Інструменти програмної інженерії - Програмна інженерія

Кафедра інноваційних та
інформаційних технологій
в освіті
Вінницький державний
педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Програмна інженерія

Перейти к контенту

Главное меню:

Інструменти програмної інженерії

Лабораторні роботи
Мета роботи : ознайомитися з правилами написання технічного завдання.
Матеріально-технічне забезпечення та обладнання: персональний комп'ютер, програмне забезпечення, інструкційні картки, роздатковий матеріал
Теоретичні відомості.
Розробка технічного завдання
Технічне завдання є документом, в якому сформульовані основні мети розробки, вимоги до програмного продукту, визначені терміни і етапи розробки .
1.4. Технічне завдання повинне містити наступні розділи:
    вступ;
    найменування і сфера застосування;
    основа для розробки;
    призначення розробки;
   технічні вимоги до програми або програмного виробу;
   техніко-економічні показники;
    стадії і етапи розробки;
    порядок контролю і приймання;
    додатки.
Залежно від особливостей програми або программно-го виробу допускається уточнювати зміст розділів, вводити нові розділи або об'єднувати окремі з них. При необхідності допускається в технічне завдання включати додатки.
У випадках, коли програмне забезпечення, що розробляється, збирає і зберігає деяку інформацію або включається в управління яким-небудь технічним процесом, необхідно також чітко регламентувати дії програми у разі збоїв устаткування і енергопостачання.
1. Загальні положення
1.2. Технічне завдання оформляють відповідно до ГОСТ 19.106-78 на листах формату А4 і АЗ по ГОСТ 2.301-68, як правило, без заповнення полів листа. Номери листів (сторінок) проставляють у верхній частині листа над текстом.
1.3. Лист затвердження і титульний аркуш оформляють в відповідності з ГОСТ 19.104-78. Інформаційну частину (анотацію і зміст), лист реєстрації змін допускається в документ не включати.
1.4. Для внесення змін і доповнень до технічного завдання на наступних стадіях розробки програми або програмного виробу випускають доповнення до нього. Узгодження і затвердження доповнення до технічного завдання проводять в тому ж порядку, який встановлений для технічного завдання. Регламентований процес приймально-здавальних випробувань. У розрабці технічного завдання беруть участь як представники заказчика, так і представники виконавця. У основі цього документу лежать початкові вимоги замовника, аналіз передових досягнень техніки, результати виконання науково-дослідницьких робіт, передпроектних досліджень, наукового прогнозування і тому подібне
Порядок розробки технічного завдання
Розробка технічного завдання виконується в наступній послідовності. Передусім, встановлюють набір виконуваних функцій, а також перелік і характеристики початкових даних. Потім визначають перелік результатів, їх характеристики і способи представлення.
Далі уточнюють середовище функціонування програмного забезпечення: конкретну комплектацію і параметри технічних засобів, версію використовуваної операційної системи і, можливо, версії і параметри іншого встановленого програмного забезпечення, з яким належить взаємодіяти майбутньому програмному продукту.
У випадках, коли програмне забезпечення, що розробляється, збирає і зберігає деяку інформацію або включається в управління яким-небудь технічним процесом, необхідно також чітко регламентувати дії програми у разі збоїв устаткування і енергопостачання.
2. Зміст розділів
2.1.     Вступ повинен включати коротку характеристику області застосування програми або програмного продукту, а також об'єкту (наприклад, системи), в якому передбачається їх використовувати. Основне призначення вступу - продемонструвати актуальність цієї розробки і показати, яке місце ця розробка займає у ряді подібних.
2.2. У розділі "Найменування і сфера застосування" вказують найменування, коротку характеристику області застосування програми або програмного виробу і об'єкту, в якому використовують програму або програмний виріб.
2.3.       У розділі "Основа для розробки" мають бути увказані:
документ (документи), на підставі яких ведеться розробка. Таким документом може служити план, наказ, договір і тому подібне
організація, що ухвалила цей документ, і дата його затвердження;
найменування і (чи) умовне позначення теми розробки.
2.4.       У розділі "Призначення розробки" має бути вказане функціональне і експлуатаційне призначення програми або програмного виробу.
