ЗВІТ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

КАФЕДРИ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

за 2015-2016 н.р.

 

1.                Список осіб, що захистили у 2015-2016 навчальному році докторську чи кандидатську дисертацію

Прізвище, ініціали дисертанта

Кафедра

Шифр і назва спеціальності

Прізвище, ініціали, вчене звання наукового керівника

Місце і дата захисту

 

 

 

 

 

2.     Видавнича діяльність

Кафедра

Монографії

Підручники

Посібники

Метод. розробки

Статті

Тези

Патенти

Загальний обсяг

Од

д/а

Од

д/а

Од

д/а

Од

д/а

Од

д/а

Од

д/а

Од

д/а

Од

д/а

 

Інноваційних та інформаційних технологій в освіті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

4

72

 

 

3

42

10

16

54

26

2

0,8

 

 

73

156,8

Всього по кафедрі:   73 одиниць,  156,8 друкованих аркушів.

 

3.     Список і обсяг найважливіших наукових і навчально-методичних праць: монографій, підручників, навчально-методичних посібників (з грифом МОН України).

Викладачами кафедри активно здійснювалася наукова діяльність, зокрема: опубліковано   наукових праць обсягом   друкованих аркушів, з них:

o   монографії – 4 ,

o   навчальних посібників 3 ,

o   методичних розробок  10,

o   статей у виданнях ВАК 29 ,

а саме:

Монографії

1.  Гуревич Р. С. Формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій / А. М. Гуржій, Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевський. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма „Планер”, 2015. – 464 с.

2.  Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців : монографія / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр,; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р.С. (видання 2-е, доповнене. – Львів : ЛДУ БЖД, – 2015. –380 с.

3.  Кадемія М. Ю. Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах [монографія] / за заг. ред. доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Р. С. Гуревича. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», –2015. – 420 с.

4.  Кириленко Н. М. Застосування комп’ютерних  дидактичних ігор у фаховій підготовці майбутніх учителів [монографія] / Н. М. Кириленко. – Вінниця: Глобус-ПРЕСС, 2016. – 214 с.

 

 

Навчально-методичні посібники

 

1.  Кадемія М. Ю. Інноваційні технології навчання в умовах інформатизації освіти : навч. пос. / Р. С. Гуревич, М. М. Козяр, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко ; за ред. член-кор. НАПН України Р. С. Гуревича – Львів : ЛДУБЖД, 2015. – 396 с.

2.  Люльчак С. Ю. Принципи побудови та захист інформації баз даних: навч. пос. / С. Ю. Люльчак . – Вінниця, ТОВ фірма «Консоль», 2016 . – 279 с.

3.  Шахіна І. Ю. Логічне програмування: математичний підхід: навчальний посібник / І. Ю. Шахіна . – Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2015. – 156 с.

 

Наукові статті

1.  Гордійчук Г.Б. Використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу з метою професійної підготовки майбутніх фахівців / Г.Б. Гордійчук // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць [у 2 ч.] . Ч.1. / Львівський державний університете безпеки життєдіяльності, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін.; [за ред. М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. – С. 159-162. 

2.  Гордійчук Г.Б. Використання ресурсів інформаційно-освітнього середовища в навчальному процесі педагогічного вищого навчального закладу / Г.Б. Гордійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми // зб. наук. праць, випуск  43 / Редкол. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2016. – С.202-207.

3.  Гордійчук Г.Б. Використання ресурсів інформаційно-освітнього середовища в навчальному процесі педагогічного вищого навчального закладу / Г.Б. Гордійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми // зб. наук. праць, випуск  45 / Редкол. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2016. – С.202-207.

4.  Гордійчук Г.Б. Формування готовності педагога до інноваційної діяльності / Г.Б. Гордійчук // Наукова конференція викладачів, молодих учених і студентів Інституту магістратури, аспірантури, докторантури “Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень” – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ito.vspu.net/konference15/program15.htm.

5.      Кадемія М. Ю. «Усепроникаюче навчання» – інноваційна педагогічна технологія XXI століття / Роман Гуревич, Наталія Лазаренко, Майя Кадемія // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : зб. наук. пр. / [редкол. : Н. Ничкало (голова), та ін.; упоряд.: Н. Ничкало, О. Боровік] ; НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К. : Богданова A. M., 2016. – C. 522-529.

6.  Кадемія М. Ю. Бінарне навчання у підготовці кваліфікованих робітників у ПТНЗ / Кадемія М. Ю., Люльчак С. Ю.// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. Пед.. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. [вип. 54]. – С. 61-67

7.  Кадемія М. Ю. Використання мережної взаємодії в навчальному процесі ВНЗ [Електронний ресурс] / М. Ю. Кадемія // Матеріали звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 21 березня 2016 р. – [Режим доступу] : http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=12.

