ЗВІТ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

КАФЕДРИ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

за 2007-2008 н.р.

"Статистична інформація щодо основних результатів наукової діяльності

кафедри інформаційних технологій та інноваційних методик навчання у 2007 році"

Форма 2
Інформація про підготовку докторів наук  


№ п/п

Кафедра

Назва спеціальності за номенклатурою спеціальностей наукових співробітників

Направлено в докторантуру

Надано творчих відпусток

Захищено докторських дисертацій

1.      

Інформаційних
технологій в освіті

 

Форма 3
Інформація про підготовку кандидатів наук      


Кафедра

Назва спеціальності за номенклатурою спеціальностей наукових співробітників

Направлено в цільову аспірантуру інших ВНЗ у звітному році (очно, заочно)

Надано творчих відпусток

Захищено дисертацій

Науковий керівник

1.   

Інформаційних
технологій та інноваційних методик навчання

Теорія і методика трудового та професійного навчання – 13.00.04 
(Шахіна І.Ю.)

1

к.п.н., проф. 
Гуревич Р.С.

 

Форма 1
Характеристика професорсько-викладацького складу 


Кафедра

 

Кіл-ть ставок

 

Кіл-ть
викл.

 

Всього з науковим ступенем

З них

докторів наук, професорів

кандидатів наук,
доцентів

викладачів пенс. віку

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

кіл-ть

%

Інформаційних
технологійта інноваційних методик навчання

11

Штатні –12

7

58

7 (2 професори, кандидати наук)

58

1

6

 

Із сумісниками – 16

9

56

3

19

_

_

_

_

 

 Видавнича діяльність викладачів кафедр, підготовка наукової та навчально-методичної літератури.
Форма 4


Моно-
графії

Підручники

Навч.-мет. посібники

 

Методичні
розробки

Статті

 

Тези

Загальний
обсяг за
звітний період

Для сер. школи

Для вищої школи

Для сер. школи

Для вищої школи

В журналах

В збірн.
 наук. праць

од

д/а

од

д/а

од

д/а

од

д/а

од

д/а

од

д/а

од

д/а

од

д/а

од

д/а

од

д/а

1

20,0

13

126,87

10

11,2

42

15,71

2

0,7

68

174,48

Всього по кафедрі: одиниць 68, друкованих аркушів 174,48.

7. Організація і проведення конференцій, семінарів, інших науково-методичних заходів.
Викладачі кафедри інформаційних технологій в освіті брали участь у роботі методологічного семінару інституту і методичного семінару кафедри.
Брали участь у роботі:
–  VIII міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», травень 2008 р. м. Вінниця;
–  науковій конференції «Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки та фундаментальних наук» 17-18 квітня 2008 р. в Інституті математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Список опублікованих монографій, 
підручників і навчально-методичних посібників
Форма 5


№ п/п

Назва публікації

Прізвище та ініціали авторів, науковий ступінь

Де отримано рекомендацію до друку

Видавництво

Монографії

1.    

 

Навчально-методичні посібники для середньої школи

1.      

Технічна творчість учнів та її методичне забезпечення

Гороль П.К., к.п.н., професор, Гуревич Р.С, д.п.н., професор, Фуштей І.А., асистент

 

Вчена рада ВДПУ

Вінниця: ООО «Планер», 2008. – 20, 0 д.а.

Навчально-методичні посібники для вищої школи

1.      

Сучасні інформаційні засоби навчання

Гороль П.К., к.п.н., професор, Гуревич Р.С, д.п.н., професор,Коношевський Л.Л., к.п.н., доцент,  Шестопалюк О.В.,к.п.н., професор

 

МОН України

Київ, "Освіта України". 2007.– 26,8 д.а.

2.      

Методика використання технічних засобів навчання

Гороль П.К., к.п.н., професор,Коношевський Л.Л., к.п.н., доцент,  Вороліс М.Г. старший викладач

МОН України

Київ, "Освіта України". 2007.– 12 д.а.

3.

