член навчально-методичної комісії; член кадрово-рейтингової комісії з питань оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників; член комісії із інформаційного забезпечення діяльності кафедри. Відповідальний на кафедрі за організацію науково-дослідної роботи. Відповідальний за розробку веб-сторінки «ЕНМК», «Напрями та матеріали НДР» та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

доцент

Кобися В.М.

протягом року

 

9

Член методичної ради кафедри; член комісії співпраці зі студентами; голова комісії із профорієнтаційної роботи.

Відповідальна за веб-сторінки: «Intel-проекти «Навчання для майбутнього»», «Плани та матеріали виховної і позаурочної роботи».

100

доцент

Кобися А.П.

 

протягом року

 

10

Член комісії співпраці зі студентами; керівник методологічного семінару кафедри.

Відповідальна за складання розкладу по кафедрі; веб-сторінки: «Тематика та матеріали виступів та доповідей на методологіч-ному семінарі», «Співпраця з вітчизняними навчальни-ми закладами», «Співпраця з зарубіжними навчальни-ми закладами», та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

старший викладач

Люльчак С.Ю.

протягом року

 

11

Профорг кафедри. Голова комісії із інформаційного забезпечення діяльності; член комісії із профорієнтаційної роботи. Відповідальний за матеріально-технічну базу кафедри, за веб-сторінки «Адреси та телефони працівників кафедри ІІТО», «Матеріально-технічна база кафедри», «Всеукраїнські та міжнародні конкурси», «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень (електронний журнал)», «Законодавчі нормативні акти щодо вивчення ІКТ, новини, оголошення», «Освітні Е-ресурси» та ЕНМК із дисциплін, що викладає.

100

старший викладач

Уманець В.О.

протягом року

 

12

Відповідальна за веб-сторінки інформаційно-освітнього порталу «Електронні педагогічні освітні засоби», «Репозитарій»

100

асистент кафедри

протягом року

 

12

Член комісії із матеріально-технічного забезпечення діяльності кафедри. Відповідальний за веб-сторінки: «Відкриті заняття викладачів кафедри».

100

завідувач лабораторіями Сапогов М.В.

 

протягом року

 

13

Відповідальний за технічну підтримку інформаційно-освітнього порталу кафедри ІІТО

100

завідувач лабораторіями Головчук М. Л.

протягом року

 

14

Відповідальна за веб-сторінки: «Планування роботи кафедри», «Дипломні і курсові роботи виконані студентами», «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників».

100

старший лаборант

Любарська Л. А.

протягом року

 

15

Відповідальний за розміщення матеріалів на інформаційно-освітньому порталі кафедри та веб-сторінці «Законодавчі нормативні акти щодо вивчення ІКТ, новини, оголошення».

100

старший викладач

Уманець В. О.

протягом року

 

16

Член комісії із матеріально-технічного забезпечення діяльності інституту Відповідальна за веб-сторінки:

«Фотогалерея кафедри».

100

старший лаборант

Парубок К. О.

протягом року

 

17

Відповідальні за наповнення ЕНМК згідно навантаження та індивідуального плану

150

Усі викладачі

протягом року

 

 

 

7. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 2017-2018 Н. Р.

 

І півріччя

Основні питання,

що обговорюються на засіданні

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

І засідання 31 серпня 2017 року

1.              1

Про підсумки роботи кафедри у 2016-2017 н. р. та завдання на 2016-2017 н. р.

зав. кафедри

Кадемія М.Ю.

 

2.               

Обговорення питання планування навчального навантаження на 2017-2018 н. р. та підготовки навчальних планів і програм.

зав. кафедри

Кадемія М.Ю.

 

3.               

Про прийняття викладачів на роботу на умовах строкового договору.

зав. кафедри

Кадемія М.Ю.

 

4.               

Аналіз та підсумки вступної компанії, ведення профорієнтаційної роботи у 2017-2018 н. р.

зав. кафедри

Кадемія М.Ю.

 

5.               

Поточні питання.

 

 

ІІ засідання – вересень 2017 року

1.            3

Затвердження плануючої документації кафедри на 2017-2018 н. р.

