WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Вступ до фаху

Перейти к контенту

Главное меню:

Електронний навчально - методичний комплекс з дисципліни
"
Вступ до фаху"

Мета вивчення дисципліни «Вступ до фаху» полягає в тому, щоб озброїти студентів знаннями про сутність та особливості педагогічної діяльності, ознайомити з основними компетенціями педагога, особливостями професійно-педагогічної комунікації, структурою педагогічного ВНЗ, видами навчальних занять у ВНЗ, особливостями самостійної та наукової роботи  студентів, сформувати уміння вчитися, потяг до самоосвіти та самовиховання протягом життя.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» є:
Дати знання про структуру, зміст, характер і специфіку майбутньої професійної діяльності.
Розкрити шляхи формування культури педагогічного спілкування; сформувати у студентів загальне уявлення про педагогічну творчість як невід
ємну складову професійної майстерності майбутнього педагога.
Розкрити сутність поняття «професіограма педагога», «педагогічна культура», «комунікабельність» «професійна компетентність», «імідж педагога», «вербальна, невербальна, комп
ютерна комунікація».
Ознайомити зі змістом та основними формами навчання у вищому навчальному закладі.
Ознайомити з науковою організацією праці студента; дати уявлення про важливість самоосвіти та самовиховання майбутнього педагога протягом життя.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
вимоги до організації навчально-виховного процесу відповідно до Болонського процесу;
становлення і розвиток педагогічної професії;
особливості педагогічної професії;
структуру педагогічної діяльності;
стилі педагогічної діяльності;
вимоги до особистості педагога;
сутність педагогічного спілкування;
структуру педагогічного спілкування;
особливості педагогічного спілкування;
стилі педагогічного спілкування;
вимоги до педагогічної комунікації;
поняття про конфлікти;
особливості організації навчально-виховного процесу у педагогічних вищих навчальних закладах;
про працездатність та умови її збереження;
вимоги до організації навчальної праці студента;
види самостійної роботи студента;
види наукової роботи студента;
самовиховання в системі підготовки майбутнього педагога.
вміти:
продуктивно та самостійно працювати, успішно займатись самоосвітою;
користуватися прийомами швидкого запам
ятовування, раціонального використання часу тощо;
володіти уміннями вчитися;
володіти прийомами самовиховання (самонавіювання, саморегуляція тощо);
поводитися в конфліктній ситуації;
застосовувати на практиці набуті теоретичні знання;
удосконалювати навички самопізнання, самооцінки, самоконтролю, самовиховання інтелекту та почуття волі, мати культуру навчальної праці;
володіти прийомами мнемотехніки, ефективного спілкування;
здійснювати профілактику професійного вигорання, дотримуватися правильного режиму дня, праці та відпочинку;
складати професіограму педагога;
створювати власний імідж майбутнього педагога;
творчо підходити до розв
язання педагогічних ситуацій;
володіти прийомами педагогічної комунікації (вербальної, невербальної та комп
ютерної).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити ECTS, з них 20 годин лекцій, 32 години лабораторних робіт, 56 годин на самостійну роботу студентів.


 
Назад к содержимому | Назад к главному меню