2.5. Розділ "Технічні вимоги до програми або програмного виробу" повинен містити наступні підрозділи:
    вимоги до функціональних характеристик;
    вимоги до надійності;
    умови експлуатації;
   вимоги до складу і параметрів технічних засобів;
   вимоги до інформаційної і програмної сумісності;
   вимоги до маркування і упаковки;
   вимоги до транспортування і зберігання;
    спеціальні вимоги.
2.5.1. У підрозділі "Вимоги до функціональних характеристик" мають бути вказані вимоги до складу виконуваних функцій, організації вхідних і вихідних даних, часових характеристик і тому подібне
2.5.2. У підрозділі "Вимоги до надійності" мають бути вказані вимоги до забезпечення надійного функціонування (забезпечення стійкого функціонування, контроль вхідної і вихідної інформації, час відновлення після відмови і тому подібне).
2.5.3.   У підрозділі "Умови експлуатації" мають бути вказані умови експлуатації (температура оточуючого повітря, відносна вологість і тому подібне для вибраних типів носіїв даних), при яких повинні забезпечуватися задані характеристики, а також вид обслуговування, необхідна кількість і кваліфікація персоналу.
2.5.4. У підрозділі "Вимоги до складу і параметрів техничних засобів" вказують необхідний склад технічних засобів з вказівкою їх технічних характеристик.
2.5.5. У підрозділі "Вимоги до інформаційної і програмної сумісності" мають бути вказані вимоги до інформаційних структур на вході і виході і методів вирішення, початкових кодів, мов програмування. При необхідності повинен забезпечуватися захист інформації і програм.
2.5.6.   У підрозділі "Вимоги до маркіровки і упаковки" в загальному випадку вказують вимоги до маркіровки програмного виробу, варіанти і способи упаковки.
2.5.7.   У підрозділі "Вимоги до транспортування і зберігання" мають бути вказані для програмного виробу умови транспортування, місця зберігання, умови зберігання, складування, терміни зберігання в різних умовах.
2.5.8. У розділі "Техніко-економічні показники" повинні бути вказані: орієнтовна економічна ефективність, передбачувана річна потреба, економічні переваги розробки в порівнянні з кращими овітчизняними і зарубіжними зразками або аналогами.
2.6.   У розділі "Стадії і етапи розробки" встановлюють необхідні стадії розробки, етапи і зміст робіт (перелік програмних документів, які мають бути розроблені, узгоджені і затверджені), а також, як правило, терміни розробки і визначають виконавців.
2.7.   У розділі "Порядок контролю і приймання" мають бути вказані види випробувань і загальні вимоги до приймання роботи.
2.8. У додатках до технічного завдання при необхідності приводять:
    перелік науково-дослідних і інших робіт, передумовлюючих розробку;
    схеми алгоритмів, таблиці, описи, обгрунтування, розрахунки і інші документи, які можуть бути використані при розробці;
   інші джерела розробки.
У випадках, якщо які-небудь вимоги, передбачені технічним завданням, замовник не пред'являє, слід в відповідному місці вказати "Вимоги не пред'являються".
Приклад 1.1. Розробити технічне завдання на програмний продукт, призначений для наочної демонстрації учням графіків функцій одного аргументу у =f(х). Розроблювана програма повинна розраховувати таблицю значень і будувати графік функцій на заданому відрізку за заданою формулою і змінювати крок аргументу і межі відрізку. Окрім цього, програма повинна запам'ятовувати введені формули.
Порядок виконання роботи
1.     Розробити технічне завдання на програмний продукт.
2.     Оформити роботу ГОСТ 19.106-78. При оформленні використовувати MS Office.
3. Здати і захистити роботу.
Захист звіту по лабораторній роботі
Звіт по лабораторній роботі повинен складатися з:
1. Постановки завдання.
2. Технічного завдання на програмний продукт. Захист звіту по лабораторній роботі полягає в наданні викладачеві отриманих результатів (на екрані монітора), демонстрації отриманих навичок і відповідях на запитання викладача.
Контрольні питання
1. Наведіть перелік етапів розробки програмного забезпечення.
2. Що включає постановка завдання і передпроектні дослідження?
3. Перерахуйте функціональні і експлуатаційні вимоги до програмному продукту.
4. Перерахуйте правила розробки технічного завдання.
5. Назвіть основні розділи технічного завдання.
Відповідальний - доцент В. Уманець
Назад к содержимому | Назад к главному меню