КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Головна сторінка

Курс комп'ютерні технології управління проектами має за мету ознайомлення студента з принципами та методами, технікою та інструментарієм управління проектами; придбання компетентності застосування отриманих знань та навичок в умовах розвитку ринкової економіки в Україні. Ці принципи мають більш широке загальне значення і можуть бути застосовані для вивчення процесів керування в інших системах, наприклад, в біологічних, економічних, суспільних тощо.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення засад практичної діяльності підприємства, специфічних методів та інструментів практичного менеджменту; набуття вмінь виконання основних функцій управління проектами: організації, планування та контролю; опанування методологією, необхідною для успішного управління проектами, а також набуття навичок адаптації та впровадження проектних рішень в практичну діяльність.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, які одержані під час занять з таких предметів, як «Інформатика і комп'ютерні технології»; «Прикладне програмування», «Загальна психологія», «Засоби комп’ютерних технологій в управлінні», «Основи теорії автоматизованого управління».

Знання та навички, набуті в процесі вивчення даної дисципліни, використовуються під час виконання лабораторних, практичних та курсових робіт із дисциплін, пов’язаних із опрацюванням інформації, управлінням та професійним становленням високо-кваліфікованого фахівця.