Звукові інформаційні засоби навчання в сучасній загальноосвітній школі

Гороль П.К., к.п.н., професор,Коношевський Л.Л., к.п.н., доцент,  Вороліс М.Г. старший викладач

МОН України

Вінниця, ТОВ "Планер", 2007. - 8 д.а.

4.

Інформаційно-телекомунікаційні технології  в навчальному процесі та наукових дослідженнях

Гуревич Р.С, д.п.н., професор,Кадемія М.Ю., к.п.н., доцент

МОН України

Київ, "Освіта України". 2007.– 16,25 д.а.

5.

Мультимедійний проектор та його використання в навчально-виховному процесі

Гороль П.К., к.п.н., професор, Сисоєва О.А., старший лаборант

Вчена рада ВДПУ

Вінниця: ООО «Планер», 2008. – 8 д.а.

6.

Теорія і методика професійного навчання (розділ ІІІ. Методика навчання інформаційно-телекомунікаційних технологій)

Гуревич Р.С, д.п.н., професор,Шестопалюк О.В.,к.п.н., професор, Кадемія М.Ю.,к.п.н., доцент

Вчена рада ВДПУ

Вінниця ТОВ "Компанія Зорг", 2007. - 8,02 д.а.

7.

Навчання у телекомунікаційних освітніх проектах

Гуревич Р.С, д.п.н., професор,Кадемія М.Ю., к.п.н., доцент,Шевченко Л.С., к.п.н., ст. викладач

Вчена рада ВДПУ

Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2008. – 6,9 д.а.

8.

Методична робота і компетентність педагогів навчальних закладів професійної освіти

Шестопалюк О.В., к.п.н., професор, Кадемія М.Ю., к.п.н., доцент

Вчена рада ВДПУ

Вінниця: ВДПУ, 2007. – 3,3 д.а.

9.

Організація навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Гуревич Р.С, д.п.н., професор,Кадемія М.Ю., к.п.н., доцент,Шевченко Л.С., к.п.н., ст. викладач, Тютюнник М.М.

Вчена рада ВДПУ

Вінниця ТОВ "Компанія Зорг", 2007. -10,5 д.а.

10.

Основи діловодства: навчальний посібник. Частина І. Сучасні ділові папери

Гуревич Р.С, д.п.н., професор,Кадемія М.Ю., к.п.н., доцент,Шевченко Л.С., к.п.н., ст. викладач, Черниш Т.М.

Вчена рада ВДПУ

Вінниця ТОВ "Діло", 2007. -9,02 д.а.

11.

Основи діловодства: навчальний посібник. Частина ІІ. Кадрове діловодство

Гуревич Р.С, д.п.н., професор,Кадемія М.Ю., к.п.н., доцент,Шевченко Л.С., к.п.н., ст. викладач, Черниш Т.М.

Вчена рада ВДПУ

Вінниця ТОВ "Діло", 2007. -8,03 д.а.

12.

Основи діловодства: навчальний посібник. Частина ІІІ. Електронний документообіг

Гуревич Р.С, д.п.н., професор,Кадемія М.Ю., к.п.н., доцент,Шевченко Л.С., к.п.н., ст. викладач, Черниш Т.М.

Вчена рада ВДПУ

Вінниця ТОВ "Діло", 2007. - 8,06 д.а.

13.

Методика професійного навчання

Шестопалюк О.В., к.п.н., професор, Кадемія М.Ю., к.п.н., доцент

Вчена рада ВДПУ

Вінниця: ТОВ ПЦ «Енозіс», 2007. – 15, 2 д.а.

14.

Веб-дизайн для вчителя: Навчальний посібник для студентів та вчителів щодо виконання лабораторних та самостійних робіт з курсів "основи роботи на ПК" та "Мультимедійні засоби навчання"

Байло М.Ю., асистент

Вчена рада ВДПУ

Вінниця: ВДПУ, 2007. – 0,32 д.а.