зав. кафедри

Кадемія М.Ю.

 

2.             

Розподіл обов’язків між членами кафедри на 2017-2018 н. р.

зав. кафедри

Кадемія М.Ю.

 

3.             

Підготовка лабораторій кафедри до нового навчального року.

зав. кафедри

Кадемія М.Ю.

 

4.             

Поточні питання

 

 

ІІІ засідання – жовтень 2017 року

1.      

Атестація аспірантів кафедри за 2017-2018 н. р.

аспіранти

 

2.      

Виконання навчального навантаження викладачами кафедри за 2017-2018 н. р.

всі викладачі

 

 

3.      

Якість викладання навчальних дисциплін викладачами кафедри ІІТО

Кобися А. П.

 

4.      

Здійснення профорієнтаційної роботи кафедри

Кобися А. П.

 

5.      

Поточні питання

 

 

ІV засідання – листопад 2017 року

1.      

Робота наукових лабораторій кафедри

Уманець В. О.,

Гордійчук Г. Б.,

Кобися В. М.

 

2.      

Дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм в  лабораторіях та навчальних аудиторіях кафедри

Зав. лабораторіями

Сапогов М.В., Головчук М.Л.

 

3.      

Підготовка студентів викладачами кафедри до участі в конкурсах, олімпіадах, конференціях та інших заходах

всі викладачі

 

4.      

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

5.      

Поточні питання

 

 

V засідання – грудень 2017 року

1.             1

Підсумки науково-дослідної роботи кафедри за 2017 р. та затвердження плану науково-дослідної роботи на 2017 р.

Кобися В.М.

 

2.              

Використання викладачами та навчально-допоміжним персоналом кафедри засобів ІКТ у навчальному процесі

всі викладачі та навчально-допоміжний персонал

 

3.              

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

4.             5

Поточні питання

 

 

ІІ півріччя

VI засідання – січень 2018 року

1.      

Організація науково-дослідної роботи студентів і молодих вчених, колективом кафедри

зав. кафедри

Кадемія М. Ю.

 

2.      

Робота викладачів кафедри з профорієнтації та забезпечення якісного прийому студентів у 2018 р.

відповідальна за профорієнтаційну роботу по кафедрі Кобися А. П.

 

3.      

Стан курсової підготовки у ВНЗ

зав. кафедри

Кадемія М. Ю.

 

4.      

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

5.      

Поточні питання

 

 

VІІ засідання – лютий 2018 року

1.      

Моніторинг якості знань студентів за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н. р.

всі викладачі

 

 

2.      

Про роботу наукових лабораторій, експериментального педагогічного майданчика, виконання кафедральної теми кафедри

Уманець В. О.,

Гордійчук Г. Б.,

Кобися В. М.

 

 

3.     3

Виконання навчальних планів і програм у І півріччі 2017-2018 н. р.

зав. кафедри

Кадемія М. Ю.

 

4.      

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

5.      

Поточні питання

 

 

VIІІ засідання – березень 2018 року

1.     2

Робота викладачів кафедри щодо надання якісної освіти студентам заочної форми навчання

зав. кафедри

Кадемія М. Ю.,

всі викладачі

 

2.     3

Стан, результати та перспективи співробітництва кафедри з науковими установами і закладами освіти в Україні та за кордоном

зав. кафедри Кадемія М.Ю.,

викладачі кафедри

 

3.      

Про роботу навчально-допоміжного персоналу кафедри

завідувачі лабораторіями Головчук М. Л.

 

4.      

Підготовка матеріалів до акредитації та ліцензування

всі викладачі

 

5.      

Поточні питання

 

 

ІХ засідання – квітень 2018 року

1.      

Про використання викладачами кафедри ІКТ (середовище МОODLE із метою якісної підготовки фахівців

зав. кафедри Кадемія М. Ю.

 

2.      

Атестація аспірантів та пошукачів кафедри за 1-е півріччя 2017-2018 н. р.

аспіранти, пошукачі

 

3.      

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

4.      

Поточні питання

 

 

Х засідання – травень 2018 року

1.      

Підсумки науково-дослідної роботи студентів у 2017-2018 н. р.

