«Системи керування базами даних»

  

Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни

         Метою вивчення навчальної дисципліни «Системи керування базами даних» є змістовна підготовка студентів до ефективного використання у педагогічній діяльності комплексу програм, які забезпечують взаємодію користувача з базою даних, на прикладі СУБД MS Access.

Відповідно до навчального плану на вивчення даного курсу виділяється 54 години навчального часу, з них: 12 годин лекцій, 24 години лабораторних робіт, 18 годин на самостійну роботу студентів.

Вивчення курсу передбачає ознайомлення студентів з принципами побудови реляційних баз даних, основами роботи в MS Access, організацією роботи з базами даних у локальних та відкритих обчислювальних мережах.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти проектувати табличні об’єкти бази даних; уводити, зберігати, переглядати, сортувати, модифікувати дані; створювати і використовувати об’єкти баз даних; установлювати зв’язки між таблицями; створювати відкриті бази даних.

Завдання вивчення навчальної дисципліни

В процесі вивчення студентами навчальної дисципліни «Системи керування базами даних» вирішуються наступні завдання:

1. Ознайомлення студентів з теоретичними основами створення локальних і відкритих баз даних на прикладі СУБД MS Access.

2. Формування у студентів практичних умінь і навичок при проектуванні, роботі та модифікації баз даних.

3. Засвоєння студентами методики розробки і використання у педагогічній діяльності СУБД MS Access.

4. Проектування та робота у локальних та відкритих базах даних, занесення, коректування, вилучення даних, адаптація інформаційної моделі до змін предметної області, задоволення інформаційних потреб різних типів користувачів.