Інформатика та обчислювальна техніка


Перейти до змісту


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни
«Інформатика та обчислювальна техніка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань «0101 Педагогічна освіта» напряму підготовки «6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні».

Предметом
вивчення навчальної дисципліни є засоби комп’ютерної техніки, інформаційні системи та комп’ютерні мережі, інформаційно-комунікаційні технології,технології комп’ютерного моделювання навчальних систем, явищ і процесів, складання алгоритмів і програмування простих програм, технологія створення та використання баз даних за допомогою систем керування базами даних (СКБД) та їх застосовування у педагогічній діяльності.

Метою
вивчення навчальної дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» є навчання студентів сучасним методам обробки інформації, навичкам алгоритмізації і програмування, створення баз даних, доступу до даних і керування базами даних, методам розв’язання педагогічних й управлінських завдань на персональному комп’ютері, формування у майбутнього фахівця знань із основ застосування персонального комп’ютера, вмінь і навичок роботи з широким спектром сучасного програмного забезпечення: операційні системи, офісні програми, комунікаційні програми, спеціальні пакети програм, мультимедійні програми, середовища програмування. Курс спрямовано на набуття студентами базових знань, на основі котрих у межах дисциплін фундаментальної, професійної і практичної підготовки у наступних семестрах будуть формуватися такі вміння й навички роботи з інформацією за допомогою комп’ютера та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які дозволяють у подальшому всебічно, усвідомлено й ефективно використовувати комп’ютер і засоби ІКТ у професійній діяльності.Головна | Методичні матеріали | Навчальні матеріали | Матеріали для контролю знань | Автори | Мапа сайту


Повернутися до змісту | Повернутися до головного меню