8.  Кадемія М. Ю. Від традиційного до всепроникаючого навчання / Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. // Освіта для сучасності = Edukacja dla współczesności : зб. наук. пр. : у 2 т. / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ ІМЕНІ М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи ; редкол. : В. Г. Кремень (голова), В. П. Андрущенко, Н. Г. Ничкало, Ф. Шльосек (заст. голови) ; Л. Лук’янова, Л. Макаренко, О. Падалко [та ін.] (члени редколегії). – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Т. 2. – С. 254-262.

9.  Кадемія М. Ю. Інновації в освіті на основі використання e-learning / М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – [Редкол]. – [Вип. 43]. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 268-273.

10.  Кадемія М. Ю. Інтерактивні методи навчання у вищій школі / Кадемія М. Ю. // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць за матеріалами IV між нар. наук.-практ. конф. : [в 2 ч.]. – [вип. 4, ч. 1]. / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [за ред. М.М. Козяра, Н. Г. Ничкало]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. – С. 213-219.

11.  Кадемія М. Ю. Формування мотиваційної компетентності студентів / Кадемія М. Ю., Дідух Л. І. // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти [Текст] : зб. наук. праць / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – [вип. 42 (46)]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 267-275.

12.  Кадемія М. Ю. Формування мотиваційної компетентності учнів професійно-технічних закладів / М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – [Редкол]. – [Вип. 42]. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 92-96.

13.  Кізім С. С. Актуальні напрями вдосконалення методичної компетентності викладача математики/ С. С. Кізім, Р. М. Медяний/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики» (26-27 листопада 2015 р. м. Вінниця). – Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2015. – С. 90-93.

14.   Кізім С.С.  Хмарні сервіси у професійній підготовці майбутніх учителів  / C. С. Кізім  // Збірник звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://lib.iitta.gov.ua.

15.  Кізім С.С. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів засобами мережевих технологій / C. С. Кізім   // Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень : зб. наук. пр. – Вип. 4 (7) / редкол. : Р. С. Гуревич (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 181-183.

16.  Кізім С. С. Використання засобів комп’ютерної графіки для візуалізації навчального матеріалу  у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів / С. С. Кізім // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 43. / Редкол. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 287-290.

17.  Кізім С. С. Інноваційні підходи у процесі графічної підготовки майбутніх педагогів / С. С. Кізім // наукова конференція викладачів, молодих учених і студентів Інституту магістратури, аспірантури, докторантури «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» – [Электронний ресурс] – Режим доступу :  http://ito.vspu.net/communication/forum/index.php

18.  Кізім С. С. Інноваційні підходи  у модернізації професійної підготовки майбутніх педагогів  / С. С. Кізім // Наукова конференція викладачів, молодих учених і студентів Інституту магістратури, аспірантури, докторантури «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» – [Электронний ресурс] – Режим доступу :  http://ito.vspu.net/communication/forum/index.php

19.  Кізім С. С. Основні тенденції модернізації професійної підготовки майбутніх педагогів / С. С. Кізім // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 42. / Редкол. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 265-271.

20.  Кобися А. П. Організація дистанційного навчання студентів на основі освітнього інформаційного середовища навчального закладу / А. П. Кобися // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. праць. – Вип.  43. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 291-296

21.  Кобися А. П. Використання хмарних технологій для організації і здійснення моніторингу навчальних досягнень студентів / А. П. Кобися // Наукова конференція викладачів, молодих учених і студентів Інституту магістратури, аспірантури, докторантури «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» – [Электронний ресурс] – Режим доступу :  http://ito.vspu.net/communication/forum/index.php

22.  Кобися В. М. Організація і здійснення моніторингу навчальних досягнень студентів за дистанційною формою / В. М. Кобися // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. праць. – Вип.  43. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С.297-302.

23.  Кобися В. М. Вивчення програмування з використанням стандарту запитів SQL на платформах Oracle Database XE та MS SQL Server / В. М. Кобися // Наукова конференція викладачів, молодих учених і студентів Інституту магістратури, аспірантури, докторантури «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» – [Электронний ресурс] – Режим доступу :  http://ito.vspu.net/communication/forum/index.php

24.  Коношевський Л. Л. Інтернет як засіб формування інформаційної культури майбутніх учителів у період становлення інформаційного суспільства / Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський // Матеріали звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 21 березня 2016 р. – [Режим доступу] : http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=12.

