Поняття конфігураційного керування. Одиниці конфігураційного управління. Поняття baseline - Програмна інженерія

Кафедра інноваційних та
інформаційних технологій
в освіті
Вінницький державний
педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Програмна інженерія

Перейти к контенту

Главное меню:

Поняття конфігураційного керування. Одиниці конфігураційного управління. Поняття baseline

Лабораторні роботи
Тема:  Розробка інформаційної складової ППЗ
Педагогічний програмний засіб (ППЗ), тобто засіб, створений для безпосереднього використання у навчальному процесі, в епоху розвитку ринкової економіки можна розглядати як товарний продукт, який повинен користуватися попитом серед споживачів. Як показують наші спостереження, до споживачів названого продукту в першу чергу відносяться викладачі вищих навчальних закладів та учителі середніх шкіл. Це, певною мірою, можна вважати доказом доцільності використання ППЗ в межах комп'ютерно орієнтованого навчального процесу.
З іншого боку, аналіз тенденцій розвитку ринку ППЗ, з точки зору реального впровадження в освітню практику, показує, що цей процес проходить достатньо повільно. Обмеженість попиту на ППЗ на відкритому ринку не забезпечує окупність продукту, підвищує відносну вартість розробки ППЗ, що гальмує розвиток ринку цих засобів, а як наслідок, і їх впровадження в освітню практику. На наш погляд, такий стан справ має як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Розглянемо детальніше деякі з них.
 1. В процесі створення конкретного ППЗ, тобто в процесі визначення його структури, змісту, форм і способів представлення в ньому навчальної інформації, забезпечення рівня можливості інтерактивної взаємодії в системі учень - комп'ютер та багато іншого, що характерно для зазначених засобів, автори-розробники виходять з власного розуміння цілей і методів навчання, свого власного педагогічного, проектного та виробничого досвіду, тих теоретичних положень і концепцій, які розуміють і поділяють, власних естетичних уподобань [1]. Хоча все вище перераховане є, в решті решт, певним узагальненням суспільної практики, досвіду, воно тією чи іншою мірою відображає риси домінуючої сьогодні освітньої парадигми, але, як свідчать наші спостереження, часто-густо обмежені тією конкретною предметною галуззю, представниками якої є автори конкретного засобу.
 2. Кожен ППЗ, як і традиційний засіб, наприклад друкований підручник, посібник тощо, є результатом творчості авторів, внаслідок чого має власні неповторні якості, власну структуру, оформлення, естетику, функціональні можливості, зміст, способи і форми подання навчальної інформації тощо. Результатом різноманітності підходів, строкатості спектру авторських задумок та методів їх реалізації є різноманітність підходів до способів використання комп'ютерно орієнтованих засобів навчальної діяльності в навчально-виховному процесі [2].
 3. Якщо розглядати ППЗ як засіб, що пропонує користувачу певний набір послуг, використання яких розширює спектр навчальної діяльності, збагачує навчально-виховний процес, змінює структуру навчального середовища, тоді етап опанування сервісними можливостями засобу набуває першочергового значення. Аналіз ринку ППЗ показує, що їх різноманітність навіть на рівні організації інтерфейсу, тобто розташування інформації на екрані, його кольорового насичення, змістовного наповнення, організації управління екранною подією, відео- та аудіосупроводженням навчального матеріалу викликає необхідність витрачати значну частку навчального часу на опанування користувачами способів управління засобом [4, 5]. З педагогічної точки зору в цьому випадку саме навчальна інформація відходить на другий план, стає фоновою, а навчальним завданням стає опанування засобом, набуття навичок безпомилкового використання засобу. Безумовно, це сприяє підвищенню „комп'ютерної грамотності” підростаючого покоління, але освіта не обмежується тільки такою грамотністю.
 4. З позиції вчителя (викладача), відсутність системного підходу до забезпечення навчального процесу конкретними ППЗ ускладнює визначення „точки входження” цих засобів в навчальний процес, адаптування авторських поглядів розробників до тих поглядів на структуру, мету, організацію навчально-виховного процесу, тих методик використання різного типу засобів навчання, які властиві конкретному вчителю. Наприклад, характерним для більшості класифікацій ППЗ є експертний підхід до визначення системоутворюючих факторів, за якими автори типізують ці засоби [7]. Для учителя, який формує систему засобів, зокрема ППЗ, для їх використання у власній професійної діяльності, повинна існувати проблемно-орієнтована класифікація, що враховує, зокрема, такі експериментально визначені характеристики як:
  • рівень спрямованості на досягнення педагогічної мети (в різних педагогічних ситуаціях);
  • характеристику важкості опанування сервісними можливостями;
  • час, який потрібен різним категоріям користувачів на опанування засобом;
