Головна сторінка

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Прикладне програмування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань «0101 Педагогічна освіта» напряму підготовки «6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є концепція об’єктно-орієнтованого програмування (ООП), алгоритмізація і створення комп’ютерних програм для розв’язування прикладних задач із використанням скриптових мов і мов програмування високого рівня процедурного типу.

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни «Прикладне програмування» базується на дисциплінах «Основи інформатики та обчислювальної техніки», “Вища математика”. Дисципліна є базовою для подальшого вивчення дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів професійного навчання в галузі комп’ютерної підготовки («Комп’ютерні технології в навчальному процесі», «Логічне програмування та бази даних», «Програмування з використанням запитів SQL», «Принципи побудови та захисту інформації в базах даних»).