25.  Коношевський Л. Л. Самостійна робота студентів в умовах застосування інформаційно-освітнього порталу ВНЗ / Л. Л.Коношевський, О. Л. Коношевський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вип. 44 / Редкол. : Р. С. Гуревич (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ «Планер», 2016. – С. 182-186 с.

26.  Шахина И. Ю. Использование облачных технологий для создания интерактивного плаката // Деятельностная педагогика и педагогическое образование: Сборник тезисов III Международной конференции «ДППО-2015»: Воронеж, 18-22 сентября 2015 г. / Под ред. А.В. Боровских. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет. – С. 118-121.

27.  Шахіна І. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін // Звітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 21 березня 2016 р. http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=12

28.  Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті дорослих         // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 45 / Редкол. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – C.

29.  Шахіна І. Ю. Логічне програмування - мова пролог // Наукова конференція викладачів, молодих учених і студентів Інституту магістратури, аспірантури, докторантури «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень», м. Вінниця, 20 квітня 2016 р.

30.  Шахіна І. Ю. Хмарні технології в організації освітньої діяльності університету // Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – С. 68-72.

31.  Шахіна І. Ю., Ільїна О. І.  Створення інфографіки за допомогою сучасних інтернет-сервісів // Наукові записки. – Випуск 8. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 58-64.

32.  Шахіна І. Ю., Ільїна О. І. Порівняльний аналіз програм для створення мультимедійних презентацій         // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Частина 2. / За редакцією М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало. - Львів: ЛДУ БЖД, 2015. –  С. 176-179.

33.  Шахіна І. Ю., Медведєв Р. П.  Використання ментальних карт у навчальному процесі // Наукові записки. – Випуск 8. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 73-78.

34.  Шахіна І. Ю., Медведєв Р. П. Основні напрями використання блог-технологій в освітній сфері // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Частина 2. / За редакцією М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало. - Львів: ЛДУ БЖД, 2015. –  С. 180-184.

35.  Шахіна І. Ю., Ткаченко А. В.  Використання ментальних карт на уроках історії України під час вивчення теми «Великий терор» на Вінниччині (1937-1938 рр.) // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 43 / Редкол. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – C. 68-73.

36.  Шахіна І. Ю.Використання інтернет-технологій у навчальному процесі // Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень : зб. наук. пр. – Вип. 4 (7) / редкол. : Р. С. Гуревич (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 181-183.

 


4. Організація і проведення науково-методичних заходів:

а) організація і проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій (семінарів)

№ з/п

Назва і тип заходу (конференція, семінар тощо)

Рівень (міжнародний, всеукраїнський, міжвузівський, обласний, міський, університетський)

Дата проведення

Кількість учасників

Всього

В тому числі

Іноземних громадян

З інших міст України

Викладачів ВДПУ

Студентів ВДПУ

1

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми

Техно Проф Інформ

міжнародна

16-18 травня 2016

352

14

111

41

 

 

Третя всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»

всеукраїнська

23-24 листопада 2015 р

165

 

12

5

112

 

б) організація і проведення щорічної конференції викладачів і студентів ВДПУ

Інститут (факультет)

Назва конференції

Дата проведення

Кількість секцій

Кількість доповідей

Всього

З них викладачів

З них студентів

Інститут магістратури, аспірантури, докторантури

Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень

28 квітня 2016 р.

1

87

11

75

 


5. Основні результати науково-дослідної роботи студентів

а) основні результати проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та І туру Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт.

І етап ВСО

І тур ВКСНДР

Кількість дисциплін (спеціальностей)

І туру ВСО

Кількість учасників І туру ВСО

Кількість студентів, направлених до базових ВНЗ (на ІІ тур) ВСО

Кількість дисциплін (спеціальностей)

І туру ВКСНДР

Кількість учасників І етапу ВКСНДР

Кількість робіт, направлених до базових ВНЗ

Кількість студентів, запрошених на підсумкові

2

39

8

1

6

1

1

 

 

б) основні результати участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (ВСО) та Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт (ВКСНДР) та інших заходах

 

Прізвище, ім.’я по батькові студента-учасника

Інститут, факультет, курс, група

Тип та назва змагання (ВСО, ВКСНДР, інші олімпіади та конкурси)

Місце, яке посів студент

Вчене звання, прізвище, ініціали наукового керівника

1

Гриньчак Катерина Павлівна 

Інститут математики, фізики і технологічної освіти, ОКР Магістр, спеціальність «Англійська мова»

Конкурс студентських науково-дослідних робіт

1 місце

Кадемія М. Ю.