 Форма 6
Організація і проведення науково-методичних заходів (крім щорічних  наукових конференцій викладачів і студентів)


Назва заходу (конференції, семінару, конкурсу тощо)

Рівень (міжнародний, всеукраїнський, міжвуз., обласний, міський університетський)

Дата проведення

Кількість учасників

Примітка

Всього

Іноземних громадян

З інших міст України

Студентів ВДПУ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 7
Зв’язки з ВНЗ і науковими центрами України


Кафедра

Назва ВНЗ, наукового центру

Місто

Форма співробітництва

Примітка

1.   

Інформаційних технологій та інноваційних методик навчання

Кафедра інформаційно-компютерних технологій Республіканського вищого навчального закладу "Кримський інженерно-педагогічний університет"

Крим

Договір про співпрацю

2.   

Інформаційних технологій та інноваційних методик навчання

Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка

Чернігів

Договір про співпрацю

3.   

Інформаційних технологій та інноваційних методик навчання

Кафедра інформатики і кібернетики Мелітопольського педагогічного університету

Мелітополь

Договір про співпрацю

4.

Інформаційних технологій та інноваційних методик навчання

Вінницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 25

Вінниця

Договір про співпрацю

5.

Інформаційних технологій та інноваційних методик навчання

Козинецька середня загальноосвітня школа Липовецького району Вінницької області

с. Козинець Липовецького району Вінницької області

Договір про співпрацю

6.

Інформаційних технологій та інноваційних методик навчання

Вінницьким Міжрегіональним вищим професійним училищем

Вінниця

Договір про співпрацю

7.

Інформаційних технологій та інноваційних методик навчання

Кафедра інформаційних технологій та телекомунікційних систем Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Львів

Угода про творче співробітництво

Форма 8
Міжнародні зв’язки


Кафедра

Назва ВНЗ, наукового центру

Місто

Країна

Форма співробітництва

Примітка

-

-

-

-

-

--

-

Форма 9
Інформація про міжнародне науково-технічне співробітництво


№ п/п

Кафедра

Назва проекту, програми

Країна-партнер, ВНЗ, організація, установа

Строки виконання

Обсяги фінансування

Виконавці з обох сторін

Очікувані результати та місце їх впровадження

Форма 10
Інформація про співробітництво із зарубіжними навчальними закладами


Країна

Кафедра

Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво

Дата підписання угоди

Головний напрямок співробітництва

Форма 11
Інформація про участь кафедри у міжнародних освітніх організаціях, фондах


Кафедра

Назва міжнародних освітніх організацій, програм, фондів

Форми участі (наукові розробки, використання стипендіального фонду, методична робота, інше

Обсяги співробітництва

Результати співробітництва

Кількість стипендій

Вартість розробок (в доларах США)

Форма 12
Інформація про прийом іноземних фахівців


Країна

Відряджуюча організація

Кількість осіб

Мета перебування в Україні

 Термін перебування

Форма 13
Річний обсяг фінансування за рахунок міжнародної науково-технічної допомоги


Вид допомоги

Обсяг фінансування (грн., $, євро та ін.)

Всього

в т. ч. 2007р.

1.   

Фінансування в рамках міжнародних програм

2.   

Фінансування в рамках міжнародних проектів

3.   

Індивідуальні гранти

4.   

Гранти на участь в міжнародних конференціях

5.   

Інші

Форма 14
Основні результати НДРС


К-сть студ. стац., 
які 
беруть участь
у НДРС

К-сть гурт., проб
лемних груп

К-сть СКБ, ін. студ. орга-ніза-
цій

К-сть дип
лом
них робіт

Публі
кації

Проведен.
конф
крім
звітн

Участь у Всеукр.
та міжн. конфер.

Конкурси
з спеціаль
ності

Експе
диції

Тематичні тижні

 

 

Участь
у конкурсах та олімпіадах

 

 

 

 

 

 

 

 

Взяли участь у Всеукр конк.студ. робіт

Переможці

Взяли участь в олімп. І етапу

Взяли участь у 2 етапі

Переможці

 

1.

51
27

5 гурт.,
2 групи

-

9

18

-

-

-

25