  • комплекс методик, які дозволяють педагогічно-раціонально використовувати даний конкретний засіб тощо.
  Таким чином, вже на етапі відбору вчителем окремого ППЗ (або комплексу ППЗ) попит на названі засоби гальмується як з об'єктивних, так і суб'єктивних обставин. Це пояснює той факт, що насиченість ринку подібними засобами майже не впливає на їх поширення в навчальних закладах, використання в реальному навчальному процесі. Неадекватність зусиль авторів-розробників та коштів, які витрачені на створення ППЗ , до рівня їх впровадження в навчально-виховний процес, а внаслідок цього, і їх впливу на результати навчальної діяльності кінцевого користувача (того, хто навчається) викликають потребу пошуку інших підходів до процесу створення комп'ютерно орієнтованих засобів навчальної діяльності.
 5. Процес створення ППЗ за характером роботи можна віднести до проектно-виробничої діяльності, результатом якої є кінцевий товарний продукт, який може бути використаний у реальному навчальному процесі [3, 6]. Аналіз різних підходів до даного типу діяльності, аналіз досвіду використання різноманітних ППЗ у навчальному процесі в закладах освіти України, у близькому та далекому зарубіжжі показує, що доцільним є розробка таких узагальнюючих рекомендацій, які мають допомогти авторам в організації процесу створення зазначених засобів, тобто такої організації проблемно-орієнтованої проектно-виробничої діяльності, яка має забезпечити той рівень якості кінцевого продукту, який відповідає потребам користувача.
Зрозуміло, що методики, про які йдеться, повинні відповідати сучасним технічним, ергономічним та педагогічним вимогам, враховувати вітчизняний і зарубіжний досвід в галузі використання ППЗ, базуватися на нових методах, способах та формах представлення знань, які характерні для інформатизованого суспільства, враховувати перспективи подальшого розвитку електронних засобів, зокрема, призначених для використання у навчально-виховному процесі.
 • Створення названих методик потребують спеціальних досліджень, метою яких має бути вирішення низки організаційних, наукових, технологічних, педагогічних та інших проблем, що пов'язані зі створенням комп'ютерно орієнтованих засобів навчальної діяльності, зокрема ППЗ. У ході названих досліджень необхідно здійснити аналіз сучасного стану, перспектив та тенденцій розвитку і запровадження у навчальний процес зазначених засобів в Україні, описати їх елементи, формати даних, структуру, оформлення тощо.
 • У процесі дослідження мають бути також проаналізовані та систематизовані різні етапи планування, способи, засоби, апаратне та програмне забезпечення, які необхідні для реалізації проектних рішень. Дослідженню підлягають методологічні і психолого-педагогічні проблеми щодо розробки проблемно-орієнтованих ППЗ, загальні методи і часткові методики їх використання у навчально-виховному процесі. На основі цих досліджень мають бути розроблені методичні вказівки щодо різних форм представлення навчального матеріалу засобами інформаційно-комунікаційних технологій, формування системи оцінювання рівня навчальних досягнень, способів і форм контрольного опитування, тренінгів, тестування тощо, які можуть бути елементами (складовими) ППЗ.
  З погляду організації процесу розробки комп'ютерно орієнтованих засобів навчальної діяльності необхідно дослідити і унормувати етапи виконання робіт, пов'язаних з життєвим циклом програмного забезпечення як складової зазначених засобів, послідовність цих етапів, результати, що повинні бути отримані по кожному етапу, тобто унормування інженерно-технологічної складової процесу створення ППЗ. Результати цього фрагменту дослідження нададуть можливості оптимізувати проектно-виробничий процес, що має вплинути на трудові та фінансові витрати на створення комп'ютерно орієнтованих засобів навчальної діяльності.
 • Реалізація складних і широкомасштабних проектів по створенню ППЗ вимагає розробки спеціальних програмних засобів автоматизації технологічного процесу. Як відомо, застосування спеціальних програмних засобів дозволяє мінімізувати можливі помилки, прискорити виготовлення і підвищити економічну ефективність створення комп'ютерно орієнтованих засобів навчальної діяльності, а також знизити рівень професійних вимог до складу розробників. Хоча етап виготовлення електронної версії ППЗ є лише однією з технологічних операцій в багатоступінчастій технології створення кінцевого продукту, ймовірність виникнення помилок на цьому етапі набагато вище, ніж на інших. Саме ці помилки, як правило, мають критичний характер, оскільки впливають не тільки на зміст ППЗ, але і на його працездатність. Системний підхід до процесу створення комп'ютерно орієнтованих засобів навчальної діяльності передбачає реалізацію великої кількості проектів, що викликає необхідність створення спеціальних програмних засобів автоматизації процесу. Розробка і впровадження подібних програмних продуктів стають економічно ефективними.
 • Відповідальний - доцент В. Уманець
  Назад к содержимому | Назад к главному меню