 

Пугач Ілона Олександрівна

студентка Інституту математики, фізики і технологічної освіти, ОКР «Бакалавр», спеціальність «Професійна освіта. Комп’ютерні технології  в управлінні та навчанні»

ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016»

1 місце

Кобися А. П.

 

Ткаченко Анжеліка Вікторівна

студентка Інституту аспірантури, магістратури, докторантури, ОКР «Магістр», спеціальність «Історія»

ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016»

1 місце

Кобися А. П.

 

Медведєв Роман Петрович

студент Інституту математики, фізики і технологічної освіти, ОКР «Бакалавр», спеціальність «Професійна освіта. Комп’ютерні технології  в управлінні та навчанні»

ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016»

1 місце

Кобися А. П.

 

Афоніна Дарія Сергіївна

студентка Інституту філології й журналістики, ОКР «Бакалавр», спеціальність «Українська мова та література»

ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016»

1 місце

Кобися А. П.

 

Кравченко Юлія Леонідівна

студентка Інституту філології й журналістики, ОКР «Бакалавр», спеціальність «Українська мова та література»

ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016»

1 місце

Кобися А. П.

 

Оліванчук Олена Анатоліївна

студентка Факультету іноземних мов, ОКР «Бакалавр», спеціальність «Англійська мова»

ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016»

2 місце

Кобися В. М.

 

Красіков Олексій Валерійович

студент Інституту математики, фізики і технологічної освіти, ОКР «Бакалавр», спеціальність «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»

ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016»

2 місце

Кобися В. М.

 

Синенька Юліана Володимирівна

студентка Інституту аспірантури, магістратури, докторантури, ОКР «Магістр», спеціальність «Біологія»

ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016»

2 місце

Кобися В. М.

 

Колібабчук Анна Віталіївна

студентка природничо-географічного факультету, ОКР «Спеціаліст», спеціальність «Біологія»

ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016»

2 місце

Кобися В. М.

 

Комарницький Єлисей Петрович

студент філології й журналістики, ОКР «Бакалавр», спеціальність «Українська мова та література»

ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2016»

3 місце

Кізім С. С.

 

Ткаченко Анжеліка Вікторівна

студентка освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності "Історія"

ХІІ всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор»

Диплом лауреата

Кобися А. П.

 

Медведєв Роман Петрович

студент освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"

ХІІ всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор»

Диплом лауреата

 

Кобися А. П.

 

 

Кравченко Юлія Леонідівна

студентка освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності "Українська мова і література"

ХІІ всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор»

Диплом лауреата

 

Кобися А. П.

 

 

Афоніна Дарія Віталіївна

студентка освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності "Українська мова і література"

ХІІ всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор»

Диплом лауреата

 

Кобися А. П.

 

 

Пугач Ілона Олександрівна

студентка освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні",

ХІІ всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор»

Диплом лауреата

 

Кобися А. П.

 

 

Оліванчук Олена Анатоліївна

студентка освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності "Англійська мова"

ХІІ всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор»

Диплом лауреата

 

Кобися В. М.

 

Красіков Олексій Валерійович

студент освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"

ХІІ всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор»

Диплом лауреата

 

Кобися В. М.

 

Ільїна Олександра Ігорівна

студентка освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"

ХІІ всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор»

Диплом лауреата

 

Шахіна І. Ю.

 

Пугач Ілона Олександрівна

студентка освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні",

Всеукраїнська студентська олімпіада із напрямом  підготовки  «6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»

Диплом переможця в номінації «Вчитель майбутнього»

Кобися А. П.

 

Ільїна Олександра Ігорівна

студентка освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні",

Всеукраїнська студентська олімпіада із напрямом  підготовки  «6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»

Сертифікат учасника 2 етапу

Кізім С. С.

       І етап студентської олімпіади з спеціальності «Професійна освіта» проведено в лютому під керівництвом доц. Кобисі В. М., Кізім С. С., Кобисі А. П. В олімпіаді взяло участь 20 студентів 2 – 3 курсів. Переможці: 1 місце – Пугач І. О. (3ПО), 2 місце – Ільїна О. І.(3ПО), 3 – місце Медведєв Р. П. (2ПО).

       І етап студентської олімпіади «Інформатики» серед студентів напрямів підготовки «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» та «Технологічна освіта» проведено 7 грудня 2015 р. під керівництвом                        доц. Шахіної І. Ю. В олімпіаді взяло участь 9 студентів ІМФТО. Переможці: І місце - Мусієнко Вікторія (1-А ТО), ІІ місце - Латипова Юлія (1-А ТО), ІІІ місце - Штифорук Денис (1 АПО).

