Методика викладання
основ інформаційних технологій
Методичні матеріали
Навчальні матеріали
Контроль знань
Література
Електронний навчально - методичний комплекс з дисципліни
"Методика викладання основ інформаційних технологій"

Метою вивчення навчальної дисципліни "Методика викладання основ інформаційних технологій" є змістовна підготовка студентів до ефективного викладання навчальних дисциплін "Інформатика" та "Інформаційні технології" у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
Найбільш гостро щодо основ інформаційних технологій як навчального предмета постають питання стосовно:
- місця інформатики в змісті загальної освіти, співвідношення в курсі інформатики фундаментального і прикладного (технологічного) компонентів;
- методичних систем навчання інформатики та інформаційних технологій в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах;
- змісту навчання основ інформаційних технологій, який дещо відстає від розвитку предметної галузі Інформатика, в зв'язку з чим фактичний рівень підготовки учнів і вчителів не завжди відповідає вимогам сьогодення;
- розвитку матеріальної бази навчання основ інформаційних технологій;
- реалізації міжпредметних зв'язків, інтегруючої ролі предмета інформатика розширення використання інформаційних технологій (включаючи комп'ютерні телекомунікації) у навчанні всіх предметів;
- розвитку комп'ютерно-орієнтованих методичних систем навчання всіх навчальних предметів, зокрема математики, фізики, біології, мов і т.д.

Розвиток засобів інформатизації, інформаційних і особливо телекомунікаційних технологій приводить до створення нової дисципліни, що вимагає кардинального переосмислення цілей, змісту, засобів, методів і форм підготовки з інформатики на сучасному рівні і повинне знайти відображення як у системі загальної освіти, так і у підготовці педагогічних кадрів.