Кобися В. М.

 

2.      

Результати практики студентів ПО

керівники практики

 

3.      

Результати стажування викладачів кафедри у 2017-2018 н. р.

викладачі, які проходили стажування

 

4.     3

Про роботу методологічного семінару кафедри

Люльчак С. Ю.

 

5.      

Підсумки науково-дослідної роботи студентів та діяльності наукових студентських гуртків

Шахіна І. Ю.

 

6.      

Обговорення відкритих занять

всі викладачі

 

7.      

Поточні питання

 

 

ХІ засідання – червень 2018 року

1.     1

Підсумки літньої екзаменаційної сесії

викладачі-екзаменатори кафедри

 

2.      

Стан і перспективи забезпечення науково-педагогічними кадрами кафедри

зав. кафедри Кадемія М. Ю.

 

3.     2

Інформація про виконання рішень кафедри у 2017-2018 н. р.

зав. кафедри Кадемія М. Ю.

 

4.     4

Поточні питання

 

 

 

 

9. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР

 

з/п

Теми

Виконавці

Термін проведення

Позн. про вик.

1

2

3

4

5

1

Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування

Кадемія М. Ю.

вересень

 

2

Можливості застосування інтерактивних засобів навчання у вищій школі

Люльчак С. Ю.

листопад

 

3

«Дизайн засобами онлайн сервісів»

Кізім С. С.

листопад

 

4

Використання інформаційно-освітнього порталу педагогічного університету для надання якісної освіти студентам заочної форми навчання

Гордійчук Г. Б.

грудень

 

5

Вимоги до розробки електронних курсів LMS.

Уманець В. О.

лютий

 

6

Використання комп’ютерних технологій у процесі художньо-графічної підготовки студентів

Бойчук В. М.

березень

 

7

До питання про застосування комп'ютерних технологій у соціально-психологічному експерименті

Коношевський Л. Л.

березень

 

8

Використання CLOUD PLATFORM GOOGLE у процесі вивчення програмування з використанням SQL

Кобися В. М.

квітень

 

9

Використання Learning Management System для організації віртуального освітнього простору ВНЗ

Кобися А. П.

квітень

 

10

До питання про впровадження хмарних технологій у навчальному процесі

Шахіна І. Ю.

травень

 

11

Медіаосвіта у професійній підготовці майбутніх учителів.

Куцак Л. В.

листопад

 

 

12

Застосування видавничих технологій в розробці реклами ВНЗ

Король В. П.

травень

 

 

13

Використання інтерактивних книг для підготовки майбутніх учителів.

Чехместрук І. В.

травень

 

 

11. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

п/п

Форма

Учасники (прізвище, ініціали)

Термін виконання

Позн. про вик.

1

2

3

4

5

1

Участь викладачів у роботі методологічного семінару кафедри та інституту

всі викладачі кафедри

протягом року

 

2

Участь у роботі науково-практичних конференцій інституту, університету

всі викладачі кафедри

протягом року

 

3

Участь у семінарах та майстеркласах за програмами: 1) IntelÓНавчання для майбутнього

2) Microsoft

всі викладачі кафедри

протягом року

 

4

Участь у розробці електронних навчально-методичних комплексів

всі викладачі кафедри

протягом року

 

5

Підготовка навчально-методичної літератури для затвердження на вченій раді навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої школи.

всі викладачі кафедри

протягом року

 

6

Стажування:

1.     Коношевський Л. Л.,

2.     Кобися А. П.,

3.     Шахіна І. Ю.

4.     Сапогов М. В.

5.     Головчук М. Л.

проф. Кадемія

жовтень – листопад 2017 року

 

 

 

12. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ

 

Дата

Розділ

Назва

Підстава для змін

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ КАФЕДРУ

 

Дата

Зміст зауважень

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ВИСНОВОК ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

 

 

Перше півріччя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри, протокол №___ від «___» _________ 2017 р.

 

Зав. кафедри

_______________

______________

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

Друге півріччя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри, протокол №___ від «___» _________ 2018р.

 

Зав. кафедри

_______________

______________

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)