          І етап студентської олімпіади з «Інформаційних технологій»  відбувся 10 листопада 2015 року серед студентів напряму підготовки «Початкова освіта» Інституту педагогіки, психології і мистецтв. Організатори олімпіади – доц. Гордійчук Г.Б. та доц. Шахіна І.Ю. В олімпіаді взяло участь 19 студентів ІППМ. Переможці: І місце - Косован Світлана (2-АПП1), ІІ місце - Гнатенко Олена (2-ВПМ1), ІІІ місце - Дем’яненко Любов (2-БПД1).

          Конкурс блогів «ЄС: вибір української молоді» організований Представництвом Європейського Союзу в Україні,  Ільїна Олександра студентка освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні",

           Університетський конкурс Розробки кращого проекту з дисципліни «ІНФОРМАТИКА» серед студентів 1 курсів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, який проходив з 14 по 28 грудня 2015 р. У конкурсі взяло участь 27 студентів. Організатор конкурсу – доц. Шахіна І. Ю. Переможці: 1-ше місце - Бальба Діана (1-АТО) з роботою «Українська  вишивка», 2-ге місце - Латипова Юлія (1-АТО) з роботою «Скрапбукінг», 3-тє місце: Штифорук Денис (1-АПО) з роботою «Огляд графічних форматів, аудіо- та відеофайлів».

          Університетський конкурс «На кращу роботу з дисципліни «Основи інформатики з елементами програмування»», який проходив з 15 по 29 грудня 2015 р. серед студентів 2 курсів Інституту педагогіки психології і мистецтв напряму підготовки «Початкова освіта» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У конкурсі взяло участь 65 студентів. Організатори конкурсу - доц. Гордійчук ГБ. та доц. Шахіна І. Ю. Переможці: 1-ше місце - Шпирко Любов (2ВПМ) та Смей Юлія (2 БПД), 2-ге місце - Дем'яненко Людмила (2БПД),  Сивюк Юлія (2БПД), Федоренко Ліна (2БПД), 3-тє місце - Камардаш Катерина (2БПД) і Сорока Наталія (2АПП).

 

6.  Зв’язки з ВНЗ і науковими центрами України та зарубіжжя. У

Підтримуються наукові зв’язки з навчальними закладами України:

1.     Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

2.     Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

3.     Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України.

4.     Львівським науково-практичним центром інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

5.     Бердянським державним педагогічним університетом.

6.     Вінницьким технічним коледжем.

7.     Чернігівським національним педагогічним університетом імені Т. Г. Шевченка.

8.     Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності.

9.     Барським гуманітарно-педагогічним коледжем імені М. Грушевського.

10.Вінницьким гуманітарно-педагогічним коледжем.

11.Комунальним закладом «Гуманітарна гімназія № 1 ім. М. І. Пирогова Вінницької міської ради».

12.Навчально-виховним комплексом: загальносвітня школа  І-ІІ ступенів – ліцей № 7 Вінницької міської ради.

13.Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти.

14.ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

 

Кафедра підтримує науково-освітні зв’язки із провідними закордонними університетами та установами:

1.           Дармшдатським технічним університетом (Німеччина).

2.           Каліфорнійським університетом (м. Ірвін, США).

3.           Вітебським державним університетом ім. П. М. Машерова (м. Вітебськ, Білорусія).

 

 

8. Відзначення викладачів, які мають вагомі наукові здобутки (з обґрунтуванням)

За вагомі здобутки у науково-дослідній роботі слід відзначити:

1.     Кадемію М. Ю. – за активну наукову роботу, участь у написанні проектів на отримання грантів Вінницької облдержадміністрації та Вінницької обласної ради, підготовку студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта».

2.     Кобисю А. П. – за активну наукову роботу, участь у написанні та захисті проектів на отримання грантів Вінницької облдержадміністрації та Вінницької обласної ради, підготовку студентів-переможців Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій Екософт-2016 та лауреатів Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор».

3.     Кобисю А. П. – за активну наукову роботу, участь у написанні та захисті проектів на отримання грантів Вінницької облдержадміністрації та Вінницької обласної ради, підготовку студентів-переможців Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій Екософт-2016 та лауреатів Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор».

4.     Кізім С. С. – за активну наукову роботу, підготовку студента-переможця Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій Екософт-2016.

5.     Шахіну І. Ю. – за активну наукову роботу, підготовку студента-лауреата Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор».

9.                      Викладачі, які не виконали плану НДР за звітній період – відсутні.

10.                 Висновки і пропозиції.

11.        Пропонуємо вважати організацію науково-дослідної роботи кафедри задовільною.

 

 

Завідувач кафедри                                                      проф. Кадемія М. Ю.