ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Перейти к содержимому

Главное меню

РОЛІ

1. Спеціалісти інтерактивних технологій кооперативного навчання:
-   навчання в парах;
-   ротаційні (змінювані) трійки;
-   два - чотири - всі разом;
-   "карусель".

Кінцевим результатом є презентація.
Наприклад:
1. РОБОТА В ПАРАХ
Можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірка знань, тощо. Сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію
Алгоритм дії:
1. Запропонуйте
студентам завдання, поставте запитання. Дайте їм 1-2 хв для продумування можливих відповідей або рішень.
2. Об’єднайте
студентів у пари, визначте, хто з них буде висловлюватись першим, і попросіть обговорити свої ідеї один з одним. Вони мають досягти згоди щодо відповіді або рішення.
3. По закінченню часу на обговорення кожна пара представляє результати роботи, обмінюється своїми ідеями та аргументами
2. РОТАЦІЙНІ ТРІЙКИ
Сприяє активному ґрунтовному аналізу та обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння.
Алгоритм дії:
1.Розробіть різноманітні питання, щоб допомогти
студентам почати обговорення нового або роз’ясненого матеріалу.
2. Об’єднайте
студентів у трійки. Розмістіть трійки так, щоб кожна з них бачила трійку справа й трійку зліва. Разом усі трійки мають утворювати коло.
3. Дайте кожній трійці відкрите питання (однакове для всіх).
4. Після короткого обговорення попросіть учасників розрахуватись від 0 до 2.
Студент з номером 1 переходять до наступної трійки за годинниковою стрілкою, а студент з номером 2 переходять через дві трійки проти годинникової стрілки. Студент з номером 0 залишаються на місці і є постійними членами трійки. Результатом буде повністю нова трійка.
5. Ви можете рухати трійками стільки разів, скільки у вас є питань.
3. ДВА-ЧОТИРИ-ВСІ РАЗОМ
 Ефективний для розвитку навичок спілкування в групі, вмінь переконувати та вести дискусію.
Алгоритм дії:
1.   Поставте
студентам запитання для обговорення. Дайте їм 1-2 хв для продумування можливих відповідей або рішень.
2.   Об’єднайте
студентів в у пари і попросіть обговорити свої ідеї один з одним.
3.   Об’єднайте пари в четвірки і попросіть обговорити попередньо досягнуті рішення щодо поставленої проблеми. Як і в парах, прийняття спільного рішення обов’язкове.
4.   Залежно від кількості
студентів у групі можна об’єднати четвірки в більші групи чи перейти до колективного обговорення проблеми

2. Спеціалісти інтерактивних технологій кооперативно - групового навчання:
- обговорення проблеми в загальному колі;
-   "мікрофон";
-   незакінченні речення;
-   мозковмй штурм;
-   навчаючи - учусь;
-  case - метод;
-   вирішення проблеми.

Кінцевим результатом є презентація.
Наприклад:

1.Навчальний мозковий штурм (НМШ)
Ця форма навчальної діяльності може бути використана для
студентів будь-якого віку, під час викладання будь-якого предмету.
Доречно використовувати:
*    для кількох рішень конкретної проблеми;
*    під час організації групової форми роботи;
*    для розв’язання творчих евристичних задач, що розвивають креативність мислення.
Алгоритм дії:
1.   Обов’язково провести інструктаж груп. Головне правило – не критикуй!
2.   У групі обирається ведучий, секретар, спікер. Чітко регламентується час для всіх етапів роботи.
3.   І етап – створення банку ідей.
4.   ІІ етап – аналіз ідей у групі.
5.  ІІІ етап – обробка результатів.

6.   Підсумки.
Типові помилки НМШ:
*  Неправильний підбір завдання, теми для обговорення.
*  Критика висунутих ідей.
*   Втручання у роботу груп.
2. НАВЧАЮЧИ-УЧУСЬ
Використовується при вивченні блоку інформації або при узагальненні та повторенні вивченого. Використання цього методу дає загальну картину понять і фактів, що їх необхідно вивчити, а також викликає певні запитання та підвищує інтерес до навчання.
Алгоритм дії:
1.  Підготуйте картки з фактами, що стосуються теми уроку, по одній на кожного
студента.
2.  Роздайте по одній картці для кожного
студента.
3.  Протягом кількох хвилин
студенти читають інформацію на картці. Перевірте, чи розуміють вони прочитане.
4.  Запропонуйте їм ходити по
аудиторії і знайомити зі своєю інформацією інших.
5.
Студент може одночасно говорити тільки з однією особою. Завдання полягає у тому, щоб поділитися своїм фактом і самому отримати інформацію від іншого студента. Протягом відведеного часу треба забезпечити спілкування кожного студента з максимальною кількістю інших для отримання якомога повної інформації.
6. Після того, як
студенти завершать цю вправу, запропонуйте розповісти, відтворити отриману інформацію. Проаналізуйте та узагальніть отримані ними знання. Відповіді можуть записуватись на дошці.


3. Спеціалісти інтерактивних технологій ситуативного моделювання:
-   симуляції;
-   спрощене судове слухання;
-   розігрування ситуацій за ролями.

Кінцевим результатом є презентація

4.Спеціалісти інтерактивних технологій дискусійних питань:
-   метод - прес;
-   "займи позицію";
-   "зміни позицію";
-   неперервна шкала думок;
-   дискусія;
-   дебати.

Кінцевим результатом є презентація.
Наприклад:
1.Метод прес

Використовується при обговоренні дискусійних питань та при проведенні вправ, у яких потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється. Метод навчає студентів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших.
Алгоритм дії:
1.    Роздайте матеріали, у яких зазначено 4 етапи методу ПРЕС.

Починайте зі слів: Я вважаю, що...; Тому, що...; Наприклад...; Отже, Таким чином...;
2.   Поясніть механізм етапів ПРЕС-методу і дайте відповіді на можливі запитання студентам. Наведіть приклади до кожного з трьох етапів.
3.  Запропонуйте бажаючим спробувати  застосувати цей метод до будь-якої проблеми на їх вибір.
4. Перевірте, чи розуміють
студенти механізм застосування методу. Етапи можна адаптувати, пропонуючи студентам наводити кілька варіантів своїх думок або прикладів.
5.
Коли формула буде зрозуміла всім студентам, запропонуйте їм спробувати самим. Застосуйте метод „ПРЕС” на всіх уроках, де потрібна аргументація студентами своєї думки.
    Отже, організовуючи роботу таким чином, ми не тільки досягаємо високої пізнавальної активності, а формую мислительну діяльність, розвиваємо  творчі здібності, збагачуємо лексичний запас слів, утверджуємо активну життєву позицію через вміння довести свою думку, виховуємо інтелектуально розвинену особистість – громадянина, патріота України, який матиме європейський рівень якості знань.

Назад к содержимому | Назад к главному меню